Angličtina pro studium v zahraničí (FSI-0AZ)

Akademický rok 2022/2023
Garant: Mgr. Dita Gálová, Ph.D.  
Garantující pracoviště: ÚJ všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: angličtina
Cíle předmětu:

Cílem zkoušky je prověřit znalosti a prokázat, že student je schopný samostatné komunikace v anglickém jazyce na úrovni B2 s důrazem na dovednosti potřebné pro studium v zahraniční.

Výstupy studia a kompetence:

Student, který úspěšně složí zkoušku 0AZ, dokáže porozumět hlavním myšlenkám složitějších textů týkajících se jak konkrétních, tak abstraktních témat, včetně odborně zaměřených diskusí ve svém oboru. Dokáže se účastnit rozhovoru natolik plynule a spontánně, že může vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími, aniž by to představovalo zvýšené úsilí pro kteréhokoliv účastníka interakce.

 

Prerekvizity:

Předpokládá se aktivní znalost gramatických jevů a slovní zásoby na úrovni B2.

Vazby k jiným předmětům:
povinná prerekvizita: Angličtina - zkouška B1 [7AZ]

Obsah předmětu (anotace):

Zkouška prověřuje jazykové znalosti a dovednosti odpovídající úrovni B2 a je určena pro studenty, kteří potřebují doložit svoji úroveň pro výjezdy do zahraničí v rámci Erasmus+.

Metody vyučování:
Samostatně evidovaná zkouška navazující na předchozí studium jazyka.
Způsob a kritéria hodnocení:

Zkouška probíhá ústní formou. V první části musí student prokázat znalosti obecné angličtiny na úrovni B2 formou vyplnění zadání se zdůvodněním použití gramatických struktur a frazeologie. Druhá část se tematicky zaměřuje na situace, se kterými se student může běžně setkat při studiu v zahraničí. Zkoušející formou spontánního rozhovoru bez přípravy ověřuje schopnost studenta aktivně používat slovní zásobu a gramatiku na úrovni B2, pohotovost reakcí, plynulost projevu, a fonetickou správnost. V obou částech zkoušky musí student získat alespoň 50% bodů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Výuka neprobíhá.
Typ (způsob) výuky:
    Konzultace  1 × 1 hod. nepovinná                  
Osnova:
    Konzultace Samostatně evidovaná zkouška navazující na předchozí studium jazyka.
Literatura - doporučená:
1. Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig: New English File Upper-Intermediate, Oxford University Press, 2008
2. Raymond Murphy: English Grammar in Use 4ed With answers. CUP, 2012. ISBN: 978-0-521-18906-4
3. Eales, Frances and Steve Oakes. Speakout. Upper Intermediate. Harlow: Pearson. 2011
4. C. Redston , G. Cunningham, Face to Face Upper-Intermediate, 2007
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
B-OBN-P hostující student --- bez specializace -- zk 3 Volitelný 1 1 L
N-OBN-P hostující student --- bez specializace -- zk 3 Volitelný 2 1 L