Údržba a opravy letadel (FSI-OPO)

Akademický rok 2022/2023
Garant: doc. Ing. Jiří Hlinka, Ph.D.  
Garantující pracoviště: všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:
Cílem je seznámit studenty s účelem, a typickými technologiemi při údržbě a opravách letounu. Tak, aby pochopili základní principy údržby letadel, detekce poruch a jejich oprav.
Výstupy studia a kompetence:
Absolventi kurzu získají základní znalosti z oblasti údržby, detekce poruch a jejich oprav.
Prerekvizity:
Základní znalosti z matematiky a fyziky. Základy elektrotechniky. Základní znalosti z nauky o materiálu, technologie obrábění, svařování a nýtování.
Obsah předmětu (anotace):
Předmět pojednává o zachování letové způsobilosti letadel v souladu s nařízením komise (EU) č. 1321/2014. Je kladen důraz především na údržbu a opravy letadel se zaměřením na metody řízení údržby a oprav od klasických po moderní metody na bázi RCM (MSG-3), metody vyhledávání poruch a diagnostických parametrů a opravy základních leteckých systémů a konstrukcí.
Metody vyučování:
Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách a využívá formu individuálních zadání témat ke zpracování studenty.
Způsob a kritéria hodnocení:
Rozhodujícím kritériem hodnocení je výsledek písemného testu zaměřeného na teoretické znalosti s otázkami tvořícími průřez celého kurzu. Další podmínkou je předložení správně vypracovaných protokolů a účast na cvičeních.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Účast na cvičeních je povinná (min. 80%). Odůvodněná nepřítomnost může být nahrazena konzultacemi a formou individuálně zadaných příkladů a témat k samostatnému zpracování. Nutno předložit nejpozději v zápočtovém týdnu.
Typ (způsob) výuky:
    Přednáška  13 × 3 hod. nepovinná                  
    Laboratorní cvičení  2 × 1 hod. povinná                  
    Cvičení  11 × 1 hod. povinná                  
Osnova:
    Přednáška 1. Vymezení pojmů.
2. Nařízení komise (EU) č. 2014/1321.
3. Údržba a spolehlivost letadla, charakteristiky udržování.
4. Metody údržby letecké techniky.
5. Metody řízení údržby a oprav.
6. Metody vyhledávání poruch.
7-8. Diagnostické prostředky pro kontrolu letadel.
9. Údržba draku letadel a letadlových soustav.
10-12. Opravy letadlových soustav, draku a nátěrů.
13. Lidský faktor při údržbě, Dirty Dozen.

    Laboratorní cvičení 1-2. Nedestruktivní defektoskopie.
    Cvičení 1. Rozbor provozních podmínek letadla.
2. Výběr a kvalifikace leteckého personálu.
3. Požadavky na vydání osvědčení o uvolnění do provozu.
4. Charakteristiky udržování.
5-7. Diagnostické parametry, detekce poruch.
8-13. Návrhy oprav vybraných částí letounu.
Literatura - základní:
1. H. A. Kinnison, T. Siddiqui: Aviation maintenance management. 2nd ed. New York: McGraw-Hill, 2013
2. C. H. Friend: Aircraft maintenance management. Harlow, Essex, England: Longman, 1992.
3. Nařízení komise (EU) 2014/1321
4. AC 43.13-1B - Acceptable Methods, Techniques, and Practices - Aircraft Inspection and Repair, 1998
Literatura - doporučená:
1. FAA-H-8083-31A, Aviation Maintenance Technician Handbook-Airframe Volume 1 (2018)
2. FAA-H-8083-31A, Aviation Maintenance Technician Handbook-Airframe Volume 2 (2018)
3. Aviation Maintenance Technician Handbook – General (2018)
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
CŽV prezenční studium CZV Základy strojního inženýrství -- kl 4 Povinný 1 1 Z
N-LKT-P prezenční studium TLT Technologie provozu letadlové a letištní techniky -- kl 4 Povinný 2 2 Z