Diplomový projekt (M-STL) (FSI-OD5)

Akademický rok 2022/2023
Garant: doc. Ing. Ivo Jebáček, Ph.D.  
Garantující pracoviště: všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:
Výuka má za cíl pomoci studentům na vysoké odborné úrovni vypracovat diplomový projekt a obhájit ho. Jsou seznámeni s metodologií a technikou vědeckého bádání, s realizací rešeršních činností, s obsahovou a formální stránkou diplomové práce a technických zpráv.
Výstupy studia a kompetence:
Charakteristiky a členění vědeckých prací. Charakteristiky diplomového projektu. Přístupy a metody k řešení problémů. Obsahová stránka diplomového projektu. Formální a jazyková stránka diplomového projektu. Obhajoba diplomového projektu.
Prerekvizity:
Základní znalosti projektování letadel.
Obsah předmětu (anotace):
Získání informací o systémovém přístupu k realizaci diplomového projektu, k jeho obsahové, strukturní a formální stránce, a o způsobu obhajoby diplomového projektu.

Vítána jsou zadání témat projektu z průmyslové praxe.
Metody vyučování:
Zpracování diplomové práce pod odborným vedením.
Způsob a kritéria hodnocení:
Individuální pohovor s každým posluchačem o jeho diplomovém projektu.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Účast je nutná na prvním cvičení.
Typ (způsob) výuky:
    Vedení diplomové práce  13 × 12 hod. povinná                  
Osnova:
    Vedení diplomové práce Po úvodním seznámení s obsahem předmětu budou studenti pracovat samostatně s případnými konzultacemi s vedoucími diplomového projektu nebo s garantem předmětu.
Literatura - základní:
1. Daněk, V.: Projektování letadel, Brno 1991.
Literatura - doporučená:
1. Literatura je stanovena s ohledem na zadání projektu.
2. Literature is specified with respect to the project assignment.
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
N-LKT-P prezenční studium STL Stavba letadel -- 12 Povinný 2 2 L
N-LKT-P prezenční studium TLT Technologie provozu letadlové a letištní techniky -- 12 Povinný 2 2 L