Letecká navigační technika (FSI-OLN)

Akademický rok 2022/2023
Garant: Ing. Miroslav Šplíchal, Ph.D.  
Garantující pracoviště: všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:

Seznámit studenty s cíli a hlavními úkoly letecké navigace, řešenými v prostředí civilního letectví.
Naučit studenty analyzovat úlohy leteckých navigačních
zařízení, řešit navigační úlohy a objasnit funkce a základy konstrukcí všech druhů tradičních i moderních navigačních prostředků a systémů, využívaných v civilním letectví.
Nastínit způsoby spolupráce civilních LNZ s vojenskými
systémy v souvislosti s jejich využíváním ve společném
vzdušném prostoru a ukázat směry očekávaného dalšího
rozvoje leteckých navigačních zařízení.

Výstupy studia a kompetence:

Předmět umožní studentům pochopit základy letecké navigace. Seznámí je s principy činnosti v oblasti letecké navigace a s požadavky na konstrukce hlavních druhů navigačních prostředků a systémů. Definuje základní navigační prvky a možnosti jejich měření. Studenti také pochopí tendence dalšího rozvoje navigační techniky.

Prerekvizity:

Znalost středoškolské matematiky a fyziky.

Obsah předmětu (anotace):

Předmět OLN je určen pro bakaláře strojního inženýrství (ne – piloty), kteří nevlastní PPL a neabsolvovali žádný z předmětů pilotního kursu ATPL (BS Profesionální pilot).
Obsah předmětu:
Úvod do letecké navigace. Terminologie. Hlavní otázky a cíle letecké navigace. Používané metody. Navigační veličiny a jejich měření. Požadavky na výkony a konstrukce navigačních prostředků a systémů. Zpracování výsledků navigačních měření. Směry a tendence rozvoje moderních leteckých navigačních zařízení.

Metody vyučování:

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení:

Podmínkami pro udělení zápočtu jsou 80% účast na přednáškách a cvičeních a dosažení alespoň 50% bodů při hodnocení písemného zápočtového testu. Podmínkou pro připuštění k ústní zkoušce je získání zápočtu. Klasifikace zkoušky se provádí podle zásad Studijního a zkušebního řádu VUT.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:

Výuka je téměř výhradně audiovizuální a vyžaduje přítomnost na přednáškách (min. 80%) a na cvičení (100%). Zameškané hodiny je ve velmi omezeném rozsahu možno nahradit konzultacemi s vyučujícím nebo řízeným samostudiem pod vedením vyučujícího.

Typ (způsob) výuky:
    Přednáška  13 × 3 hod. nepovinná                  
    Cvičení  13 × 1 hod. povinná                  
Osnova:
    Přednáška

1. Úvod do předmětu Letecká navigace. Galaxie, Sluneční soustava. Země.


2. Magnetismus Země a letadla. Magnetické kompasy.


3. Navigační veličiny a souřadnicové soustavy.   


4. Druhy projekcí pro tvorbu leteckých map. 


5. Vlastnosti a použití map, užívaných pro leteckou navigaci.     


6. Letecká navigační zařízení. Letecké navigační prostředky (LNZ; LNP).   


7. Letecké navigační systémy (LNS). Poloha letadla. 


8. Metody měření navigačních veličin. Druhy chyb měření.       


9. Zpracování výsledků navigačních měření a jejich využití v praxi.   


10. Navigace výpočtem (vlastnosti; struktura a funkce FMS ). 


11. INS/IRS (princip činnosti; použití v LN; filtrace dat). 


12. Metody navigace letadel (závěry FANS; RNAV, RNP, RVSM, PBN).       


13. Konzultace, rezerva; zápočet.

    Cvičení

1-3. Navigační veličiny a souřadnicové soustavy.


4-6. Mapy a jejich využití v praxi.


7-8. Měření parametrů letu, navigace výpočtem. 


9-11 Konstrukce a funkce (LNS; INS/IRS, FMS). 


12-13. Metody navigace (RNAV,RNP, PBN). 

Literatura - základní:
0. Vosecký, S.: Radionavigace, učební texty pro teoretickou přípravu dopravních pilotů dle předpisu JAR-FCL-1, CERM s.r.o., Brno, 2011
1. KULČÁK,L. a kol.: Zabezpečovacia letecká technika, Žilinská univerzita v Žilině, 1999.
2. PŘIBYL,K., KEVICKÝ,D.: Letecká navigace, NADAS PRAHA, 1980.
3. VOSECKÝ,S. a kol.: Základy leteckých navigačních zařízení I a II, Vojenská akademie v Brně 1988, Fakulta strojního inženýrství v Brně
4. Kevický,D., Kalašová,A.: Satelitné navigačné systémy, Žilinská univerzita v Žiline, EDIS-vydavateľstvo ŽU, 2004, ISBN 80-8070-295-0
5. Kevický,D., Kulčák,L., Palička,L.: Koncepcia leteckých zabezpečovacích systémov, VŠDS Žilina 1995, ISBN 80-7100-209-7
6. JAA ATPL Theoretical Knowledge Manual, 061 General Navigation, Jeppesen, Oxford 2006
7. JAA ATPL, 062 Radionavigation, Theoreticalů Knowledge Manual, Oxford, 2006
8. Kayton, M.; Fried,W.R.: Avionics Navigation Systems, John Wiley & Sons, Inc. New York, 1997, second edition
9. STAVOVČÍK, Boleslav: Obecná navigace, učební texty pro teoretickou přípravu dopravních pilotů dle předpisu JAR-FCL-1, CERM, s.r.o., Brno, 2008
11. KULČÁK a kol.: Učebnice pilota vrtulníku II, ISBN 978-80-7204-638-6, CERM s.r.o., Brno, 2009
12. KOLEKTIV AUTORŮ: Učebnice pilota, ISBN – 80 – 85280 – 89 – 2, Svět křídel, Cheb, 2003
Literatura - doporučená:
1. PŘIBYL,K., KEVICKÝ,D.: Letecká navigace, NADAS PRAHA, 1980 VOSECKÝ,S. a kol.: Základy leteckých navigačních zařízení I a II, Vojenská akademie v Brně, 1988
2. GROVES, P.D.: Principles of GNSS, Inertial, And Multisensor Integrated Navigation Systems, ISBN - 13:978 - 1 - 58053 - 255 - 6, USA, BOSTON/LONDON ARTECH HOUSE 2008
3. Aviationexam.com: JAA TEST PREP, 061 General Navigation, Edition 2010, Czech Republic
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
CŽV prezenční studium CZV Základy strojního inženýrství -- zá,zk 7 Povinný 1 1 Z
N-LKT-P prezenční studium TLT Technologie provozu letadlové a letištní techniky -- zá,zk 7 Povinný 2 1 Z