Němčina 2 (FSI-N2)

Akademický rok 2022/2023
Garant: Mgr. et Mgr. Monika Ryšavá  
Garantující pracoviště: ÚJ všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: němčina
Typ předmětu: oborový předmět
Cíle předmětu:

Cílem kurzu je rozšířit a prohloubit základní jazykové dovednosti (čtení, poslech, mluvení, psaní) a vybavit studenty jak pro každodenní komunikaci, tak pro zvládání běžných úkolů, s nimiž se mohou setkat v širokém okruhu technických profesí.

Výstupy studia a kompetence:
Studenti si osvojí základy gramatiky a přiměřenou slovní zásobu na úrovni A1 SERR tak, aby byli schopni samostatně komunikovat v běžných životních situacích.
Prerekvizity:

Kurz je určen pro falešné začátečníky a mírně pokročilé studenty; účast v kurzu není podmíněna předchozím absolvováním kurzu N1.

Vazby k jiným předmětům:
povinná prerekvizita: Němčina 1 [N1]

Obsah předmětu (anotace):

Kurz je zaměřen na výuku němčiny jako cizího jazyka na obecné úrovni s důrazem na komunikativní dovednost.

Metody vyučování:
Jazyková výuka rozšiřující základní odborný učební plán.
Způsob a kritéria hodnocení:
Udělení zápočtu je podmíněno aktivní účastí ve cvičeních ve smyslu podmínek uvedených ve vymezení kontrolované výuky a splněním úkolů vyplývajících z průběžné kontroly studia.

Zkouška na úrovni A1 SERR se skládá ze dvou částí: písemné a ústní.
Písemná část zkoušky ověřuje globální i detailní porozumění čtenému a slyšenému textu i znalost základních jazykových struktur obecného jazyka.
Ústní část zkoušky probíhá formou rozhovoru na běžná témata.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Docházka je povinná a je pravidelně kontrolována. Standardně jsou povoleny dvě absence. Absence mohou být v odůvodněných případech po dohodě s vyučujícím nahrazeny. Možnost a formu nahrazení upřesní vyučující.
Typ (způsob) výuky:
    Cvičení jazykové  13 × 2 hod. povinná                  
Osnova:
    Cvičení jazykové

1. L 5 Tagesablauf und Termine, Uhrzeit
2. L 5 Trennbare Verben, Verbaredung, Präteritum "haben"
3. L 6 Orientierung, Präpositionen+Dativ
4. L 6 In der Stadt, Ordnungszahlen
5. L 7 Berufe und Tätigkeiten, Satzklammer
6. L 7 Artikelwörter und Possesivartikel im Akkusativ
7. L 8 Berlin, Wegbeschreibung, Tourismus
8. L 8 Präpositionen 3.+4.Fall, Exkursion
9. Station 2 Beruf "Sekretärin", Grammatik: Wiederholung
10. Station 2 Wiederholung: Berlin, Wegbeschreibung
11. L9 Ferien und Urlaub, Perfekt
12. L 9 Ein Unfall, Urlaubsplanung
13. WiederholungLiteratura - základní:
1. FUNK, Hermann. Studio d: němčina pro jazykové a střední školy zpracovaná podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. A1, Slovní zásoba po lekcích. [1. vyd.]. Plzeň: Fraus, 2005. ISBN (Brož.).
Literatura - doporučená:
1. FUNK, Hermann, Christina KUHN, Laura NIELSEN a Kerstin RISCHE. Studio 21 A1: němčina pro jazykové a střední školy zpracovaná podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Plzeň: Fraus, 2013. ISBN 978-80-7489-000-0.
2. FUNK, Hermann, Rita Maria NIEMANN a Dong Ha KIM. Studio d A1: němčina pro jazykové a střední školy zpracovaná podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Plzeň: Fraus, 2006. ISBN 9788072385447.
3. E-learningové studijní opory pro předmět Němčina N2.
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
B-OBN-P hostující student --- bez specializace -- zá,zk 3 Volitelný 1 1 L
N-OBN-P hostující student --- bez specializace -- zá,zk 3 Volitelný 2 1 L
BIT prezenční studium BITP Informační technologie -- zá,zk 3 Volitelný 1 1 L
BIT prezenční studium BITP Informační technologie -- zá,zk 3 Volitelný 1 1 L
IT-BC-3 prezenční studium BIT Informační technologie -- zá,zk 3 Volitelný 1 1 L