Počítačová komunikace (FSI-VPK-A)

Akademický rok 2022/2023
Garant: doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D.  
Garantující pracoviště: ÚAI všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: angličtina
Cíle předmětu:
Cílem předmětu je seznámit studenty s technickým i programovým řešením komunikace, a to jak navzájem mezi počítači v datových sítích, tak i v sítích průmyslových.
Výstupy studia a kompetence:
Studenti budou schopni samostatně používat síťové služby, instalovat, konfigurovat a spravovat počítačové sítě po technické i programové stránce, naučí se vytvářet www aplikace a získají základní znalosti o průmyslových sítích.
Prerekvizity:
Kromě základních schopností práce s počítačem (operace s adresáři a soubory apod.) nejsou žádné předběžné znalosti nutné. Výhodou jsou zkušenosti s programováním v jazyce C.
Obsah předmětu (anotace):
Kurs je zaměřen na technickou stránku i softwarové řešení komunikace v datových i technologických sítích. Jsou probrány principy komunikace, propojování sítí, platformy počítačových i průmyslových sítí. Značná pozornost je věnována rodině protokolů TCP/IP včetně ukázek tvorby aplikací, které využívají protokoly TCP a UDP.
Metody vyučování:
Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.
Způsob a kritéria hodnocení:
Zápočet: aktivní účast na cvičeních, vypracování semestrální práce. Zkouška: ústní zkouška.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Přítomnost na přednáškách je doporučená, na cvičeních povinná. Výuka probíhá podle rozvrhu. Stanovení formy náhrady zameškaných cvičení je v kompetenci vyučujícícho.
Typ (způsob) výuky:
    Přednáška  13 × 2 hod. nepovinná                  
    Cvičení s počítačovou podporou  13 × 2 hod. povinná                  
Osnova:
    Přednáška 1. Úvod. Základní pojmy z datové komunikace. Model ISO/OSI.
2. Přenosová média.
3. Síť Ethernet.
4. Propojování LAN (repeater, bridge, router).
5. Přepínané sítě.
6. TCP/IP - úvod, adresace, datový komunikační model.
7. TCP/IP - správa sítě a služby.
8. IPv6.
9. EIA-232, EIA-422, EIA-485.
10. Modbus.
11. Fieldbus. Profibus.
12. DeviceNet. HART protocol.
13. Bezdrátové sítě.
    Cvičení s počítačovou podporou 1. - 3. Www technologie.
4. - 7. Instalace a konfigurace modelové datové sítě.
8. Služby DNS, DHCP, NAT.
9. Tvorba programů využívajících komunikaci pomocí UDP a TCP.
10. Tvorba aplikace klient/server s využitím TCP.
11. - 12. Ukázky průmyslových sítí.
13. Diskuse semestrálních prací, zápočet.
Literatura - základní:
1. Forouzan F. A.: Data Communications and Networking (5th edition). McGraw-Hill, 2012.
2. Mackay S., Wright E., Reynders D., Park J.: Practical Industrial Data Networks: Design, Installation and Troubleshooting. Newnes, 2004.
3. Fall K. R., Stevens W. R.: TCP/IP Illustrated, Volume 1: The Protocols (2nd edition). Addison-Wesley Professional, 2011.
4. Ramaswami R., Sivarajan K., Sasaki G.: Optical Networks: A Practical Perspective (3rd edition). Morgan Kaufmann, 2009.
Literatura - doporučená:
1. Forouzan F. A.: Data Communications and Networking (5th edition). McGraw-Hill, 2012.
2. Sosinsky, B.: Mistrovství – počítačové sítě. Computer Press, 2010.
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
CŽV prezenční studium CZV Základy strojního inženýrství -- zá,zk 5 Povinný 1 1 L
N-AIŘ-P prezenční studium --- bez specializace -- zá,zk 5 Povinný 2 2 L
N-ENG-Z příjezd na krátkodobý studijní pobyt --- bez specializace -- zá,zk 5 Volitelný 2 1 L