Němčina 1 (FSI-N1)

Akademický rok 2022/2023
Garant: Mgr. et Mgr. Monika Ryšavá  
Garantující pracoviště: ÚJ všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: němčina
Typ předmětu: oborový předmět
Cíle předmětu:

Cílem kurzu je vybavit studenty jazykovými kompetencemi pro každodenní komunikaci tak, aby zvládli běžné úkoly, se kterými se mohou setkat v širokém okruhu technických profesí (např. popsat problém, podat informace).

Výstupy studia a kompetence:
Studenti si osvojí základní jazykové kompetence směřující k úrovni A1 SERR, tj. slovní zásobu a základy gramatiky potřebné pro běžnou komunikaci.
Prerekvizity:

Kurz je určen pro začátečníky a tzv. falešné začátečníky.

Obsah předmětu (anotace):

Kurz je zaměřen na výuku němčiny jako cizího jazyka na obecné úrovni. Důraz je kladen zejména na rozvíjení komunikativních dovedností.

Metody vyučování:
Jazyková výuka rozšiřující základní odborný učební plán.
Způsob a kritéria hodnocení:
Udělení zápočtu je podmíněno aktivní účastí ve cvičeních ve smyslu podmínek uvedených ve vymezení kontrolované výuky a splněním úkolů vyplývajících z průběžné kontroly studia.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Docházka je povinná a je pravidelně kontrolována. Standardně jsou povoleny dvě absence. Absence mohou být v odůvodněných případech po dohodě s vyučujícím nahrazeny. Možnost a formu nahrazení upřesní vyučující.
Typ (způsob) výuky:
    Cvičení jazykové  13 × 2 hod. povinná                  
Osnova:
    Cvičení jazykové

1. Úvod - výslovnostní pravidla, hláskování
2. L0 – Start auf Deutsch, internacionalizmy
3. L0 – Start auf Deutsch, představit sebe
4. L 1 – Café d, rozhovory v kavárně, předtavit ostatní
5. L 1 – V kavárně, číslovky, sloveso "být/sein"
6. L 2 – V jazykovém kurzu, předměty ve třídě, množné číslo
7. L 2 – V jazykovém kurzu, neurčitý člen, zápor
8. L 3 – Města, státy, minulý čas slovesa "být/sein"
9. L 3 – Orientace na mapě, pamětihodnosti 
10. L 4 – Bydlení, zhodnocení, přivl. zájmena, přídavná jména
11. L 4 – Bydlení, stěhování,  4.pád podstatných jmen
12. Station 1 – Povolání učitelky/student, opakování: gramatika a               slovní zásoba
13. Opakování

Literatura - základní:
1. FUNK, Hermann. Studio d: němčina pro jazykové a střední školy zpracovaná podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. A1, Slovní zásoba po lekcích. [1. vyd.]. Plzeň: Fraus, 2005. ISBN (Brož.).
Literatura - doporučená:
1. FUNK, Hermann, Christina KUHN, Laura NIELSEN a Kerstin RISCHE. Studio 21 A1: němčina pro jazykové a střední školy zpracovaná podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Plzeň: Fraus, 2013. ISBN 978-80-7489-000-0.
2. FUNK, Hermann, Rita Maria NIEMANN a Dong Ha KIM. Studio d A1: němčina pro jazykové a střední školy zpracovaná podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Plzeň: Fraus, 2006. ISBN 9788072385447.
3. E-learningové studijní opory pro předmět Němčina N1.
4. http://www.kj.fme.vutbr.cz/studopory/de/grammar/mluvnice.pdf
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
B-OBN-P hostující student --- bez specializace -- 2 Volitelný 1 1 Z
N-OBN-P hostující student --- bez specializace -- 2 Volitelný 2 1 Z
BIT prezenční studium BITP Informační technologie -- 2 Volitelný 1 2 Z
BIT prezenční studium BITP Informační technologie -- 2 Volitelný 1 2 Z
IT-BC-3 prezenční studium BIT Informační technologie -- 2 Volitelný 1 2 Z