Základy letu II (FSI-OZ2)

Akademický rok 2022/2023
Garant: Ing. Pavel Zikmund, Ph.D.  
Garantující pracoviště: všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:
Cílem je objasnit základní problémy letových vlastností atmosférických letadel, seznámit budoucí piloty s otázkami stability a řiditelnosti letounu a naučit studenty posoudit vliv provozních parametrů a letových podmínek na letové vlastnosti letounu.
Výstupy studia a kompetence:
Základní kritéria hodnocení letových vlastností atmosférického letounu. Kvalitativně i kvantitativně posoudit letové vlastnosti a dynamické chování letounu z hlediska pilotážního a optimálního využití letounu při praktickém létání.
Prerekvizity:
Základy vysokoškolské matematiky - diferenciální a integrální počet, obyčejné diferenciální rovnice. Základy obecné mechaniky - silové účinky na tělesa,kinematika, dynamika prostorového pohybu tělesa. Základy aerodynamiky.
Obsah předmětu (anotace):
Statická a dynamická podélná stabilita. Neutrální bod, statická zásoba. Směrová statická stabilita. Příčná statická stabilita. Faktory ovlivňující příčnou statickou stabilitu - vzepětí a úhel šípu křídla. Dynamická stranová (směrová a příčná) stabilita - spirálová nestabilita, Dutch roll. Vliv těchto pohybů na na letové vlastnosti letounu. Řiditelnost a manévrovatelnost. Řízení klopení, zatáčení a klonění. Vyvažitelnost. Provozní omezení. Aerodynamika vrtulí. Mechanika letu základních režimů letu - ustálený horizontální let, stoupání, klesání a zatáčka. Let s asymetrickým tahem.
Metody vyučování:
Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.
Způsob a kritéria hodnocení:

Podmínkou k udělení zápočtu je 95 % fyzická účast na všech formách výuky. Dále je třeba předložit zkompletované zadané úkoly v rámci cvičení a samostudia. Získání zápočtu je podmínkou připuštění ke zkoušce. Zkouška je písemná a následná ústní, přičemž těžiště prokázání znalostí spočívá na písemné zkoušce, která může být uskutečněna formou testu. Klasifikace dle Studijního a zkušebního řádu FSI.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Přednášky i cvičení jsou povinné a kontrolovaná účast třídní knihou. Minimálně 95%. Náhrada formou individuálně zadávaných souborů příkladů a témat k samostatnému zpracování. Nutno předložit nejpozději v zápočtovém týdnu.
Typ (způsob) výuky:
    Přednáška  13 × 2 hod. povinná                  
    Cvičení  13 × 1 hod. povinná                  
Osnova:
    Přednáška 1. Rovnováha a stabilita ustáleného režimu letu.
2. Podélná statická stabilita. Neutrální bod, statická zásoba.
3. Podélná dynamická stabilita - rychlé a fugoidální kmity.
4. Směrová statická stabilita.
5. Příčná statická stabilita - vliv vzepětí a úhlu šípu křídla.
6. Stranová dynamická stabilita - spirálová divergence, Dutch roll.
7. Podélná a stranová ovladatelnost - řízení klopení, zatáčení a klonění.
8. Podélná obratnost - síla na násobek.
9. Vyvažitelnost letounu.
10. Provozní omezení - flutter, obratová a poryvová obálka.
11. Aerodynamika vrtulí - vznik tahu.
12. Základní režimy letu - ustálený horizontální let, stoupání, klesání a zatáčka.
13. Let s asymetrickým tahem.
    Cvičení 1. Rovnováha a stabilita ustáleného režimu letu.
2. Podélná statická stabilita. Neutrální bod, statická zásoba.
3. Podélná dynamická stabilita - rychlé a fugoidální kmity.
4. Směrová statická stabilita.
5. Příčná statická stabilita - vliv vzepětí a úhlu šípu křídla.
6. Stranová dynamická stabilita - spirálová divergence, Dutch roll.
7. Podélná a stranová ovladatelnost - řízení klopení, zatáčení a klonění.
8. Podélná obratnost - síla na násobek.
9. Vyvažitelnost letounu.
10. Provozní omezení - flutter, obratová a poryvová obálka.
11. Aerodynamika vrtulí - vznik tahu.
12. Základní režimy letu - ustálený horizontální let, stoupání, klesání a zatáčka.
13. Let s asymetrickým tahem.
Literatura - základní:
1. Daněk, V.:Mechanika letu II, Letové vlastnosti, CERM, Brno, 2011
2. Anon. Theoretical Knowledge Manual-Principles of Flight. Oxford: Jeppesen, GmBH, 2004. ISBN 0-88487-277-7.
Literatura - doporučená:
3. Daněk,V.- Filakovský,K. Základy letu. Učební texty pro teoretickou přípravu dopravních pilotů dle předpisu JAR-FCL-1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2006. 314 s. ISBN 80-7204-449-4.
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
CŽV prezenční studium CZV Základy strojního inženýrství -- zá,zk 4 Povinný 1 1 L
B-PRP-P prezenční studium --- bez specializace -- zá,zk 4 Povinný 1 2 L