Ruština 2 (FSI-R2)

Akademický rok 2022/2023
Garant: Ing. Hana Vallová, CSc.  
Garantující pracoviště: ÚJ všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: ruština
Typ předmětu: oborový předmět
Cíle předmětu:

Cílem kurzu je vybavit studenty pro každodenní komunikaci, aby zvládli běžné úkoly (např. popsat problém, podat pokyny), naučit je základní slovní zásobu nutnou pro běžné situace.

Výstupy studia a kompetence:

Studenti si osvojí základní slovní zásobu a zvládnou základy gramatiky potřebné pro běžnou komunikaci.

Prerekvizity:

Kurz je určen pro tzv. falešné začátečníky. Kurz R2 navazuje na probranou gramatiku i slovní zásobu kurzu R1.

Obsah předmětu (anotace):

Kurz je zaměřen na výuku ruštiny jako cizího jazyka na obecné úrovni, orientuje se na rozvíjení základních komunikativních dovedností.

Metody vyučování:

Jazyková výuka rozšiřující základní odborný učební plán.

Způsob a kritéria hodnocení:

Udělení zápočtu je podmíněno splněním úkolů vyplývajících z průběžné kontroly studia a vypracováním individuálních zadání v e-learningu (s výsledkem min. 60%). Celkové hodnocení zahrnuje průběžné hodnocení a zkoušku. Zkouška má písemnou a ústní část a odpovídá úrovni A1 dle Společného evropského referenčního rámce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:

Docházka je povinná a je pravidelně kontrolována. Absence může být v odůvodněných případech po dohodě s vyučujícím nahrazena.

Typ (způsob) výuky:
    Cvičení jazykové  13 × 2 hod. povinná                  
Osnova:
    Cvičení jazykové

Úvodní hodina, L5 – Můj den. Slovesa "vstavať, idti, zavtrakať, obedať, užinať, umyvaťsja".
L5 – Vyjádření času: roční období, měsíce, dny v týdnu, hodiny. Slovesa "načinaťsja, končaťsja/zakančivaťsja".
L5 – Volný čas, týdenní program, části dne, časové údaje před, za, o.
L6 – Stravování, fráze při stolování. Slovesa "esť, piť".
L6 – Číslovky. Spojování číslovek a podstatných jmen. 2.p. PJ. Konstrukce "nět".
L6 - Koncovky přídavných jmen. Ruské speciality. Ruské posezení při čaji.
L7 – Bydlení, nábytek. Slovesa "stojať, viseť, ležať, nachodiťsja" .
L7 - Řadové číslovky 1-10. Inzerát s popisem bytu.
L7 – Skloňování PJ ženského rodu s měkkým znakem na konci. Různé typy domů, obydlí. Pořadí pater v Rusku.
L8 – Doprava, cestování. Slovesa pohybu "idti, chodiť, jechať, jezdiť".
L8 - Názvy států, národností a jazyků. Budoucí čas sloves. "Choču pojechať v Rossiju".
L8 – Významná místa a památky Ruska.
Opakování, zápočty.

Literatura - základní:
1. VALOVA, Liudmila, Varvara GOLOVATINA a Milena RYKOVSKÁ. Tvoj šans A1: ruština pro střední a jazykové školy : učebnice s integrovaným pracovním sešitem. Plzeň: Fraus, 2018. ISBN 978-80-7489-423-7
2. MAMONOVA, Julija a Adam JANEK. Ruština pro samouky a věčné začátečníky: + MP3. Brno: Edika, 2016. ISBN 978-80-266-1016-8
3. BRČÁKOVÁ, Dagmar, Natalia ARAPOVA a Veronika MISTROVÁ. Govorite po-russki: Ruská konverzace. 2., upr. a rozš. vyd. Voznice: Leda, 2014. ISBN 978-80-7335-139-7
4. GOLOVATINA, Varvara. Beseda i ekzamen: 25 témat pro procvičování a přípravu k maturitě + MP3 audio. Plzeň: Fraus, 2015. ISBN 978-80-7489-256-1
5. KOZLOVA, Tat‘jana Valentinovna. Dogovorilis'!: obchodujeme, podnikáme a komunikujeme v ruštině. 2. vyd. Plzeň: Fraus, 2008. ISBN 978-80-7238-787-8.
Literatura - doporučená:
2. Elektronické studijní materiály - www.vutbr.cz/elearning - www.uj.fme.vutbr.cz
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
B-OBN-P hostující student --- bez specializace -- zá,zk 3 Volitelný 1 1 L
N-OBN-P hostující student --- bez specializace -- zá,zk 3 Volitelný 2 1 L
IT-BC-3 prezenční studium BIT Informační technologie -- zá,zk 3 Volitelný 1 2 L
BIT prezenční studium BITP Informační technologie -- zá,zk 3 Volitelný 1 2 L
BIT prezenční studium BITP Informační technologie -- zá,zk 3 Volitelný 1 2 L