Letiště II (FSI-OLL)

Akademický rok 2022/2023
Garant: Ing. Radomír Janík  
Garantující pracoviště: všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:
Cílem předmětu Letiště II je prohloubení znalostí o letišti jako prvku letecké dopravní cesty a o provozně technických požadavcích, které jsou kladené na infrastrukturu a provoz letišť v souladu s platnou legislativou.
Výstupy studia a kompetence:
Získání znalostí o legislativních a provozně-technických podmínkách provozování letišť v České republice. Osvojení si odborných pojmů a odborné letecké terminologie spojené s letišti.
Prerekvizity:
Žádné zvláštní požadavky.
Obsah předmětu (anotace):

Předmět Letiště II je pokračováním předmětu Letiště I a má rozšířit znalosti studentů v oblasti provozování letišť v České republice a prohloubit znalost provozně - technických podmínek a požadavků kladených na provoz letiště. Získané znalosti jsou předpokladem pro komunikaci studentů s provozními složkami na letištích a pro jejich samostatnou práci v oblasti provozního a technického zajištění chodu letiště.

Metody vyučování:
Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.
Způsob a kritéria hodnocení:
Podmínky udělení zápočtu: Zápočet se provádí formou zkušebního testu, který obsahuje dílčí problematiku předmětu, a který má dostatečnou průkaznost o hlubších znalostech studenta. Podmínkou získání zápočtu je minimálně 75% správných odpovědí. Výsledky testu jsou s každým studentem probrány následně ústně. Podmínky udělení zkoušky: Zkouška se provádí ústní formou, na základě tří otázek, které si student vybere. Otázky zahrnují odbornou problematiku jak přednášek tak cvičení. Při nejednoznačné klasifikaci na základě výsledku odpovědí na vybrané otázky je studentovi zkoušejícím zadána doplňující otázka.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:

Přednášky i cvičení jsou povinná a účast je kontrolována třídní knihou (min. 80%). Odůvodněná nepřítomnost může být nahrazena konsultacemi a formou individuálně zadaných příkladů a témat k samostatnému zpracování. Nutno předložit nejpozději v zápočtovém týdnu.

Typ (způsob) výuky:
    Přednáška  13 × 2 hod. povinná                  
    Cvičení  13 × 1 hod. povinná                  
Osnova:
    Přednáška

1. Znaky
2. Značky
3. Značení překážek
4. Značení omezených ploch
5. Elektrické systémy
6. Letištní pohotovostní plánování
7. Záchranná požární služba
8. Údržba letiště
9. Ochranná pásma
10. Technické odbavení letadel, letecké pohonné hmoty
11. Odbavovací budovy, dopravní napojení
12. Životní prostředí
13. Bezpečnost

    Cvičení

1. Letištní provozní služby
2. Záchranná a požární služba na letišti Brno - Tuřany
3. Řešení incidentů na letišti
4. Letní údržba na letišti Brno - Tuřany
5. Zimní údržba na letišti Brno - Tuřany
6. Typy terminálů na letištích
7. Terminál na letišti Brno - Tuřany
8. Odbavovací proces na letišti Brno - Tuřany
9. Exkurze - letiště Brno - Tuřany
10. Exkurze - letiště Brno - Tuřany
11. Exkurze - letiště Brno - Tuřany
12. Exkurze - letiště Brno - Tuřany
13. Závěrečný seminář Letiště II

Literatura - základní:
1. Letecká informační služba: L 14 - Letiště 
2. Nařízení Komise (EU) č. 139/2014
3. Antonín Kazda: Letiská - design a prevádzka
3. Letecká informační služba: L16 - Ochrana životního prostředí
5. ICAO: Annex 14
Literatura - doporučená:
1. Letecká informační služba : Letiště (národní předpis L 14), , 0
2. Letecká informační služba : Letecká informační příručka ČR, , 0
3. Letecká informační služba : Ochrana životního prostředí (národní předpis L 16/I a L16/II), , 0
4. Aerodrome Design Manual (Doc 9157), ICAO
5. Aerodrome Planning Manual (Doc 9184), ICAO
6. Aerodrome Services Manual (Doc 9137), ICAO
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
CŽV prezenční studium CZV Základy strojního inženýrství -- zá,zk 4 Povinný 1 1 L
N-LKT-P prezenční studium TLT Technologie provozu letadlové a letištní techniky -- zá,zk 4 Povinný 2 2 L