Ekonomika a management v letecké dopravě (FSI-OEM)

Akademický rok 2022/2023
Garant: doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LL.M.  
Garantující pracoviště: všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:
Cílem předmětu je poskytnout přehledný úvod do témat ekonomie, managmentu, marketingu s podrobnějším zaměřením na finanční řízení na příkladech segmentu letectví a letecké dopravy. Předmět má umožnit vhled jednotlivých témat a na příkladech leteckých výrobních podniků a leteckých dopravců předvést aplikaci obecných metod řízení podniku. Součástí předmětu je i rozvinout porozumění právnímu kontextu rozhodování při řízení organizací a institucí.
Výstupy studia a kompetence:
Student porozumí kontextu a získá přehled v oblasti ekonomie, managmentu, marketingu s podrobnějším zaměřením na finanční řízení. Získá přehledovou znalost uvedených oblastí a základní dovednosti v použití analytických metod používaných pro podporu rozhodování při řízení organizací. Předmět rozvíjí prezentační a argumentační dovednosti a rozvíjí schopnost kritického myšlení a argumentace při použití vybraných analytických metod. Motivuje rozvoj prezentačních a komunikačních dovedností studentů v rámci skupinových diskusí a samostatných prezentací při řešení případových studií z leteckého sektoru.
Prerekvizity:
Nejsou žádné prerekvizity. Výhodou je předchozí absolvování předmětů se zaměřením na ekonomii či management.
Obsah předmětu (anotace):
Předmět poskytuje přehledový výklad umožňující rozvinout vhled do uvedených témat, porozumět pojmosloví v oblasti ekonomie, managementu, marketingu a finančního řízení s důrazem na souvislosti, jakož i rozvinout dovednosti pro použití vybraných metod v praxi.
Metody vyučování:
Výuka je postavena na prezentaci vedené metodami stimulujícími bezprostřední skupinové diskuse a brainstorming na daná témata a posilující rozvoj kritického myšlení. Ve výuce jsou využívány případové studie z manažerské praxe, týmová skupinová cvičení a rovněž samostatná práce vedoucí ke zpracování samostatného semestrálního projektu na základě samostatně obstarávaných informací.
Způsob a kritéria hodnocení:
Předmět je zakončen vypracováním závěrečné práce zaměřené na některou z tematických oblastí předmětu, tj. strategické řízení, marketing či finanční analýzu primárně letecké organizace a její interpretace v rozsahu 3000 slov spojená s její individuální obhajobou. Předmět je zakončen zápočtem a zkouškou. Zápočet je udělován za účast ve výuce (minimálně 80%) a předložení závěrečné práce s požadovaným obsahem, rozsahem a formátem. Zkouška probíhá formou open-book písemné zkoušky spojené s vypracováním kvalifikovaných řešení zadaných témat či případové studie a následné obhajoby těchto řešení s následující obhajobou závěrečné práce formou ústní rozpravy.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Přednášky i cvičení jsou povinná a účast je kontrolována třídní knihou (min. 80%). Odůvodněná nepřítomnost může být nahrazena konsultacemi a formou individuálně zadaných příkladů a témat k samostatnému zpracování. Získání zápočtu je podmínkou pro připuštění ke zkoušce. Nutno předložit nejpozději v zápočtovém týdnu. Klasifikace dle Studijního a zkušebního řádu FSI.
Typ (způsob) výuky:
    Přednáška  13 × 2 hod. nepovinná                  
    Cvičení  13 × 1 hod. povinná                  
Osnova:
    Přednáška 1. Ekonomie vs. management. Předmět a struktura ekonomie a managementu.
2. Strategické řízení. Strategie – druhy strategií. Strategická analýza.
3. Komerční vs. nekomerční (veřejný) sektor. Customer-Company-Competition.
4. Metody strategické analýzy
a. Poslání, vize, hodnoty
b. Strategické cíle
c. Podnikatelské a funkční oblasti
d. Vnější prostředí. PEST
e. Oborové prostředí. Konkurenční síly. Analýza konkurenčního prostředí: 5F
f. Vnitřní prostředí a zdroje organizace. Analýza 7S
g. Analýza SWOT
h. Konkurenční strategie.
5. Podnikové strategie. Strategie finanční, personální, operační (výrobní), informační, marketingová a obchodní.
6. Marketing. Předmět marketingu. Marketing vs. obchod
7. Marketingový mix
a. Product. Produkt. Životní cyklus produktu
b. Príce. Cena a cenové politiky
c. Place. Distribuce a distribuční kanály
d. Promotion. Reklama, Public Relations, Sales Promotion, Personal Selling.
8. Segmentace trhu. Zákazník vs. Spotřebitel. Cílové skupiny.
9. Marketingové strategie.
10. Ekonomie vs. finanční řízení. Předmět mikroekonomie. Předmět makroekonomie.
11. Odvětvová ekonomie – mezoekonomie: segment letectví a jeho specifika.
12. Účetní výkazy. Rozvaha. Výsledovka. Výhaz hotovostního toku.
13. Finanční plánování. Rozpočtování vs. nákladování. Kalkulace ceny.
14. Finanční analýza. Pyramidové rozklady. Bonitní a bankrotní modely.
15. Investování a hodnocení efektivnosti investic.
16. Řízení nákladů. Hodnotová analýza a controlling.
17. Mezinárodní obchodní a platební styk. Metody. INCOTERMS.
18. Řízení rizik.
    Cvičení 1. Formulování poslání, vize a strategické cíle.
2. Analýza vnějšího a vnitřního prostředí: PEST a 7S.
3. Analýza konkurenční prostředí. 5F Porter.
4. Analýza SWOT.
5. Sestavování rozpočet a kalkulace ceny.
6. Rozbor účetních výkazů a finanční ukazatele hospodaření.
7. Rozbor efektivnost investic. Okamžitá, současná a budoucí hodnota peněz.
8. Výpočet a posuzování čisté současné hodnoty investice NPV.
9. Rozbor finančního zdraví podniku. Quick-test.
10. Metody síťové analýzy: CPM. PERT. Síťové diagramy – sestavení a řešení.
11. Metody optimalizace. Lineární programování. Simplexová metoda.
12. Risk-Benefit a Cost-Benefit analýza.
Literatura - základní:
1. JANÍČEK, L., Strategické řízení a podnikové strategie, 2018, učební text, Brno
2. HANUŠ B., Základy ekonomiky dopravy
3. SEDLÁČEK, B., Provoz a ekonomika letecké dopravy I,II
4. DELFMANN, Werner et al., Strategic management in the aviation industry. Cologne: Kolner Wissenschaftsverlag, 2005
Literatura - doporučená:
1. PORTER, M., Konkureční výhoda, 1995, Victoria Publishing, Praha
2. PORTER, M., Konkurenční strategie, 1995, Victoria Publishing, Praha
3. KOTLER, Ph., KELLER, K.L., Marketing management, 12. vydání, Grada Publishing, Praha 2007
4. JOHNSON, G. and SCHOLES, K., Exploring Corporate Strategy: Text and Cases. 6th edition. London: FT Prentice Hall, 2002
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
N-LKT-P prezenční studium TLT Technologie provozu letadlové a letištní techniky -- kl 3 Povinný 2 1 Z
CŽV prezenční studium CZV Základy strojního inženýrství -- kl 3 Povinný 1 1 Z