Palubní soustavy letadel I (FSI-OPZ-A)

Akademický rok 2022/2023
Garant: doc. Ing. Jiří Hlinka, Ph.D.  
Garantující pracoviště: všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: angličtina
Cíle předmětu:
Cílem je seznámit studenty s účelem, principy činnosti a konstrukcí palubních soustav letadel. Tak, aby pochopili návrh a konstrukci palubních soustav z hlediska spolehlivosti a bezpečnosti provozu letadel.
Výstupy studia a kompetence:
Absolventi kurzu získají vědomosti a základní zkušenosti z oblasti funkce a konstrukce základních palubních soustav letadel. Tyto znalosti jsou nezbytné pro úspěšné navrhování, obsluhu a údržbu letadla.
Prerekvizity:
Základní znalosti z matematiky a fyziky. Základy elektrotechniky.
Obsah předmětu (anotace):
Pojednává o palubních soustavách letadel, jejich rozdělení, účelu a požadavcích na ně kladených. Důraz je kladen na silové soustavy ovládání vč. soustav řízení, hydraulických soustav, pneumatických soustav, ale i na elektrické soustavy, soustavy klimatizace a přetlakování, palivové soustavy, protinámrazové systémy a protipožární systémy.
Metody vyučování:
Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách a využívá formu individuálních zadání témat ke zpracování studenty a formou týmového projektu.
Způsob a kritéria hodnocení:
Podmínkou k udělení zápočtu je 80% fyzická účast na cvičeních. Zkouška je písemná nebo ústní.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Účast na cvičeních je povinná (min. 80%). Odůvodněná nepřítomnost může být nahrazena konzultacemi a formou individuálně zadaných příkladů a témat k samostatnému zpracování. Nutno předložit nejpozději v zápočtovém týdnu.
Typ (způsob) výuky:
    Přednáška  13 × 4 hod. nepovinná                  
    Laboratorní cvičení  2 × 1 hod. povinná                  
    Cvičení  11 × 1 hod. povinná                  
Osnova:
    Přednáška 1. Palubní soustavy letadel, rozdělení, účel, požadavky. Přenos tlakové a elektrické energie (elektro-hydraulická analogie).
2-3. Hydraulické soustavy.
4-5. Elektrické soustavy.
6-7. Soustavy řízení.
8. Silové prvky soustav řízení.
9. Palivové soustavy.
10. Pneumatické soustavy.
11. Soustavy klimatizace a přetlakování.
12. Protinámrazové systémy.
13. Protipožární soustavy.

    Laboratorní cvičení 1-2. Modelování, řešení zadaní pro vybranou soustavu.
    Cvičení 1. Palubní soustavy letadel, rozdělení, účel, požadavky. Přenos tlakové a elektrické energie (elektro-hydraulická analogie).
2-3. Hydraulické soustavy.
4-5. Elektrické soustavy.
6-7. Soustavy řízení.
8. Silové prvky soustav řízení.
9. Palivové soustavy.
10. Pneumatické soustavy.
11. Soustavy klimatizace a přetlakování.
12. Protinámrazové systémy.
13. Protipožární soustavy.
Literatura - základní:
1. Předpisy FAR 23/CS 23, FAR 25/CS 25
2. I. Moir, A. Seabridge: Aircraft Systems, John Wiley & Sons, 2008
3. I. Moir, A.Seabridge: Design and development of aircraft systems, AIAA, 2004.
4. E.Langton, C.Clark, M.Hewitt, L.Richards: Aircraft Fuel Systems, John Wiley & Sons, 2009
Literatura - doporučená:
1. Předpisy EASA CS 23, CS 25
2. I. Moir, A. Seabridge: Aircraft Systems, John Wiley & Sons, 2008.
3. J.A.A.: Aircraft general knoledge 1 - Airframes and Systems, Jeppesen Oxford, 2001
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
CŽV prezenční studium CZV Základy strojního inženýrství -- zá,zk 4 Povinný 1 1 L
N-AST-A prezenční studium --- bez specializace -- zá,zk 4 Povinný 2 1 L