Technical English II (FSI-TEN2)

Akademický rok 2022/2023
Garant: Mgr. Jaroslav Trávníček  
Garantující pracoviště: ÚJ všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: angličtina
Cíle předmětu:
Cílem kurzu je vybavit studenty pro komunikaci v zaměstnání a v akademickém prostředí v technických oborech.
Výstupy studia a kompetence:

Student, který úspěšně absolvuje kurz TEN2 si osvojí profesně orientovanou slovní zásobu a dovednosti potřebné pro porozumění hlavním myšlenkám složitějších textů týkajících se jak konkrétních, tak abstraktních témat, včetně odborně zaměřených diskusí ve svém oboru. Dokáže se plynule a spontánně účastnit rozhovoru, přednést souvislou prezentaci, popsat skutečnosti a vysvětlit postupy s důrazem na potřeby technických profesí.

Prerekvizity:

Kurz je určen pro studenty, kteří si osvojili jazyk na úrovni B1 a slovní zásobu a gramatiku probrané v předmětu Technical English I (TEN1).

Vazby k jiným předmětům:
povinná prerekvizita: Angličtina 4 [A4]
povinná korekvizita: Angličtina 5 [A5]
povinná korekvizita: Technical English I [TEN1]

Obsah předmětu (anotace):

Kurz pokrývá jazykové dovednosti na úrovni B2 potřebné pro úspěšnou komunikaci v technických profesích.

Metody vyučování:
Jazyková výuka rozšiřující základní odborný učební plán.
Způsob a kritéria hodnocení:

Zápočet je podmíněn kromě aktivní účasti ve cvičeních a individuální přípravy také absolvováním zápočtového testu, který je rozdělen do tří průběžných testů psaných v předem stanovených termínech během semestru. V průběžných testech je možno získat 50 bodů, k splnění podmínek udělení zápočtu je požadováno dosáhnout alespoň 30 bodů. V případě nedostatečného bodového zisku má student možnost opravy, a to souhrnným testem.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Docházka je povinná a je pravidelně kontrolována. Student má povoleny dvě absence.
Typ (způsob) výuky:
    Cvičení jazykové  13 × 2 hod. povinná                  
Osnova:
    Cvičení jazykové 1. Úvod, U7 - popis vývoje, srovnávání, vyjádření kontrastu
2. U7 - vysvětlení technologie, parafrázování, analogie
3. U8 - spekulace o minulosti, modální slovesa s minulým infinitivem, logistika
4. U8 - vyjádření souhlasu/nesouhlasu, bezpečnost v práci, nepřímé otázky
5. 1. zápočtový test, U9 - vyjádření návrhu nebo doporučení, schůzka s klientem
6. U9 - vymezující vztažné věty, vyjádření podmínek, alternativ, pracovní smlouva
7. U10- technické psaní, psaní zprávy
8. U10- řešení problémů, účast na schůzi (2)
9. 2. zápočtový test, U11 - práce s daty, vyjádření kauzality (2), třetí kondicionál
10. U11 - shrnutí obsahu, abstrakt, fráze signalizující záměr komunikace
11. U12 - vyjádření pořadí událostí, příčestí perfekta, vyjádření schopnosti a nutnosti v minulosti
12. U12 - přesvědčování, debatování, frázová slovesa
13. 3. zápočtový test
Literatura - základní:
1. BONAMY, David. Technical English 4: Course Book. Harlow: Pearson Education, 2011. ISBN 978-1-4082-2955-2.
Literatura - doporučená:
2. IBBOTSON, Mark. Professional English in Use: Engineering. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. ISBN 978-0-521-73488-2.
3. BRIEGER, Nick a Alison POHL. Technical English Vocabulary and Grammar. Andover: Heinle, Cengage Learning, 2002. ISBN 978-1-902741-76-5.
4. MURPHY, Raymond. English Grammar in Use: A self-study reference and practice book for intermediate learners of English : with answers. 4th ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. ISBN 978-0-521-18906-4.
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
CŽV prezenční studium CZV Základy strojního inženýrství -- 0 Povinný 1 1 L
B-ZSI-P prezenční studium STI Základy strojního inženýrství -- 0 Povinný 1 2 L
B-ZSI-P prezenční studium MTI Materiálové inženýrství -- 0 Povinný 1 2 L
B-ENE-P prezenční studium --- bez specializace -- 0 Povinný 1 2 L
B-FIN-P prezenční studium --- bez specializace -- 0 Povinný 1 2 L
B-MAI-P prezenční studium --- bez specializace -- 0 Povinný 1 2 L
B-MET-P prezenční studium --- bez specializace -- 0 Povinný 1 2 L
B-PDS-P prezenční studium --- bez specializace -- 0 Povinný 1 2 L
B-STI-A prezenční studium --- bez specializace -- 0 Povinný 1 2 L
B-STR-P prezenční studium AIŘ Aplikovaná informatika a řízení -- 0 Povinný 1 2 L
B-STR-P prezenční studium KSB Kvalita, spolehlivost a bezpečnost -- 0 Povinný 1 2 L
B-STR-P prezenční studium SSZ Stavba strojů a zařízení -- 0 Povinný 1 2 L
B-STR-P prezenční studium STG Strojírenská technologie -- 0 Povinný 1 2 L