Angličtina C1-2 (FSI-0AX)

Akademický rok 2022/2023
Garant: Mgr. Ilona Pavlíková  
Garantující pracoviště: ÚJ všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: angličtina
Typ předmětu: oborový předmět
Cíle předmětu:

Cílem předmětu je posílit individuální schopnost vyjadřování studentů při komunikaci v anglickém jazyce. Úkolem je upevnění získaných znalostí lexikálních a gramatických struktur a jejich systematické rozšiřování v reálných kontextech.

Výstupy studia a kompetence:

Po absolvování kurzu by studenti měli být schopni samostatného vyjadřování a komunikace v anglickém jazyce minimálně na úrovni C1. Nabyté znalosti a dovednosti mají pomoci studentům zlepšit plynulý projev a komunikační dovednosti v osobním, studijním i pracovním životě. Mohou být rovněž významnou podporou přípravy k mezinárodním jazykovým zkouškám z angličtiny.

Prerekvizity:

Pro vstup do kurzu jsou vyžadovány velmi dobré znalosti anglického jazyka na úrovni B2.

Vazby k jiným předmětům:
povinná prerekvizita: Angličtina - zkouška B1 [7AZ]

Obsah předmětu (anotace):

Předmět nabízí rozšíření znalostí a prohlubování dovedností na úrovni C1 s využitím komunikativní metody. Obsahově navazuje na kurz 0A9 vyučovaný v zimním semestru.

Metody vyučování:
Jazyková výuka rozšiřující základní odborný učební plán.
Způsob a kritéria hodnocení:
Hodnocení kurzu provádí vyučující na základě četnosti docházky do kurzu, aktivní účasti v diskuzích a ve výuce samotné, na základě závěrečného písemného testu a ústní zkoušky.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Docházka je povinná a je pravidelně kontrolována. Student má povoleny dvě absence. Formu náhrady absencí v odůvodněných případech stanoví vyučující.
Typ (způsob) výuky:
    Cvičení jazykové  13 × 2 hod. povinná                  
Osnova:
    Cvičení jazykové

1. Úvod do studia a upřesnění výběru studijní literatury.
2. U6: Popis příčiny a následku.
3. U7: Svoboda. Idiomy pro popis relaxačních činností.
4. U7. Výměna názorů. Vyprávění.
5. U8: Časové výrazy. Vzpomínky
6. U8: Posuzování návrhů. Popis rozhodnutí.
7. Opakování, video.
8. U9: Popis nereálných situací. Příslovce.
9. U9: Popis zajímavých míst.
10. U10: Inverze. Srovnávání.
11. U10: Jednání. Popis dovedností, kvalifikace a zkušeností.
12. Opakování, video.
13. Zápočet.

Literatura - základní:
1. CLARE, Antonia, J. J. WILSON a Damian WILLIAMS. Speakout: advanced. Students' book. Harlow: Pearson, 2012. ISBN 978-1-4082-6749-3.
Literatura - doporučená:
2. CLARE, Antonia a J. J. WILSON. Speakout: advanced. Workbook with key. Harlow: Pearson, 2012. ISBN 978-1-4082-5956-6.
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
B-OBN-P hostující student --- bez specializace -- zá,zk 3 Volitelný 1 1 L
N-OBN-P hostující student --- bez specializace -- zá,zk 3 Volitelný 2 1 L
IT-BC-3 prezenční studium BIT Informační technologie -- zá,zk 3 Povinně volitelný 1 1 L
BIT prezenční studium BITP Informační technologie -- zá,zk 3 Povinně volitelný 1 1 L
BIT prezenční studium BITP Informační technologie -- zá,zk 3 Povinně volitelný 1 1 L