Zabezpečovací letecká technika (FSI-OZL)

Akademický rok 2022/2023
Garant: Ing. Miroslav Šplíchal, Ph.D.  
Garantující pracoviště: všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:

Cílem je seznámit studenty s využitím rádiových vln v letectví, s klasickými a moderními prostředky a systémy ZLT a technikou moderních systémů zabezpečení a řízení letového provozu (ŘLP). Úkolem kurzu je vysvětlit studentům vztahy mezi letadlem, ZLT a ŘLP a poskytnout jim potřebné technické znalosti..

Výstupy studia a kompetence:

Předmět ZLT umožňuje studentům orientovat se v principech a technických řešeních, použivaných v letectví při komunikaci, navigaci a sledování vzdušné situace. Seznamuje s novými koncepcemi ZLT pro nejbližších 20 let. Studenti pochopí podstatu automatizovaných systémů zabezpečení a řízení letového provozu. 

Prerekvizity:

Předpokládá se znalost středoškolské fyziky a matematiky.

Obsah předmětu (anotace):

Předmět objasňuje cíle, úkoly a pricipy činnosti zařízení zabezpečovací letecké techniky (ZLT). Jeho obsahem jsou:  rádiové vlny, používané  v civilním letectví; letecká navigační technika pro lety na krátké a  dlouhé vzdálenosti; systémy pro přesné řízení přiblížení a přistání; primární a sekundární radiolokace; družicové navigační systémy; systém ADS/ADS-B. Pasivní sledovací systémy (MLAT).

Metody vyučování:

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení:

Podmínkami pro udělení zápočtu jsou 80% účast na přednáškách a cvičeních a dosažení alespoň 50% bodů při hodnocení písemného testu. Podmínkou pro připuštění k ústní zkoušce je získání zápočtu. Klasifikace zkoušky se provádí podle zásad Studijního a zkušebního řádu VUT.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:

Výuka je téměř výhradně audiovizuální a vyžaduje přítomnost na přednáškách (min. 80%) a na cvičení (100%). Zameškané hodiny je ve velmi omezeném rozsahu možno nahradit konzultacemi s vyučujícím nebo řízeným samostudiem pod vedením vyučujícího.

Typ (způsob) výuky:
    Přednáška  13 × 4 hod. nepovinná                  
    Cvičení  13 × 1 hod. povinná                  
Osnova:
    Přednáška

1. Úvod - základy radiotechniky (rádiové kmitočty, šíření elektromagnetických vln, užívaných v CNS/ATS.  
2. Rádiové zaměřovače (VDF, ADF/NDB).                                3. Úhloměrné systémy (VOR, DVOR).                                        4. ILS, MLS.                                                                                    5. Základy radiolokace.                                                                6. Primární radary ATC.                                                               7. Sekundární radar ATC.                                                            8. Dálkoměrný systém (DME).                                                    9. Družicová navigace - princip, struktura systému GNSS.    10.GPS, GLONASS, Galileo, Bei-Dou.                              11.Pasivní sledovací systémy (MLAT).                                    12. ADS/ADS-B.                                                            13.Seminář, konzultace - příprava na zápočet.

    Cvičení

1. Základní úlohy (struktura a vlastnosti rádiového signálu, modulace, směšování - příklady použití).
2. Šíření elektromagnetických vln, užívaných v CNS/ATS. Dosahy leteckého spojení. 
3. Struktura, funkce a vlastnosti rádiových úhloměrných zařízení (VDF, ADF, VOR/DVOR).
4. Struktura a funkce ILS/MLS. Požadavky a možnosti navedení letadla při řízení přiblížení a přistání.
5. Možnosti použití radaru (dosahy, přesnosti, kmitočty).
6. Primární radary v letectví (použití, zobrazení).                  7. Sekundární radary v letectví (funkce; dotazy, odpovědi; spolupráce dotazovač/odpovídač - ACP, RCP).
8. Funkce a použití DME a DME/DME.
9. Možnosti využití GNSS v letectví.
10.Modernizace GNSS (A-BAS, GBAS,  SBAS).
11.PSS/MLAT - struktura, rozmístění, použití v ŘLP.
12.ADS-B a jeho použití v ŘLP.
13. Seminář, zápočet.

Literatura - základní:
1. ICAO: Aeronautical Telecommunications, , 0
2. ICAO: Manual on Testing of Radio Navigation Aids, , 0
3. ICAO: Manual of the Secondary Surveillance Radar (SSR) Systems, , 0
4. Kayton, M.; Fried,W.R.: Avionics Navigation Systems, John Wiley & Sons, Inc. New York, 1997, second edition
5. JAA ATPL, 061 General Navigation, Theoretical Knowledge Manual, Oxford, 2006
6. JAA ATPL, 062 Radionavigation, Theoretical Knowledge Manual, Oxford, 2011
7. .
8. Vosecký, S.: Radionavigace, učební texty pro teoretickou přípravu dopravních pilotů dle předpisu JAR-FCL-1, CERM s.r.o., Brno, 2011
9. VOSECKÝ, S. a kol.: Základy leteckých navigačních zařízení I a II, učebnice Univerzity obrany, Brno 1988
10. KULČÁK a kol.: Učebnice pilota vrtulníku II, ISBN 978-80-7204-638-6, CERM s.r.o., Brno, 2009
11. KULČÁK, L. a kol.: Zabezpečovacia letecká technika, Žilinská univerzita, 1999
Literatura - doporučená:
1. Galotti, V. P.: The Future Air Navigation System (FANS), ISBN 13: 978-1-138-27385-6 (pbk), Routledge, Taylor & Francis Group, London and New York, 1997.
2. Kulčák, L.:: Klasické prostriedky zabezpečovacej leteckej techniky, ,  učebný text, Žilina 2005
3. Skrypnik, O. N.: Radio Navigation Systems for Airports and Airways, Springer Airspace Technology, ISBN 978-981-13-7200-1, 2019
4. GROVES, P.D.: Principles of GNSS, Inertial, And Multisensor Integrated Navigation Systems, ISBN - 13:978 - 1 - 58053 - 255 - 6, USA, BOSTON/LONDON ARTECH HOUSE 2008
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
CŽV prezenční studium CZV Základy strojního inženýrství -- zá,zk 5 Povinný 1 1 L
N-LKT-P prezenční studium TLT Technologie provozu letadlové a letištní techniky -- zá,zk 5 Povinný 2 1 L