Němčina ve strojírenství (FSI-GNS)

Akademický rok 2022/2023
Garant: Mgr. Dita Gálová, Ph.D.  
Garantující pracoviště: ÚJ všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: němčina
Cíle předmětu:
Cílem předmětu je rozvíjení všech jazykových dovedností (poslech, čtení, mluvení, psaní). Důraz je kladen zejména na osvojení terminologie a specifických struktur odborného jazyka, na schopnost porozumění odborným textům a zvládnutí komunikace o odborných tématech.
Výstupy studia a kompetence:
Předmět je zaměřen na prohloubení jazykových dovedností, které jsou nezbytné pro odbornou komunikaci používající relevantní slovní zásobu. Seznámí studenty s terminologií odborného jazyka, umožní jim porozumět odborným technickým textům a přiblíží jim zásady prezentace odborných textů.
Prerekvizity:
Předmět staví na pokročilých znalostech obecného jazyka odpovídajících úrovni B2 SERR. Je zaměřen na výuku odborného jazyka.
Obsah předmětu (anotace):
Předmět je zaměřen na jazykové struktury charakteristické pro odbornou komunikaci. Poskytuje studentům příslušnou slovní zásobu a jazykové kompetence nezbytné pro komunikaci v oboru. Pomocí odborných textů se procvičují různé strategie čtení s cílem číst s porozuměním odbornou literaturu, shrnout obsah přečteného textu a krátce reprodukovat obsah. V oblasti mluvního projevu se předmět soustředí na nácvik prezentačních dovedností.
Metody vyučování:
Jazyková výuka rozšiřující základní odborný učební plán.
Způsob a kritéria hodnocení:
Udělení zápočtu je podmíněno aktivní účastí ve cvičeních ve smyslu podmínek uvedených ve vymezení kontrolované výuky a splněním úkolů vyplývajících z průběžné kontroly studia vč. samostatné prezentace.

Písemná zkouška na úrovni B2+/C1 testuje znalosti probraných gramatických a lexikálních jevů odborného jazyka včetně porozumění odbornému (čtenému a slyšenému) textu.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Docházka je povinná a je pravidelně kontrolována. Standardně jsou povoleny dvě absence. Absence mohou být v odůvodněných případech po dohodě s vyučujícím nahrazeny. Možnost a formu nahrazení upřesní vyučující.
Typ (způsob) výuky:
    Cvičení jazykové  13 × 2 hod. povinná                  
Osnova:
    Cvičení jazykové 1. Grundlagen der Fachsprache
2. Tabelle, Graph, Statistik: Verstehen und verbalisieren.
3. Präsentationsregeln I: Schlüsselwörter, typische Redewendungen,
Diskussionsregeln.
4. Präsentationsregeln II: Nonverbale Kommunikation, visuelle Gestaltung,
Sprechtempo.
5. Präsentation selbstgewählter Alltagsgegenstände: Design und Funktion
beschreiben.
6. Prozessbeschreibung: Einblick in verschiedene Arbeitsverfahren.
7. Werkstoffeigenschaften: Vorteile und Nachteile vergleichen.
8. Argumentationstraining: Fachartikel präsentieren.
9. Erklärung und Begründung: Wiedergabe des Sachgehaltes.
10. Fragen und Anregungen stellen. Abschließende Projektpräsentation I.
11. Abschließende Projektpräsentation II.
12. Abschließende Projektpräsentation III.
13. Kursauswertung.
Literatura - základní:
1. Adbelmalek Sayad: Campus Deutsch, Präsentieren und Diskutieren. Hueber 2014
2. DEUMA. Deutsch im Maschinenbau. Multimediální jazykový program. Brno, VUT 2004.
3. Deutsch für Doktoratstudium. Multimediální jazykový program, VUT Brno 2005
4. kol.: Němčina pro strojírenské obory – Deutsch im Maschinenbau. Informatorium, Praha 2008
Literatura - doporučená:
1. E-learningové studijní opory pro předmět Němčina GNS.
2. kol.: Campus Deutsch, Lesen. Hueber 2013
3. DOLONGA, Sanja, HOSTER, Tihana: Volldampf (Deutsch für Maschinenbau) Zagreb: 2016. ISBN 978-953-8121-03-6 pdf (available from http://edsipi.eu/resources/volldampf_web.pdf)
5. ZETTL, Erich, JANSSEN, Jörg, MÜLLER, Heidrun: Aus moderner Technik und Naturwissenschaft. Ismaning: Hueber 1999 (vybrané kapitoly)
6. BECKER, Norbert: Fachdeutsch Technik. Metall- und Elektroberufe. Ismaning: Hueber 1995 (vybrané kapitoly)
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
CŽV prezenční studium CZV Základy strojního inženýrství -- zá,zk 6 Povinně volitelný 1 1 Z
B-OBN-P hostující student --- bez specializace -- zá,zk 6 Volitelný 1 1 Z
N-OBN-P hostující student --- bez specializace -- zá,zk 6 Volitelný 2 1 Z
M2V-P prezenční studium M-VSY Výrobní systémy -- zá,zk 6 Povinně volitelný 2 2 Z