Obchodní přepravní činnost (FSI-OBP)

Akademický rok 2022/2023
Garant: Ing. Miroslav Šplíchal, Ph.D.  
Garantující pracoviště: všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:
Seznámení se s vybranou problematikou obchodního provozu v oblasti pravidelné i nepravidelné dopravy cestujících a přepravy zboží, objasnění definic vztahujících se k letecké přepravě a získání praktických znalostí
vlastní prací studenta.
Výstupy studia a kompetence:
Orientace v otázkách marketingu letecké přepravy, v přepravních podmínkách, v přepravních dokladech a dokumentech, v určování tarifů a poplatků, v kategorizaci cestujících, zavazadel a zboží a způsobech jejich přepravy.
Prerekvizity:
žádné
Obsah předmětu (anotace):
Předmět obchodní činnost v letecké dopravě poskytuje studentům seznámení s praktickými činnostmi v zajištění obchodního leteckého provozu. Studenti jsou seznámeni s činnostmi leteckých společností při výběru vhodných typů letadel, vytváření sítě leteckých linek a se zajišťováním technického odbavení letadel. Součástí předmětu je také problematika prodeje letecké dopravy, přijetí cestujících k přepravě, vystavování a uznávání dokladů, způsoby plateb, tarifování v mezinárodní přepravě cestujících, slevy, zavazadla, přeprava cestujících za zvláštních podmínek, poskytované služby, provozní letová dokumentace, přijetí zboží k přepravě, odpovědnost přepravce, druhy tarifů a poplatků v přepravě zboží, doklady v mezinárodní přepravě zboží, zvláštní druhy nákladu a knihované zboží, nepravidelnosti v letecké přepravě zboží a další aspekty související se zajištěním obchodního provozu letecké společnosti.
Metody vyučování:
Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách formou esejí a prezentací zpracovávaných studenty.
Způsob a kritéria hodnocení:
Zápočet se uděluje na základě průběžné kontroly vědomostí studenta během celého semestru a prezentace zadaných úkolů zaměřených na příklady praktické aplikace probírané látky.

Zkouška se provádí písemnou a ústní formou, na základě vypracování tří otázek a následné diskusi.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Přednášky i cvičení jsou povinná. Odůvodněná nepřítomnost může být nahrazena konzultacemi a formou individuálně zadaných příkladů a témat k samostatnému zpracování.
Typ (způsob) výuky:
    Přednáška  13 × 3 hod. nepovinná                  
    Cvičení  13 × 1 hod. povinná                  
Osnova:
    Přednáška 1. Úvod, historie, obecný přehled
2. Licencování letecké dopravy, smlouvy v letecké dopravě
3. Marketing v letecké dopravě
4. Management výnosů
5. Letové řády
6. Letecké společnosti
7. Letadlová technika používaná v OPČ
8. Přeprava osob
9. Doklady pro přepravu osob
10. Tarify při přepravě osob
11. Přeprava zavazadel
12. Přeprava nákladu a nebezpečného zboží
13. Tarify a dokumenty pro přepravu nákladu

Je požadována alespoň 60% účast na přednáškách. Forma kontroly je prezenční listina. Zkouška z předmětu je písemná, student musí zodpovědět dvě vybrané otázky. Součástí hodnocení je i kvalita samostatně zpracované práce.
    Cvičení Studenti zpracovávají krátké práce o aktuálních trendech v prodeji letecké dopravy a případové studie.
Podmínkou udělení zápočtu je zpracování a prezentování zadaného tématu.
Literatura - základní:
1. Hanák, P.: Obchodná prevádzková činnosť v leteckej doprave, Žilina, 2004
2. Pruša, J.: Svět letecké dopravy, Praha, 2007, Galileo CEE Service ČR
3. Holloway, S.: Straight and Level - Practical Airline Economics, 2008, Ashgate
Literatura - doporučená:
4. Shaw, Stephen: Airline marketing and management /Aldershot ;Burlington :Ashgate,2007. 6th ed. xi, 323 s. : il. ; 24 cm. ISBN 978-0-7546-4819-2 (hbk.)
5. Bazargan, M.: Airline Operations and Scheduling, Ashgate, 2010
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
CŽV prezenční studium CZV Základy strojního inženýrství -- zá,zk 4 Povinný 1 1 Z
N-LKT-P prezenční studium TLT Technologie provozu letadlové a letištní techniky -- zá,zk 4 Povinný 2 2 Z