Francouzština 2 (FSI-F2)

Akademický rok 2022/2023
Garant: Mgr. Jana Denemarková, Ph.D.  
Garantující pracoviště: ÚJ všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: fr
Typ předmětu: oborový předmět
Cíle předmětu:
Cílem kurzu je vybavit studenty pro každodenní komunikaci a naučit je základní slovní zásobu nutnou pro běžné situace.
Výstupy studia a kompetence:
Studenti si osvojí základní slovní zásobu a zvládnou základy gramatiky potřebné pro běžnou komunikaci.
Prerekvizity:
Předmět je určen pro začátečníky a tzv. falešné začátečníky, kteří v předchozím semestru navštěvovali a úspěšně dokončili kurz Francouzština 1 (zkratka: F1) nebo pro studenty se základní znalostí francouzského jazyka. Předmět navazuje na probranou gramatiku i slovní zásobu kurzu F1.
Obsah předmětu (anotace):
Kurz je zaměřen na výuku francouzštiny jako cizího jazyka na obecné úrovni. Orientuje se na rozvíjení základních komunikativních dovedností.
Metody vyučování:
Jazyková výuka rozšiřující základní odborný učební plán.
Způsob a kritéria hodnocení:
Zápočet je podmíněn aktivní účastí a samostudiem, splněním úkolů vyplývajících z průběžné kontroly studia. Zkouška má písemnou a ústní část.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Docházka je povinná a je pravidelně kontrolována. Student má povoleny 2 absence. Možnost a formu nahrazení absencí v odůvodněných případech upřesní vyučující.
Typ (způsob) výuky:
    Cvičení jazykové  13 × 2 hod. povinná                  
Osnova:
    Cvičení jazykové

1. Tour du monde en français
2. Des métiers de rêve
3. Une première journée au travail
4. J'adore ma ville
5. Nous tous
6. La vie quotidienne
7. Inviter; accepter ou refuser
8. Prix et les moyens de paiement
9. Cuisines du monde
10. Au restaurant
11. Raconter des événements passés
12. Bon voyage
13. Test

Literatura - základní:
1. MANSOUR, Abi D., Stéphanie ANTHONY, A. SOUCÉ, P. FENOGLIO, K. PAPIN a M. VERGUES. Odyssée méthode de français A1. [Francie]: CLE International, [2021]. ISBN 978-209-035569-7.
2. LEROY-MIQUEL, Claire. Communication progressive du français: avec 270 activités : [niveau débutant]. 2 ed. Italy: CLE International, c2006. ISBN 209-033306-5.
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
B-OBN-P hostující student --- bez specializace -- zá,zk 3 Volitelný 1 1 L
N-OBN-P hostující student --- bez specializace -- zá,zk 3 Volitelný 2 1 L
IT-BC-3 prezenční studium BIT Informační technologie -- zá,zk 3 Volitelný 1 2 L
BIT prezenční studium BITP Informační technologie -- zá,zk 3 Volitelný 1 2 L
BIT prezenční studium BITP Informační technologie -- zá,zk 3 Volitelný 1 2 L