Letiště I (FSI-OLZ)

Akademický rok 2022/2023
Garant: Ing. Radomír Janík  
Garantující pracoviště: všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:
Cílem předmětu Letiště I je získání přehledu o letišti jako prvku letecké dopravní cesty a o provozně technických požadavcích, které jsou kladené na infrastrukturu a provoz letišť v souladu s platnou legislativou.
Výstupy studia a kompetence:
Získání znalostí o legislativních a provozně-technických podmínkách provozování letišť. Osvojení si odborných pojmů a odborné letecké terminologie spojené s letišti.
Prerekvizity:
Žádné zvláštní požadavky.
Obsah předmětu (anotace):

Předmět Letiště I má seznámit studenty s legislativními podmínkami provozování letišť v České republice a s provozně - technickými podmínkami a požadavky kladenými na letiště. Získané znalosti jsou předpokladem pro komunikaci studentů s provozními složkami na letištích a pro jejich samostatnou práci v oblasti provozního a technického zajištění chodu letiště.

Metody vyučování:
Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.
Způsob a kritéria hodnocení:
Podmínky udělení zápočtu: Zápočet se provádí formou zkušebního testu, který obsahuje dílčí problematiku předmětu, a který má dostatečnou průkaznost o hlubších znalostech studenta. Podmínkou získání zápočtu je minimálně 75% správných odpovědí. Výsledky testu jsou s každým studentem probrány následně ústně. Podmínky udělení zkoušky: Zkouška se provádí ústní formou, na základě tří otázek, které si student vybere. Otázky zahrnují odbornou problematiku jak přednášek tak cvičení. Při nejednoznačné klasifikaci na základě výsledku odpovědí na vybrané otázky je studentovi zkoušejícím zadána doplňující otázka.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:

Přednášky i cvičení jsou povinná a účast je kontrolována třídní knihou (min. 80%). Odůvodněná nepřítomnost může být nahrazena konsultacemi a formou individuálně zadaných příkladů a témat k samostatnému zpracování. Nutno předložit nejpozději v zápočtovém týdnu.

Typ (způsob) výuky:
    Přednáška  13 × 2 hod. povinná                  
    Cvičení  13 × 1 hod. povinná                  
Osnova:
    Přednáška

1. Druhy letiště, podmínky provozování, certifikace
2. Kódové označení letišť
3. Údaje o letištích
4. Únosnost vozovek
5. Vyhlášené délky dráhy
6. Dráha, pojezdová dráha, odbavovací plocha
7. Pás, postranní pás
8. Předpolí, dojezdová dráha, obratiště
9. Překážkové plochy
10. Značení
11. Ukazatelé a návěsti
12. Návěstidla
13. Světla

    Cvičení

1. Legislativa k letištím v ČR
2. Ukazatele provozních výkonů letišť
3. Letiště v ČR
4. Informace o letištích v AIP
5. Tranzitní letiště
6. Regionální letiště
7. Fyzické vlastnosti letiště Brno - Tuřany
8. Fyzické vlastnosti letiště Brno - Tuřany
9. Fyzické vlastnosti letiště Brno - Tuřany
10. Technické vybavení letiště Brno - Tuřany
11. Technické vybavení letiště Brno - Tuřany
12. Technické vybavení letiště Brno - Tuřany
13. Závěrečný seminář Letiště I

Literatura - základní:
1. Zákon o civilním letectví č. 49/1997 Sb.
2. Letecká informační služba: L 14 - Letiště 
3. Nařízení Komise (EU) č. 139/2014
4. Antonín Kazda: Letiská - design a prevádzka
5. ICAO: Annex 14
Literatura - doporučená:
1. Letecká informační služba : Letiště (národní předpis L 14), , 0
2. Parlament ČR: Zákon o civilním letectví č.49/1997 Sb., , 0
3. Letecká informační služba : Letecká informační příručka ČR, , 0
4. Aerodrome Design Manual (Doc 9157), ICAO
5. Aerodrome Planning Manual (Doc 9184), ICAO
6. Aerodrome Services Manual (Doc 9137), ICAO
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
CŽV prezenční studium CZV Základy strojního inženýrství -- zá,zk 4 Povinný 1 1 Z
N-LKT-P prezenční studium TLT Technologie provozu letadlové a letištní techniky -- zá,zk 4 Povinný 2 2 Z