Zkoušení letadel (FSI-OZK-A)

Akademický rok 2022/2023
Garant: doc. Ing. Ivo Jebáček, Ph.D.  
Garantující pracoviště: všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: angličtina
Cíle předmětu:
Naučit studenty organizovat a připravit experimentální ověření letových výkonů a letových vlastností atmosférických letadel. Uspořádání a organizace pevnostních zkoušek. Distribuce zatížení a návrh zkušebního zařízení a program zkoušek. Znalost teorie, praxe, měření.
Výstupy studia a kompetence:
Příprava letových zkoušek klasických letových výkonů a letových vlastností. Redukce naměřených výsledků na standardní podmínky. Výpočet zatížení pro zkoušku. Návrh sestavy zkoušky a zkušebních přípravků. Lepení tenzometrů a praktické měření.
Prerekvizity:
Základní znalosti mechaniky letu a pevnostních výpočtů v oblasti leteckých konstrukcí.
Obsah předmětu (anotace):
Rozdělení zkoušek a zvláštnosti zkoušení letadel. Základní metrologické operace, měřicí přístroje v letectví. Graduace a porovnávání přístrojů. Měření základních charakteristik letadel, aerodynamická oprava. Příprava měřicího letu a letounu před zkušebním letem. Měření letových výkonů a letových vlastností. Redukce naměřených výsledků na standardní podmínky. Statické a dynamické pevnostní zkoušky draků a částí leteckých konstrukcí. Účel a význam statických a únavových zkoušek. Prostředky a zařízení pro realizaci zkoušek, zatěžovadla, měřicí přístroje. Zkoušení přetlakových kabin. Tenzometrická měření.
Metody vyučování:
Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách. Výuka je doplněna laboratorním cvičením.
Způsob a kritéria hodnocení:
Podmínkou k udělení zápočtu je 80% fyzická účast na cvičeních. Dále je třeba předložit zkompletovaná a dopracovaná výpočtová a laboratorní cvičení a protokoly o měření. Získání zápočtu je podmínkou připuštění ke zkoušce. Zkouška je písemná a následná ústní, přičemž těžiště prokázání znalostí spočívá na písemné zkoušce.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Pro studenty jsou povinná praktická měřní. Ve vyjímečných a odůvodněných případech lze cvičení nahradit zpracováním náhradního zadání.
Typ (způsob) výuky:
    Přednáška  13 × 2 hod. nepovinná                  
    Laboratorní cvičení  8 × 1 hod. povinná                  
    Cvičení  5 × 1 hod. povinná                  
Osnova:
    Přednáška 1. Úvod rozdělení letových zkoušek. Náplň,zvláštnosti a postupy.
2. Přehled měřených veličin, zákl. metody měření, chyby měření.
3. Měření rychlostí letu. Aerodynamická oprava rychloměrného systému.
4. Měření letových výkonů - stoupací rychlosti, poláry.
5. Metody redukce naměřených výsledků na Mezinárodní standard.atmosféru.
6. Metody měření letových vlastností - stabilita a řiditelnost.
7. Účel a význam statických a únavových zkoušek.
8. Vybavení zkušeben.
9. Plánování zkoušek, zkušební přípravky.
10. Zkoušení přetlakových kabin, podvozků a kol.
11. Výpočet vahadlového systému.
12. Měření napětí a deformací.
13. Vyhodnocení zkoušek, zprávy a protokoly.
    Laboratorní cvičení 1. Ukázka zkoušky ocasních ploch na zkušebně.
2. Měření napětí na vlastním vzorku.
    Cvičení 1. Metody graduace měřicích zařízení. Cejchovní křivky.
2. Vyhodnocování měření tlaku.
3. Vyhodnocování měření teploty.
4. Aerodynamická oprava pitot-statického rychloměrného systému.
5. Vyhodnocování stoupacích rychlostí.
6. Redukce letových výkonů na Mezinárodní standardní atmosféru.
7. Vyhodnocování měření podélné stability, polohy aerodynamického středu.
8. Ukázka únavové zkoušky.
9. Výpočet vahadlového systému.
10. Lepení tenzometrů - teorie, vzorky.
11. Vyhodnocení měření a protokol.
Literatura - základní:
1. Vedrov,V.C.- Tajc,M,A.:: Letnyje ispytanija samoletov, , 0
2. Chejfec,M.I.:: Obrabotka rezultatov ispytanij.Algoritmy,nomogramy,tablicy, , 0
3. Kljačko,M.D.- Arnautow,E.V.:: Letnyje pročnostnyje ispytanija samoletov, , 0
Literatura - doporučená:
1. Daněk,M.:: Zkoušení letadel za letu, , 0
2. Vedrov,V.C.- Tajc,M,A.:: Letnyje ispytanija samoletov, , 0
3. Drexler.J.a kol.: Pevnost a zkoušky leteckých konstrukcí, , 0
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
CŽV prezenční studium CZV Základy strojního inženýrství -- zá,zk 4 Povinný 1 1 Z
N-AST-A prezenční studium --- bez specializace -- zá,zk 4 Povinný 2 2 Z
N-ENG-Z příjezd na krátkodobý studijní pobyt --- bez specializace -- zá,zk 4 Volitelný 2 1 Z