Deutsch für Studium und Beruf II (FSI-N8)

Akademický rok 2022/2023
Garant: Mgr. et Mgr. Monika Ryšavá  
Garantující pracoviště: ÚJ všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: němčina
Typ předmětu: oborový předmět
Cíle předmětu:

Cílem předmětu je posílit individuální schopnost vyjadřování studentů při komunikaci v německém jazyce. Úkolem je upevnění získaných znalostí lexikálních a gramatických struktur a jejich systematické rozšiřování v reálných kontextech.

Výstupy studia a kompetence:
Po absolvování kurzu by studenti měli být schopni samostatného vyjadřování a komunikace v německém jazyce na úrovni B2+/C1. Nabyté znalosti a dovednosti mají pomoci studentům zlepšit plynulý projev a komunikační dovednosti ve studijním i pracovním životě.
Prerekvizity:
Kurz je určen pro studenty, kteří si osvojili jazyk na úrovni minimálně B2.
Obsah předmětu (anotace):
Kurz vyžaduje velmi dobrou znalost obecného jazyka minimálně na úrovni B2. Předmět je zaměřen na charakteristické struktury profesní komunikace. Poskytuje studentům příslušnou slovní zásobu a dovednosti nezbytné pro komunikaci daného zaměření.
Metody vyučování:
Jazyková výuka rozšiřující základní odborný učební plán.
Způsob a kritéria hodnocení:
Udělení zápočtu je podmíněno aktivní účastí ve cvičeních ve smyslu podmínek uvedených ve vymezení kontrolované výuky a splněním úkolů vyplývajících z průběžné kontroly studia.
Zkouška na úrovni B2+/C1 SERR se skládá ze dvou částí: písemné a ústní.
Písemná část zkoušky ověřuje globální i detailní porozumění čtenému a slyšenému textu i znalost jazykových struktur obecného a odborného jazyka.
Ústní část zkoušky probíhá formou rozhovoru na profesní témata.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Docházka je povinná a je pravidelně kontrolována. Standardně jsou povoleny dvě absence. Absence mohou být v odůvodněných případech po dohodě s vyučujícím nahrazeny. Možnost a formu nahrazení upřesní vyučující.
Typ (způsob) výuky:
    Cvičení jazykové  13 × 2 hod. povinná                  
Osnova:
    Cvičení jazykové

1. Wirtschaft und Unternehmen
2. Industrie und Maschinenbau
3. Betriebsalltag
4. Sicherheit am Arbeitsplatz
5. Geschäftsverhandlungen
6. Produktion und Materialwirtschaft
7. Arbeitsabläufe beschreiben
8. Eigenschaften beschreiben
9. Produktpräsentation
10. Teilnahme an der Messe
11. Technische Besprechungen
12. Firmenpräsentation
13. Kursauswertung

Literatura - základní:
1. Elearningové materiály pro předmět N8 v Moodle.
2. MYŠKOVÁ, Zdeňka, Blanka NÁVRATOVÁ a Jana NÁVRATOVÁ. Deutsch im Maschinenbau: Němčina pro strojírenské obory: příručka odborných textů, výrazů a cvičení. Praha: Informatorium, 2008. ISBN 978-80-7333-067-5
Literatura - doporučená:
1. BECKER, Norbert, BRAUNERT, Jörg. Alltag, Beruf & Co. 6. Ismaning: Hueber Verlag, c2011. Deutsch als Fremdsprache (Hueber Verlag). ISBN 978-3196015904
2. BECKER, Norbert, BRAUNERT, Jörg, EISFELD, Karl-Heinz. Dialog Beruf 3: Deutsch als Fremdsprache: Arbeitsbuch. 2. Aufl. Ismaning: Max Hueber Verlag, 2005. ISBN 3-19-011592-3.
3. BECKER, Norbert, BRAUNERT, Jörg, SCHLENKER Wolfram. Unternehmen Deutsch Aufbaukurs, Stuttgart: Klett ISBN: ISBN: 978-3-12-675745-4
4. Mit Deutsch in Europa studieren - arbeiten - leben: Studienbegleitender Deutschunterricht B2/C1. Redaktor Dorothea LÉVY-HILLERICH, redaktor Renata KRAJEWSKA-MARKIEWICZ. Plzeň: Fraus, 2004. ISBN 80-7238-359-0
8. PERLMANN-BALME, Michaela, SCHWALB Susanne. Sicher C1. Ismaning: Hueber, 2016. ISBN 978-3-19-001208-4
9. DANIELS Albert, KÖHL-KUHNE, Renate et al. Mittelpunkt neu C1. Stuttgart: Klett, 2013. ISBN 978-3-12-676660-9
10. KOITHAN, Ute, MAYR-SIEBER, Tanja, et al. Aspekte neu C1. Stuttgart: Klett, 2016. ISBN 978-3-12-605035-7
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
B-OBN-P hostující student --- bez specializace -- zá,zk 4 Volitelný 1 1 L
N-OBN-P hostující student --- bez specializace -- zá,zk 4 Volitelný 2 1 L
B-VTE-P prezenční studium --- bez specializace -- zá,zk 4 Volitelný 1 1 L
BIT prezenční studium BITP Informační technologie -- zá,zk 4 Volitelný 1 2 L
BIT prezenční studium BITP Informační technologie -- zá,zk 4 Volitelný 1 2 L
IT-BC-3 prezenční studium BIT Informační technologie -- zá,zk 4 Volitelný 1 2 L