Němčina 4 (FSI-N4)

Akademický rok 2022/2023
Garant: Mgr. et Mgr. Monika Ryšavá  
Garantující pracoviště: ÚJ všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: němčina
Typ předmětu: oborový předmět
Cíle předmětu:

Cílem kurzu je rozšířit a prohloubit komunikativní jazykové dovednosti (čtení, poslech, mluvení, psaní) a vybavit studenty jak pro každodenní komunikaci, tak pro zvládání běžných úkolů, s nimiž se mohou setkat v širokém okruhu technických profesí.

Výstupy studia a kompetence:
Studenti si osvojí základy gramatiky a přiměřenou slovní zásobu na úrovni A2 Společného evropského referenčního rámce. Získaná úroveň jazykových znalostí umožňuje samostatnou komunikaci v běžných životních situacích včetně základní profesní komunikace.
Prerekvizity:

Kurz je určen pro mírně pokročilé studenty; účast v kurzu není podmíněna předchozím absolvováním kurzu N3.

Vazby k jiným předmětům:
povinná prerekvizita: Němčina 3 [N3]

Obsah předmětu (anotace):

Kurz je zaměřen na výuku němčiny jako cizího jazyka na obecné úrovni s důrazem na komunikativní dovednosti i na jevy podstatné pro odborný jazyk technických profesí.

Metody vyučování:
Jazyková výuka rozšiřující základní odborný učební plán.
Způsob a kritéria hodnocení:
Udělení zápočtu je podmíněno aktivní účastí ve cvičeních ve smyslu podmínek uvedených ve vymezení kontrolované výuky a splněním úkolů vyplývajících z průběžné kontroly studia.

Zkouška na úrovni A2 SERR se skládá ze dvou částí: písemné a ústní. Písemná část zkoušky ověřuje globální i detailní porozumění čtenému a slyšenému textu a znalost jazykových struktur obecného jazyka. Ústní část zkoušky probíhá formou rozhovoru na běžná témata.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Docházka je povinná a je pravidelně kontrolována. Standardně jsou povoleny dvě absence. Absence mohou být v odůvodněných případech po dohodě s vyučujícím nahrazeny. Možnost a formu nahrazení upřesní vyučující.
Typ (způsob) výuky:
    Cvičení jazykové  13 × 2 hod. povinná                  
Osnova:
    Cvičení jazykové

1. L 6 Ausgehen, Relativsätze
2. L 6 Kontakte, Leute kennen lernen, Im Restaurant
3. Station 2 Beruf Webdesigner, WH Grammatik
4. L 7 Zu Hause, Modalverben Präteritum
5. L 7 Wohnen, Nebensätze mit "als"
6. L 8 Kultur erleben, Zeitadverbien
7. L 8 Kultur, Perfekt
8. L 9 Arbeitswelt, Nomen mit -ung
9. L 9 Auf Arbeitssuche, Wünsche, Höflichkeit
10. Station 3 Grammatik und Wortschatz Wiederholung
11. L 10 Feste und Geschenke, Präpositionen mit Dativ
12. L 10 Feier, Verben mit Dativ und Akkusativ
13. Opakování, zápočtový test

Literatura - základní:
1. FUNK, Hermann, Christina KUHN, Silke DEMME a Rita von EGGELING. Studio d A2: němčina pro jazykové a střední školy zpracovaná podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Plzeň: Fraus, 2009. ISBN 978-80-7238-882-0
Literatura - doporučená:
1. FUNK, Hermann, Christina KUHN, Britta WINZER-KIONTKE, Laura NIELSEN, Beate LEX a Beate REDECKER. Studio 21 A2: němčina pro jazykové a střední školy zpracovaná podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Plzeň: Fraus, 2015. ISBN 978-80-7489-255-4
2. FUNK, Hermann, Christina KUHN, Silke DEMME a Rita von EGGELING. Studio d A2: němčina pro jazykové a střední školy zpracovaná podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Plzeň: Fraus, 2009. ISBN 978-80-7238-641-3
3. E-learningové studijní opory pro předmět Němčina N4.
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
B-OBN-P hostující student --- bez specializace -- zá,zk 3 Volitelný 1 1 L
N-OBN-P hostující student --- bez specializace -- zá,zk 3 Volitelný 2 1 L
BIT prezenční studium BITP Informační technologie -- zá,zk 3 Volitelný 1 2 L
BIT prezenční studium BITP Informační technologie -- zá,zk 3 Volitelný 1 2 L
IT-BC-3 prezenční studium BIT Informační technologie -- zá,zk 3 Volitelný 1 2 L