Ruština 1 (FSI-R1)

Akademický rok 2022/2023
Garant: Ing. Hana Vallová, CSc.  
Garantující pracoviště: ÚJ všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: ruština
Typ předmětu: oborový předmět
Cíle předmětu:

Cílem kurzu je vybavit studenty pro každodenní komunikaci a naučit je základní slovní zásobu nutnou pro běžné situace.

Výstupy studia a kompetence:

Studenti si osvojí základní slovní zásobu a zvládnou základy gramatiky potřebné pro běžnou komunikaci.

Prerekvizity:

Kurz je určen pro začátečníky a tzv. falešné začátečníky.

Obsah předmětu (anotace):

Kurz je zaměřen na výuku ruštiny jako cizího jazyka na obecné úrovni, orientuje se na rozvíjení základních komunikativních dovedností.

Metody vyučování:

Jazyková výuka rozšiřující základní odborný učební plán.

Způsob a kritéria hodnocení:

Udělení zápočtu je podmíněno splněním úkolů vyplývajících z průběžné kontroly studia a vypracováním individuálních zadání v e-learningu (s výsledkem min. 60%).

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:

Docházka je povinná a je pravidelně kontrolována. Absence může být v odůvodněných případech po dohodě s vyučujícím nahrazena.

Typ (způsob) výuky:
    Cvičení jazykové  13 × 2 hod. povinná                  
Osnova:
    Cvičení jazykové

Úvodní hodina, seznámení s azbukou, procvičování psaní a výslovnosti
L1 – Představování, základní struktury, podstatná jména.
L1 – Pozdravy, základní číslovky, specifika přízvuku, tvar podstatných jmen po číslovkách.
L1,2 – Seznamování a představování, intonace, časování sloves (učiť, učiťsja, govoriť).
L2 – Specifika oslovení, osobní informace, poděkování, omluva, zájmena.
L2 – Rodina, vzdělávání, povolání. Konstrukce "mám" .
L2,3 - "Rasskaz o sebe", opakování, dotazy a odpovědi, jak se komu daří, co je nového. Přivlastňovací zájmena. Sloveso "žiť".
L3 – Zájmy. Vyjádření "rád". 1. a 2. typ časování sloves.
L3 – Zvratná slovesa. Minulý čas.
L3,4 – Opakování. Přehled skloňování podstatných jmen.
L4 – Zaměstnání, povolání, instituce. Předložky "v" a "na" + místo. Konstrukce "rabotať gde, kem".
L4 - "Nemnogo o sebe".
Opakování, zápočty.

Literatura - základní:
1. VALOVA, Liudmila, Varvara GOLOVATINA a Milena RYKOVSKÁ. Tvoj šans A1: ruština pro střední a jazykové školy : učebnice s integrovaným pracovním sešitem. Plzeň: Fraus, 2018. ISBN 978-80-7489-423-7
2. MAMONOVA, Julija a Adam JANEK. Ruština pro samouky a věčné začátečníky: + MP3. Brno: Edika, 2016. ISBN 978-80-266-1016-8
3. BRČÁKOVÁ, Dagmar, Natalia ARAPOVA a Veronika MISTROVÁ. Govorite po-russki: Ruská konverzace. 2., upr. a rozš. vyd. Voznice: Leda, 2014. ISBN 978-80-7335-139-7
4. KOZLOVA, Tat‘jana Valentinovna. Dogovorilis'!: obchodujeme, podnikáme a komunikujeme v ruštině. 2. vyd. Plzeň: Fraus, 2008. ISBN 978-80-7238-787-8
Literatura - doporučená:
2. Elektronické studijní materiály - www.vutbr.cz/elearning - www.uj.fme.vutbr.cz
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
B-OBN-P hostující student --- bez specializace -- 2 Volitelný 1 1 Z
N-OBN-P hostující student --- bez specializace -- 2 Volitelný 2 1 Z
IT-BC-3 prezenční studium BIT Informační technologie -- 2 Volitelný 1 2 Z
BIT prezenční studium BITP Informační technologie -- 2 Volitelný 1 2 Z
BIT prezenční studium BITP Informační technologie -- 2 Volitelný 1 2 Z