Němčina 6 (FSI-N6)

Akademický rok 2022/2023
Garant: Mgr. et Mgr. Monika Ryšavá  
Garantující pracoviště: ÚJ všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: němčina
Typ předmětu: oborový předmět
Cíle předmětu:

Cílem kurzu je rozšířit a prohloubit jazykové dovednosti (čtení, poslech, mluvení, psaní) a vybavit studenty jak pro každodenní komunikaci, tak pro zvládání běžných úkolů, s nimiž se mohou setkat v širokém okruhu technických profesí.

Výstupy studia a kompetence:

Studenti získají lexikální i gramatické kompetence na takové úrovni, aby byli schopni samostatně komunikovat v běžných životních situacích včetně základní profesní komunikace. Studenti si osvojí jazyk odpovídající úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Prerekvizity:

Kurz je určen pro středně pokročilé studenty se znalostmi minimálně na úrovni A2 Společného evropského referenčního rámce. Účast v kursu není podmíněna předchozím absolvováním kurzu N5.

Obsah předmětu (anotace):

Kurz je zaměřen na výuku němčiny pro pokročilé studenty. Těžiště výuky tvoří obecný jazyk, pozornost je ale také věnována gramatickým a lexikálním jevům podstatným pro odborný jazyk technických profesí.

Metody vyučování:
Jazyková výuka rozšiřující základní odborný učební plán.
Způsob a kritéria hodnocení:
Udělení zápočtu je podmíněno aktivní účastí ve cvičeních ve smyslu podmínek uvedených ve vymezení kontrolované výuky a splněním úkolů vyplývajících z průběžné kontroly studia.

Zkouška se skládá ze dvou částí: písemné a ústní.
Písemná část zkoušky ověřuje globální, selektivní i detailní porozumění čtenému a slyšenému textu, schopnost jednoduchého písemného projevu a znalost jazykových struktur obecného jazyka na úrovni B1 SERR. Ústní část zkoušky probíhá formou rozhovoru na běžná témata.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Docházka je povinná a je pravidelně kontrolována. Standardně jsou povoleny dvě absence. Absence mohou být v odůvodněných případech po dohodě s vyučujícím nahrazeny. Možnost a formu nahrazení upřesní vyučující.
Typ (způsob) výuky:
    Cvičení jazykové  13 × 2 hod. povinná                  
Osnova:
    Cvičení jazykové

1. L6 Musik, Negationswörter, eine E-Mail schreiben
2. L 6 Band, etwas begründen, Programmänderung
3. L 6 Festivals, Einladung, Brief, Konzessive Konnktoren
4. L 7 Geld, Einkaufen Passiv
5. L 7 Spiele, Verkaufsgespräch, Modalverben
6. L 7 Inhaltsangabe, Personen beschreiben
7. L 8 Lebenslang lernen, Genitiv
8. L 8 Kursangebote, Kosten, Lokale Präpositionen
9. L 8 Moderne Lernausstattung, Wechselpräpositionen
10. L 9 Eine Uni Auswählen, an der Uni
11. L 9 Bewerbung um einen Studienplatz
12. L 9 Möglichkeiten im Studium
13. Zusammenfassung, Wiederholung

Literatura - základní:
1.

PERLMANN-BALME, Michaela, Susanne SCHWALB a Jutta ORTH-CHAMBAH. Sicher!: Niveau B1+. München: Hueber Verlag, [2012]. Deutsch als Fremdsprache (Hueber). ISBN 978-3-19-001206-0

Literatura - doporučená:
1. FUNK, Hermann, Christina KUHN, Laura NIELSEN, Britta WINZER-KIONTKE, Friederike JIN a Anita GRUNWALD. Studio 21 B1: němčina pro jazykové a střední školy zpracovaná podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Plzeň: Fraus, 2016. ISBN 978-80-7489-294-3.
2. E-learningové studijní opory pro předmět N6.
3. FUNK, Hermann a Rita von EGGELING. Studio d B1: němčina pro jazykové a střední školy zpracovaná podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Ilustroval Andreas TERGPLANE. Plzeň: Fraus, 2008. ISBN 978-80-7238-736-6.
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
B-OBN-P hostující student --- bez specializace -- zá,zk 4 Volitelný 1 1 L
N-OBN-P hostující student --- bez specializace -- zá,zk 4 Volitelný 2 1 L
BIT prezenční studium BITP Informační technologie -- zá,zk 4 Volitelný 1 2 L
BIT prezenční studium BITP Informační technologie -- zá,zk 4 Volitelný 1 2 L
IT-BC-3 prezenční studium BIT Informační technologie -- zá,zk 4 Volitelný 1 2 L