Mechanika letu I (FSI-OMZ)

Akademický rok 2022/2023
Garant: doc. Ing. Ivo Jebáček, Ph.D.  
Garantující pracoviště: všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:
Objasnit základní úlohy mechaniky letu atmosférických letadel, seznámit studenty s metodami stanovení klasických letových výkonů a posouzení vlivu aerodynamických, inerčních a propulzních charakteristik na letové výkony.
Výstupy studia a kompetence:
Absolvent získá schopnost početními metodami stanovit klasické letové výkony letounu. Kvalitativně i kvantitativně posoudit souvislosti letových výkonů s návrhem letounu i jeho optimálním využití za provozu.
Prerekvizity:
Základy vysokoškolské matematiky - diferenciální a integrální počet, obyčejné diferenciální rovnice. Základy obecné mechaniky - silové účinky na tělesa, kinematika a dynamika prostorového pohybu tělesa. Základy aerodynamiky.
Obsah předmětu (anotace):
Ucelený výklad teoretických základů a metod stanovování letových výkonů atmosférických letadel. Rozebírají se síly působící na letoun a pohybové rovnice, jejichž řešením jsou získávány základní charakteristiky a letové výkony letadel.
Metody vyučování:
Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.
Způsob a kritéria hodnocení:
Podmínkou k udělení zápočtu je účast na cvičeních. Získání zápočtu je podmínkou připuštění ke zkoušce. Zkouška je písemná a ústní, přičemž těžiště prokázání znalostí spočívá na písemné zkoušce. Klasifikace dle Studijního a zkušebního řádu FSI.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
90% účast na cvičení, dále je třeba předložit všechna zkompletovaná a dopracovaná výpočtová cvičení. Zameškaná výuka je nahrazována řízenou konzultací a samostudiem.
Typ (způsob) výuky:
    Přednáška  13 × 2 hod. nepovinná                  
    Cvičení  13 × 1 hod. povinná                  
Osnova:
    Přednáška 1. Úvod. Definice, rozdělení a základní pojmy mechaniky letu.
2. Kinematika pohybu atmosférického letadla. Souřadnicové soustavy.
3. Síly působící na letoun. Násobek zatížení.
4. Základní pohybové rovnice letadla.
5. Horizontální let. Potřebný tah a výkon.
6. Charakteristické režimy v horizontálním letu.
7. Rovnovážné diagramy tahů a výkonů. Obálka režimů letu.
8. Stoupání a dostup letounu. Barogramy a trajektorie letu.
9. Klouzavý let. Rychlostní polára.
10. Letové výkony v zatáčkách. Omezení zatáček.
11. Dolet a vytrvalost letounu.
12. Výkony při vzletu a přistání.
13. Požadavky předpisu CS na letové výkony.
    Cvičení 1. Souřadnicové soustavy. Transformace sil, momentů a kinematických veličin.
2. Výpočet minimálních a maximálních rychlostí letu.
3. Rovnovážné diagramy tahů a výkonů.
4. Ekonomický a optimální režim letu - souvislosti s polárou letounu.
5. Klouzavý let. Výpočet rychlostní poláry.
6. Vliv provozních podmínek na rychlostní poláru. Praktické použití.
7. Určení stoupavosti. Diagram w=f(V). Režimy stoupání.
8. Vliv výšky na stoupavost. Výpočet dostupu.
9. Výpočet barogramů a trajektorií letu.
10. Letové výkony v ustálené horizontální zatáčce.
11. Zatáčkové diagramy.
12. Výpočet délek vzletu.
13. Výpočet délek přistání.
Literatura - základní:
1. Daněk,V. Mechanika letu I - Letové výkony. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2009. 293 s. ISBN 978-80-7204-659-1.
2. Ruijgrok,G.J.J. Elements of Airplane Performance. Delft: Delft University Press, 1990. 452 s. ISBN 90-6275-608-5.
3. Brüning,G.- Hafer,X.- Sachs,G. Flugleistungen. 2.vyd., Berlin: Springer Verlag, 1986. 404 s. ISBN 3-540-16982-2.
Literatura - doporučená:
4. Ruijgrok,G.J.J. Elements of Airplane Performance. Delft: Delft University Press, 1990. 452 s. ISBN 90-6275-608-5.
5. Salga,J.- Švéda.J. Mechanika letu I - Výkony, Brno: Vojenská akademie Brno, 1991. 257 s.
6. Anderson,J.D. Aircraft performance and design, Boston: McGraw-Hill, 1999. 580 s. ISBN 0-07-116010-8.
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
CŽV prezenční studium CZV Základy strojního inženýrství -- zá,zk 5 Povinný 1 1 L
N-LKT-P prezenční studium STL Stavba letadel -- zá,zk 5 Povinný 2 1 L
N-LKT-P prezenční studium TLT Technologie provozu letadlové a letištní techniky -- zá,zk 5 Povinný 2 1 L