Počítačové sítě a IoT (FSI-VPN-A)

Akademický rok 2022/2023
Garant: doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D.  
Garantující pracoviště: ÚAI všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: angličtina
Cíle předmětu:
Seznámit se současnými technickými a programovými prostředky
počítačových sítí, s jejich používáním, instalací, konfigurací
a správou.
Výstupy studia a kompetence:
Samostatné používání síťových služeb, instalace, konfigurace
a správa systémů a služeb počítačových sítí.
Prerekvizity:
Kromě základních schopností práce s počítačem (operace s adresáři a soubory apod.) nejsou žádné předběžné znalosti nutné. Výhodou jsou zkušenosti s programováním v jazyce C.
Obsah předmětu (anotace):
Principy, technologie, technické a programové prostředky počítačových sítí. Používání, návrh, instalace a správa počítačových sítí, serverů a služeb.
Metody vyučování:
Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.
Způsob a kritéria hodnocení:
Zápočet: aktivní účast na cvičeních, vypracování semestrální práce.
Zkouška: ústní zkouška.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Přítomnost na přednáškách je doporučená, na cvičeních povinná. Výuka probíhá podle rozvrhu. Stanovení formy náhrady zameškaných cvičení je v kompetenci vyučujícícho.
Typ (způsob) výuky:
    Přednáška  13 × 2 hod. nepovinná                  
    Cvičení s počítačovou podporou  13 × 2 hod. povinná                  
Osnova:
    Přednáška 1. Úvod. Základy datové komunikace.
2. Rozdělení počítačových sítí. Metalické a optické kabely.
3. Platforma Ethernet.
4. Normalizace sítí, síťový model ISO/OSI.
5. Propojování LAN. Bridge, router.
6. Směrování, směrovací protokoly a algoritmy.
7. TCP/IP - historie, adresace.
8. TCP/IP - datový komunikační model, protokoly a služby.
9. TCP/IP - IPv6.
10. Přepínání, přepínané sítě, VLAN.
11. Bezdrátové sítě.
12.-13. Technologické sítě.
    Cvičení s počítačovou podporou 1. Instalace a konfigurace www serveru.
2. Tvorba www stránek, jazyk html.
3. Tvorba www stránek, kaskádové styly.
4. Dynamické www stránky na straně klienta, JavaScript.
5. Webovské formuláře, dynamické stránky na straně serveru - php.
6. Tvorba www databázové aplikace.
7. Bridge, L2 switch.
8. Instalace a konfigurace routeru.
9.-10. Realizace modelové sítě.
11. Systém DNS - konfigurace nameserveru.
12. Tvorba jednoduchého programu pro komunikaci s využitím TCP/IP.
13. Prezentace semestrálních projektů, zápočet.
Literatura - základní:
1. Jamsa,K.-Lalani,S.-Weakley,S.:: Programování na Webu, , 0
2. Davie,B.-Doolan,P.-Rekhter,Y.:: Switching in IP Networks, , 0
3. Hunt,C.:: Konfigurace a správa sítí TCP/IP, , 0
Literatura - doporučená:
1. Šmrha, P. - Rudolf, V.:: Internetworking pomocí TCP/IP, , 0
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
N-ENG-Z příjezd na krátkodobý studijní pobyt --- bez specializace -- zá,zk 4 Volitelný 2 1 L