Seminář k diplomové práci (M-STL) (FSI-ODS-A)

Akademický rok 2022/2023
Garant: doc. Ing. Ivo Jebáček, Ph.D.  
Garantující pracoviště: všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: angličtina
Cíle předmětu:
Cílem předmětu je stanovit obecné zásady vypracování diplomovéo projektu a jejich aplikace na konkrétní zadání diplomového projektu.
Výstupy studia a kompetence:
Získání praktických znalostí a pokynů pro zpracování technických zpráv, protokolů, publikací.
Prerekvizity:
Základní konstrukční znalosti a znalost pevnostních výpočtů leteckých konstrukcí.
Obsah předmětu (anotace):
V rámci předmětu mají studenti za úkol řešit samostatně teoreticky a konstrukčně letoun nebo jeho část podle zadání diplomového projektu. V rámci předmětu musí připravit téze diplomového projektu, vazby na stavební předpisy a normy.
Metody vyučování:
Předmět je vyučován formou cvičení, které je zaměřeno na praktické zvládnutí látky.
Způsob a kritéria hodnocení:
Podmínkou k udělení zápočtu je 80% fyzická účast na cvičeních.
Další podmínkou pro zápočet je předložení tézí diplomového projektu a ústní pohovor na téma zadaného diplomového
projektu.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Cvičení jsou povinná a účast (minimálně 80 %) je kontrolována třídní knihou. Oddůvodněná neúčast může být nahrazena individuálními konzultacemi.
Typ (způsob) výuky:
    Cvičení  13 × 2 hod. povinná                  
Osnova:
    Cvičení Individuální dle konkrétního zadání diplomového projektu.
Literatura - základní:
1. Boldiš Petr: Bibliogafické citace dokumentů podle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2 (010197)
1. Daněk, Projektování letadel, Brno 1991
Literatura - doporučená:
1. Dle pokynů vedoucích diplomové práce.
2. Folowing instructions of diploma work controller.
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
N-AST-A prezenční studium --- bez specializace -- 2 Povinný 2 2 L
N-ENG-Z příjezd na krátkodobý studijní pobyt --- bez specializace -- 2 Volitelný 2 1 L