Němčina 3 (FSI-N3)

Akademický rok 2022/2023
Garant: Mgr. et Mgr. Monika Ryšavá  
Garantující pracoviště: ÚJ všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: němčina
Typ předmětu: oborový předmět
Cíle předmětu:

Cílem kurzu je rozšířit a prohloubit komunikativní jazykové dovednosti (čtení, poslech, mluvení, psaní) a vybavit studenty jak pro každodenní komunikaci, tak pro zvládání běžných úkolů, s nimiž se mohou setkat v širokém okruhu technických profesí.

Výstupy studia a kompetence:
Studenti si osvojí základy gramatiky a přiměřenou slovní zásobu na takové úrovni, aby byli schopni samostatně komunikovat v běžných životních situacích včetně základní profesní komunikace.
Prerekvizity:

Kurz je určen pro mírně pokročilé studenty se znalostí na úrovni min. A1 Společného evropského referenčního rámce; účast v kurzu není podmíněna předchozím absolvováním kursu N2.

Obsah předmětu (anotace):

Kurz je zaměřen na výuku němčiny jako cizího jazyka na obecné úrovni s důrazem na komunikativní dovednosti i na základní jevy podstatné pro odborný jazyk technických profesí.

Metody vyučování:
Jazyková výuka rozšiřující základní odborný učební plán.
Způsob a kritéria hodnocení:
Udělení zápočtu je podmíněno aktivní účastí ve cvičeních ve smyslu podmínek uvedených ve vymezení kontrolované výuky a splněním úkolů vyplývajících z průběžné kontroly studia.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Docházka je povinná a je pravidelně kontrolována. Standardně jsou povoleny dvě absence. Absence mohou být v odůvodněných případech po dohodě s vyučujícím nahrazeny. Možnost a formu nahrazení upřesní vyučující.
Typ (způsob) výuky:
    Cvičení jazykové  13 × 2 hod. povinná                  
Osnova:
    Cvičení jazykové

1. L 1- Sprachen und Biografien, Nebensätze mit "weil"
2. L 1- Sprachen, Vergleiche "wie", "als", Superlativ
3. L 2- Meine Familie, Possessivartikel im Dativ
4. L 2- Familie, Feier, Einladungen
5. L 3- Reisen und Mobilität,eine Reise planen, buchen,
            Vermutungen äußern
6. L 3- Reisen, Modalverb "sollen", Sätze mit "aber", "oder"
7. L 3- Station 1- Beruf Übersetzerin, Wiederholung: Grammatik
8. L 4- Hobbys, Reflexivpronomen, Zeitadverbien, Verben mit                  Präposition
9. L 4- Vereine, Emotionen ausdrücken, Indefinita, Verb     
            "mögen"
10. L 5- Medien im Alltag, Nachrichten
11. L 5- Indirekte Fragen, Reklamation, Adjektive ohne Artikel
12. L 5- Medien, Anzeigen
13. Wiederholung

Literatura - základní:
1. FUNK, Hermann, Christina KUHN, Silke DEMME a Rita von EGGELING. Studio d A2: němčina pro jazykové a střední školy zpracovaná podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Plzeň: Fraus, 2009. ISBN 978-80-7238-882-0
Literatura - doporučená:
1. FUNK, Hermann, Christina KUHN, Britta WINZER-KIONTKE, Laura NIELSEN, Beate LEX a Beate REDECKER. Studio 21 A2: němčina pro jazykové a střední školy zpracovaná podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Plzeň: Fraus, 2015. ISBN 978-80-7489-255-4
2. E-learningové studijní opory pro předmět Němčina N3.
3. FUNK, Hermann, Christina KUHN, Silke DEMME a Rita von EGGELING. Studio d A2: němčina pro jazykové a střední školy zpracovaná podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Plzeň: Fraus, 2009. ISBN 978-80-7238-641-3
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
B-OBN-P hostující student --- bez specializace -- 2 Volitelný 1 1 Z
N-OBN-P hostující student --- bez specializace -- 2 Volitelný 2 1 Z
BIT prezenční studium BITP Informační technologie -- 2 Volitelný 1 2 Z
BIT prezenční studium BITP Informační technologie -- 2 Volitelný 1 2 Z
IT-BC-3 prezenční studium BIT Informační technologie -- 2 Volitelný 1 2 Z