Němčina 5 (FSI-N5)

Akademický rok 2022/2023
Garant: Mgr. et Mgr. Monika Ryšavá  
Garantující pracoviště: ÚJ všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: němčina
Typ předmětu: oborový předmět
Cíle předmětu:

Cílem kurzu je rozšířit a prohloubit jazykové dovednosti (čtení, poslech, mluvení, psaní) a vybavit studenty jak pro každodenní komunikaci, tak pro zvládání běžných úkolů, s nimiž se mohou setkat v širokém okruhu technických profesí.

Výstupy studia a kompetence:
Studenti si osvojí lexikální i gramatické kompetence na takové úrovni, aby byli schopni samostatně komunikovat v běžných životních situacích včetně základní profesní komunikace.
Při četbě i poslechu pochopí hlavní body vstupní informace týkající se běžných témat a dokážou na ně samostatně reagovat (formou písemnou či ústní).
Prerekvizity:

Pro vstup do kurzu se vyžaduje minimálně dokončená úroveň A2 Společného evropského referenčního rámce. Účast v kurzu není podmíněna předchozím absolvováním kurzu N4.

Obsah předmětu (anotace):

Kurz je zaměřen na výuku němčiny pro pokročilé studenty. Těžiště výuky tvoří obecný jazyk, pozornost je ale také věnována jazykovým jevům podstatným pro odborný jazyk technických profesí.

Metody vyučování:
Jazyková výuka rozšiřující základní odborný učební plán.
Způsob a kritéria hodnocení:
Udělení zápočtu je podmíněno aktivní účastí ve cvičeních ve smyslu podmínek uvedených ve vymezení kontrolované výuky a splněním úkolů vyplývajících z průběžné kontroly studia.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Docházka je povinná a je pravidelně kontrolována. Standardně jsou povoleny dvě absence. Absence mohou být v odůvodněných případech po dohodě s vyučujícím nahrazeny. Možnost a formu nahrazení upřesní vyučující.
Typ (způsob) výuky:
    Cvičení jazykové  13 × 2 hod. povinná                  
Osnova:
    Cvičení jazykové

1. L 1 In Kontakt, Medien nutzen, Interviews, Temporaladverbien
2. L 1 In Kontakt, im Deutschunterricht, Adjektivdeklination
3. L 2 Feste, Einladungen, Verben mit Präpositionen
4. L 2 Feste, Sich verabreden, Mitteilungen, eine Einladung ablehnen
5. L 3 Unterwegs, Vermutungen, Relativsätze
6. L 3 Mobilität, Pläne und Vorschläge machen
7. L 3 Reisen, Relativpronomen, Relativsätze
8. L 4  Wohnen, Wohngemeinschaft, "brauchen...zu"
9. L 4 Wohnen, Wortstellung, Temporale Präpositionen
10. L 5 Berufseinstieg, "Wenn-Sätze"
11. L 5 Berufseinstieg, Bewerbungsschreiben, Konjunktiv II
12. L5 Berufseinstieg, Konjunktiv II, "um...zu"-Sätze
13. Wiederholung

Literatura - základní:
1.

PERLMANN-BALME, Michaela, Susanne SCHWALB a Jutta ORTH-CHAMBAH. Sicher!: Niveau B1+. München: Hueber Verlag, [2012]. Deutsch als Fremdsprache (Hueber). ISBN 978-3-19-001206-0.

Literatura - doporučená:
1. FUNK, Hermann, Christina KUHN, Laura NIELSEN, Britta WINZER-KIONTKE, Friederike JIN a Anita GRUNWALD. Studio 21 B1: němčina pro jazykové a střední školy zpracovaná podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Plzeň: Fraus, 2016. ISBN 978-80-7489-294-3. 
2. E-learningové studijní opory pro předmět Němčina N5.
3. FUNK, Hermann a Rita von EGGELING. Studio d B1: němčina pro jazykové a střední školy zpracovaná podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Ilustroval Andreas TERGPLANE. Plzeň: Fraus, 2008. ISBN 978-80-7238-736-6.
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
B-OBN-P hostující student --- bez specializace -- 2 Volitelný 1 1 Z
N-OBN-P hostující student --- bez specializace -- 2 Volitelný 2 1 Z
M2V-P prezenční studium M-VSY Výrobní systémy -- 2 Volitelný 2 1 Z
BIT prezenční studium BITP Informační technologie -- 2 Volitelný 1 2 Z
BIT prezenční studium BITP Informační technologie -- 2 Volitelný 1 2 Z
IT-BC-3 prezenční studium BIT Informační technologie -- 2 Volitelný 1 2 Z