Spolehlivost letadlové techniky (FSI-OSD-A)

Akademický rok 2022/2023
Garant: doc. Ing. Jiří Hlinka, Ph.D.  
Garantující pracoviště: všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: angličtina
Cíle předmětu:
Cílem předmětu je poskytnout studentům úvod do problematiky spolehlivosti letecké techniky, včetně postupů používaných pro zajištění dostatečné úrovně spolehlivosti v průběhu návrhu i provozu letadel různých kategorií.
Výstupy studia a kompetence:
Předmět spolehlivost letadlové techniky umožňuje studentům získat znalosti o postupech používaných pro zabezpečení spolehlivosti a bezpečnosti letadlové techniky (a průmyslových výrobků obecně). Studenti se rovněž naučí pracovat s mezinárodními standardy v oblasti spolehlivosti (standardy EU a předpisy pro stavbu letadel).
Prerekvizity:
Student by měl znát základy statistiky a pravděpodobnosti. Dále by měl disponovat základními znalostmi z oblasti konstrukce letadel (a jejich systémů).
Obsah předmětu (anotace):
Předmět dává ucelený přehled o moderních metodách zabezpečování spolehlivosti letadel a jejich soustav (ve všech etapách jejich technického života). Zahrnuta je problematika výpočtů, analýz a prognóz spolehlivosti ve fázi návrhu a problematika vyhodnocení provozních dat s ohledem na parametry spolehlivosti. Metody jsou důsledně založeny na stochastických vlastnostech spolehlivosti. Důraz je položen především na nejvýznamnější vlastnosti, jakými jsou: bezporuchovost, pohotovost a bezpečnost.
Metody vyučování:
Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.
Způsob a kritéria hodnocení:
Podmínkou k udělení klasifikovaného zápočtu je 80% účast na cvičeních. Dále je třeba předložit vypracované protokoly ze cvičení. Pro klasifikaci jsou rozhodující výsledky 2 písemných testů.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
V průběhu výuky předmětu je studentům zadáváno řešení problémů souvisejících s tématem výuky. Z vyhodnocení vypracovaných protokolů jsou získávány informace o průběžném studiu a zvládnutí přednášené látky studenty. Pro studenty jsou povinná všechna cvičení. V odůvodněných případech lze cvičení nahradit zpracováním náhradního zadání.
Typ (způsob) výuky:
    Přednáška  13 × 2 hod. nepovinná                  
    Cvičení  13 × 1 hod. povinná                  
Osnova:
    Přednáška 1.Pojetí a koncepce zabezpečení spolehlivosti letadlové techniky.
2.Pojmy a definice ve spolehlivosti.
3.Matematické nástroje.Základy teorie spolehl.systémů.
4.Metody výpočtu inherentní spolehl.výrobků. Spolehlivost neopravovaných systémů.
5.Metody FMEA,FMECA,
6.Blokové diagramy bezporuchovosti (RBD).
7.Stromy poruchových stavů (FTA).
8.Spolehlivost opravovaných systémů. Metoda prostorů a stavů (SSM).
9. Analýzy spolehlivosti pro účely certifikace.
10.Spolehlivost softwaru. Úvod do spolehlivosti kosmické techniky.
11.Vyhodnocování zkoušek spolehlivosti a provozních dat.
12.Vyhodnocování zkoušek spolehlivosti a provozních dat.
13. Softwarová podpora ve spolehlivosti.
    Cvičení 1-2.Aplikace zákonů pravděpodobnosti při výpočtech bezporuchovosti prvků letadel.
3-5.Příklady aplikace metod výpočtu inherentní spolehlivosti (bezporuchovosti) pro složité výrobky (systémy).
6.Aplikace analýzy FMEA/FMECA.
7-8.Příklad aplikace blokových diagramů (RBD) a stromů poruch (FTA).
9-11.Příklad analýz spolehlivosti pro účely certifikace na vybraných soustavách letadel.
12-13.Vyhodnocování zkoušek spolehlivosti a provozních dat.
Literatura - základní:
1. Villemeur,A.:: Reliability,Availability,Maintainlability and Safety Assessment, , 0
2. Patrick D.T..CONNOR.:: Practical Reliability Engineering, , , 0
Literatura - doporučená:
1. Holub,R.;Vintr,Z.: Spolehlivost letadlové techniky (elektronická učebnice), skripta, VUT-FSI, Brno, 2001, 233 str.
2. Holub,R.:: Základy spolehlivosti technických systémů, skripta S-1586, , 0
3. Holub,R.:: Zkoušky spolehlivosti, skripta S-1590, , 0
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
CŽV prezenční studium CZV Základy strojního inženýrství -- zá,zk 4 Povinný 1 1 Z
N-AST-A prezenční studium --- bez specializace -- zá,zk 4 Povinný 2 2 Z
N-ENG-Z příjezd na krátkodobý studijní pobyt --- bez specializace -- zá,zk 4 Volitelný 2 1 Z
MPA-SAP prezenční studium --- bez specializace -- zá,zk 4 Povinný 2 2 Z