Projektování letadel (FSI-OK2)

Akademický rok 2022/2023
Garant: doc. Ing. Ivo Jebáček, Ph.D.  
Garantující pracoviště: všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:
Cílem je seznámit posluchače s postupem při návrhu letounu s předem zadanými parametry. Optimalizace návrhu z hlediska hmotnosti a z hlediska minima provozních nákladů.
Výstupy studia a kompetence:
Znalost praktického postupu při návrhu celého letounu podle zadaných parametrů včetně optimalizace.
Prerekvizity:
Základní znalosti matematiky, mechaniky, pružnosti a pevnosti.
Obsah předmětu (anotace):
Předmět je zaměřen na syntézu poznatků ze základních leteckých disciplin, vedoucí k návrhu letounu předem stanovenými parametry, který plní požadavky mezinárodních předpisů letové způsobilosti. Důraz je kladen na výběr hlavních parametrů letounu, volbu celkové koncepce, návrh hlavních částí letounu, hmotnostní rozbor a posouzení letounu z hlediska letových výkonů a vlastností. Toto vše s ohledem na určení letounu.
Metody vyučování:
Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.
Způsob a kritéria hodnocení:
Podmínkou k udělení zápočtu je 80% fyzická účast na cvičeních. Dále je třeba předložit všechna zpracovaná cvičení, která byly zadána. Podmínkou připuštění ke zkoušce je získání zápočtu. Zkouška je ústní, skládá ze tří základních otázek z celé látky náhodně položených. Doplňující otázky podle rozsahu a kvality odpovědí studenta.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Cvičení jsou povinná a účast (minimálně 80 %) je kontrolována třídní knihou. Odůvodněnou neúčast je možné nahradit individuálním zadáním.
Typ (způsob) výuky:
    Přednáška  13 × 2 hod. nepovinná                  
    Cvičení  13 × 1 hod. povinná                  
Osnova:
    Přednáška 1. Všeobecné aspekty konfigurace letounu.
2. Souvislosti parametrů. Určení tloušťky, šípovitosti a zatížení křídla.
3. Odhad hmotnosti,odporu. Výpočet doletu, stoupavosti, množství paliva.
4. Všeobecně o optimalizaci. Přímé provozní náklady.
5. Dílčí optimalizace jednotl. parametrů, několika parametrů.
6. Volba celkové koncepce letounu.
7. Návrh křídla, trupu.
8. Návrh ocasních ploch a přistávacího zařízení.
9. Návrh systémů (hydraulika, el., avionika).
10. Hmotnostní rozbor, centráž. Odhad hmotnosti částí letounu.
11. Posouzení stability a řiditelnosti.
12. Hodnocení spolehlivosti.
13. Certifikační postupy.
    Cvičení 1. Stanovení plošného zatížení křídla.
2. Určení zatížení pohonné skupiny.
3. Předběžný odhad vzletové hmotnosti.
4. Výpočet doletu, stoupavosti a množství paliva.
5. Výpočet doletu, stoupavosti a množství paliva.
6. Návrh křídla.
7. Odhad velikosti vodorovných ocasních ploch.
8. Odhad velikosti svislých ocasních ploch.
9. Zpracování statistiky letounů.
10. Výpočet polohy neutrálního bodu.
11. Studium systémů existujících letounů.
12. Výpočet spolehlivosti vybrané soustavy.
13. Experimentální zjišťování centráže.
Literatura - základní:
1. BRUHN, E.: Analysis and design of flight vehicle structures. Jacobs Pub, 1973. ISBN 0961523409.
2. Niu, C. Y.: Airframe structural design, 2nd ed.,Conmilit press LTD., Hong-kong, 1988.
3. Roskam, J.: Airplane design – Part V: Component weight estimation, Roskam aviation and engineering corporation, Ottawa, 1985.
4. Čalkovský A., Pávek J.: Konstrukce a pevnost letadel I., Brno, 1986.
Literatura - doporučená:
1. PÁVEK, J., KOPŘIVA, Z.: Konstrukce a projektování letadel 1. Vyd.1. Brno, VAAZ, 1979.
2. Stinton, D.: The Anatomy of the Airplane, Loughborough University of Technology, Leicestershire, UK, 1998.
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
CŽV prezenční studium CZV Základy strojního inženýrství -- kl 3 Povinný 1 1 Z
N-LKT-P prezenční studium STL Stavba letadel -- kl 3 Povinný 2 2 Z