Deutsch für Studium und Beruf I (FSI-N7)

Akademický rok 2022/2023
Garant: Mgr. et Mgr. Monika Ryšavá  
Garantující pracoviště: ÚJ všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: němčina
Typ předmětu: oborový předmět
Cíle předmětu:

Cílem kurzu je posílit individuální schopnost vyjadřování studentů při komunikaci v německém jazyce. Úkolem je upevnění získaných znalostí lexikálních a gramatických struktur a jejich systematické rozšiřování v reálných kontextech.

Výstupy studia a kompetence:
Po absolvování kurzu by studenti měli být schopni samostatného vyjadřování a komunikace v německém jazyce na úrovni B2. Nabyté znalosti a dovednosti mají pomoci studentům zlepšit plynulý projev a komunikační dovednosti v osobním, studijním i pracovním životě.
Prerekvizity:
Kurz vyžaduje velmi dobrou znalost obecného jazyka minimálně na úrovni B1+/ B2.
Obsah předmětu (anotace):
Obsahová anotace:
Předmět je zaměřen na charakteristické struktury profesní komunikace. Poskytuje studentům příslušnou slovní zásobu a dovednosti nezbytné pro komunikaci daného zaměření.
Metody vyučování:
Jazyková výuka rozšiřující základní odborný učební plán.
Způsob a kritéria hodnocení:
Udělení zápočtu je podmíněno aktivní účastí ve cvičeních ve smyslu podmínek uvedených ve vymezení kontrolované výuky a splněním úkolů vyplývajících z průběžné kontroly studia.
Zkouška na úrovni B2 SERR se skládá ze dvou částí: písemné a ústní.
Písemná část zkoušky ověřuje globální i detailní porozumění čtenému a slyšenému textu i znalost jazykových struktur obecného a odborného jazyka.
Ústní část zkoušky probíhá formou rozhovoru na běžná témata.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Docházka je povinná a je pravidelně kontrolována. Standardně jsou povoleny dvě absence. Absence mohou být v odůvodněných případech po dohodě s vyučujícím nahrazeny. Možnost a formu nahrazení upřesní vyučující.
Typ (způsob) výuky:
    Cvičení jazykové  13 × 2 hod. povinná                  
Osnova:
    Cvičení jazykové

1. Kontaktaufnahme (1)
2. Kontaktaufnahme (2)
3. Hochschulstudium und Lebenslauf (1)
4. Hochschulstudium und Lebenslauf (2)
5. Stellensuche und Bewerbung (1)
6. Stellensuche und Bewerbung (2)
7. Kommunikation in der Firma
8. Informationstechnologien
9. Geschäftlich unterwegs
10. Orientierung in der Stadt, in der Firma, Zwischenfälle
11. Unterkunft und Geschäftsessen
12. Zahlungsverkehr und Versicherung
13. Kursauswertung

Literatura - základní:
1. Elearningové materiály pro předmět N7 v Moodle.
Literatura - doporučená:
1. BECKER, Norbert, BRAUNERT, Jörg. Alltag, Beruf & Co. 6. Ismaning: Hueber Verlag, c2011. Deutsch als Fremdsprache (Hueber Verlag). ISBN 978-3196015904
2. BECKER, Norbert, Jörg BRAUNERT a Karl-Heinz EISFELD. Dialog Beruf 2: Deutsch als Fremdsprache für die Grundstufe. Ismaning: Max Hueber, c1997-. ISBN 3-19-001591-0.
3. BECKER, Norbert, BRAUNERT, Jörg, EISFELD, Karl-Heinz. Dialog Beruf 3: Deutsch als Fremdsprache: Arbeitsbuch. 2. Aufl. Ismaning: Max Hueber Verlag, 2005. ISBN 3-19-011592-3.
4. BRAUNERT, Jörg a Wolfram SCHLENKER. Unternehmen Deutsch: Aufbaukurs Lehrbuch. Stuttgart: Ernst Klett Sprachen, 2005. ISBN 978-3-12-675745-4
5. Mit Deutsch in Europa studieren - arbeiten - leben: Studienbegleitender Deutschunterricht B2/C1. Redaktor Dorothea LÉVY-HILLERICH, redaktor Renata KRAJEWSKA-MARKIEWICZ. Plzeň: Fraus, 2004. ISBN 80-7238-359-0
6. PERLMANN-BALME, Michaela, SCHWALB Susanne. Sicher aktuell B2. Ismaning: Hueber, 2019. ISBN 978-3-19-301207-4
7. DANIELS Albert, KÖHL-KUHNE, Renate et al. Mittelpunkt neu B2. Stuttgart: Klett, 2013. ISBN 978-3-12-676652-4
8. KOITHAN, Ute, MAYR-SIEBER, Tanja, et al. Aspekte neu B2. Stuttgart: Klett, 2015. ISBN 978-3-12-605025-8
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
CŽV prezenční studium CZV Základy strojního inženýrství -- zá,zk 4 Povinný 1 1 Z
B-OBN-P hostující student --- bez specializace -- zá,zk 4 Volitelný 1 1 Z
N-OBN-P hostující student --- bez specializace -- zá,zk 4 Volitelný 2 1 Z
M2V-P prezenční studium M-VSY Výrobní systémy -- zá,zk 4 Povinný 2 1 Z
B-VTE-P prezenční studium --- bez specializace -- zá,zk 4 Volitelný 1 1 Z
BIT prezenční studium BITP Informační technologie -- zá,zk 4 Volitelný 1 2 Z
BIT prezenční studium BITP Informační technologie -- zá,zk 4 Volitelný 1 2 Z
IT-BC-3 prezenční studium BIT Informační technologie -- zá,zk 4 Volitelný 1 2 Z