Technical English Exam (FSI-TEN3)

Akademický rok 2022/2023
Garant: Mgr. Dita Gálová, Ph.D.  
Garantující pracoviště: ÚJ všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: angličtina
Cíle předmětu:

Cílem zkoušky je prokázat, že student je schopný samostatné komunikace v anglickém jazyce na úrovni B2 se zaměřením na potřeby technických profesí.

Výstupy studia a kompetence:

Student, který úspěšně složí zkoušku TEN3 dokáže porozumět hlavním myšlenkám složitějších textů týkajících se jak konkrétních, tak abstraktních témat, včetně odborně zaměřených diskusí ve svém oboru. Dokáže se plynule a spontánně účastnit rozhovoru, přednést souvislou prezentaci, popsat skutečnosti, události a cíle a umí stručně vysvětlit a odůvodnit své názory a plány. Rozsah odpovídá úrovni B2 a obsahu kurzů TEN1 a TEN2 (viz karty předmětů).

Prerekvizity:

Předpokládá se studium jazyka v rozsahu dokončené úrovně B2 a odborná slovní zásoba odpovídající kurzům TEN1 a TEN2 (viz karty předmětů).

Vazby k jiným předmětům:
povinná prerekvizita: Angličtina 5 [A5]
povinná korekvizita: Angličtina 6 [A6]
povinná korekvizita: Technical English I [TEN1]
povinná korekvizita: Technical English II [TEN2]

Obsah předmětu (anotace):

Zkouška prověřuje schopnost samostatného použití jazyka na úrovni B2 s důrazem na potřeby úspěšné komunikace v technických profesích. Student musí prokázat, že je schopen použít specifické jazykové prostředky a dovednosti potřebné v situacích typických pro zaměstnání nebo studium v technických oborech (např. vysvětlení funkce zařízení apod.). Zároveň musí aktivně používat mluvnické jevy úrovně B2 a odpovídající profesní slovní zásobu.

Metody vyučování:
Samostatně evidovaná zkouška navazující na předchozí jazykovou výuku.
Způsob a kritéria hodnocení:

Zkouška má ústní formu. První část ověřuje schopnost studenta komunikovat o běžných tématech vztahujících se ke studiu nebo zaměstnání v oboru. Hodnotí se pohotovost reakcí, plynulost projevu a interakce se zkoušejícím, fonetická a gramatická správnost a schopnost aktivně používat profesní slovní zásobu v rozsahu povinné literatury. Ve druhé části je pak testována schopnost studenta splnit vybraný úkol založený na konkrétních dovednostech procvičovaných v předmětech TEN1 a TEN2 (např. návrh možných řešení problému, popis vlastností materiálů apod.). Zde se hodnotí aktivní a správné využití specifických jazykových prostředků, které daný úkol vyžaduje, a použití související odborné slovní zásoby (viz osnovy předmětů TEN1 a TEN2). K úspěšnému složení zkoušky je vyžadováno dosažení alespoň 50% bodů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Výuka neprobíhá.
Typ (způsob) výuky:
    Konzultace  1 × 1 hod. povinná                  
Osnova:
    Konzultace Výuka neprobíhá
Literatura - základní:
1. BONAMY, David. Technical English 4: Course Book. Harlow: Pearson Education, 2011. ISBN 978-1-4082-2955-2.
Literatura - doporučená:
2. MURPHY, Raymond. English Grammar in Use: A self-study reference and practice book for intermediate learners of English : with answers. 4th ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. ISBN 978-0-521-18906-4.
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
CŽV prezenční studium CZV Základy strojního inženýrství -- zk 4 Povinný 1 1 L
B-ZSI-P prezenční studium STI Základy strojního inženýrství -- zk 4 Povinný 1 2 L
B-ZSI-P prezenční studium MTI Materiálové inženýrství -- zk 4 Povinný 1 2 L
B-ENE-P prezenční studium --- bez specializace -- zk 4 Povinný 1 2 L
B-FIN-P prezenční studium --- bez specializace -- zk 4 Povinný 1 2 L
B-MAI-P prezenční studium --- bez specializace -- zk 4 Povinný 1 2 L
B-MET-P prezenční studium --- bez specializace -- zk 4 Povinný 1 2 L
B-PDS-P prezenční studium --- bez specializace -- zk 4 Povinný 1 2 L
B-STI-A prezenční studium --- bez specializace -- zk 4 Povinný 1 2 L
B-STR-P prezenční studium AIŘ Aplikovaná informatika a řízení -- zk 4 Povinný 1 2 L
B-STR-P prezenční studium KSB Kvalita, spolehlivost a bezpečnost -- zk 4 Povinný 1 2 L
B-STR-P prezenční studium SSZ Stavba strojů a zařízení -- zk 4 Povinný 1 2 L
B-STR-P prezenční studium STG Strojírenská technologie -- zk 4 Povinný 1 2 L