Angličtina B1-2 (FSI-0A6)

Akademický rok 2022/2023
Garant: Mgr. Martina Vránová, Ph.D.  
Garantující pracoviště: ÚJ všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: angličtina
Cíle předmětu:

Cílem předmětu je posílit individuální schopnost vyjadřování studentů při komunikaci v anglickém jazyce v obecných a akademických kontextech. Úkolem je upevnění získaných znalostí lexikálních a gramatických struktur na úrovni B1+ a jejich systematické rozšiřování o akademicku slovní zásobu.

Výstupy studia a kompetence:

Po absolvování kurzu 0A5 a navazujícího 0A6 by studenti měli být schopni samostatného vyjadřování a komunikace v anglickém jazyce na úrovni B1+.

Prerekvizity:

Znalosti gramatiky a slovní zásoby na úrovni A2+ (pre-intermediate).

Vazby k jiným předmětům:
povinná neslučitelnost : Angličtina 3 [A3]
povinná neslučitelnost : Angličtina 4 [A4]
povinná neslučitelnost : Angličtina 6 [A6]
povinná prerekvizita: Angličtina - zkouška B1 [7AZ]

Obsah předmětu (anotace):

Kurz 0A6 navazuje na 0A5 v zimním semestru a je primárně určen pro studenty před zkouškou na úrovni B1 CEFR (GEN3 a 7AZ), kteří si potřebují doplnit znalosti obecné a angličtiny na úrovni Intermediate (B1+) a rozšířit si je o akademický jazyk. Kurz je otevřen i ostatním studentům, kteří si tuto úroveň chtějí po ukončení povinné výuky dále upevnit.

Metody vyučování:

Jazyková výuka rozšiřující základní odborný učební plán. Kurz rozvíjí čtyři základní dovednosti nezbytné pro komunikaci v anglickém jazyce. Procvičován je zejména poslech a mluvení.

Způsob a kritéria hodnocení:

Celkové hodnocení zahrnuje aktivní práci ve cvičeních, zápočtový test a zkoušku. Zkouška je ústní a odpovídá úrovni B1 CEFR.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:

Docházka je povinná a je pravidelně kontrolována. Student má povoleny dvě absence. Možnost a formu nahrazení dalších absencí v odůvodněných případech upřesní vyučující.

Typ (způsob) výuky:
    Cvičení jazykové  13 × 2 hod. povinná                  
Osnova:
    Cvičení jazykové

Týden 1: Lekce 5 Behavioral Science – Poslech 1 (A Lifetime of Risks), hodnocení důkazů
Týden 2: Lekce 5 Behavioral Science – Poslech 2 (Science on the Edge), číselné výrazy
Týden 3: Lekce 5 Behavioral Science – Video (The Voyage of Magellan), odvozená slova, předminulý čas, krátká prezentace
Týden 4: Lekce 6 Neurology – Poslech 1 (What Kind of “Smart” is AI?), vyvození postoje mluvčího
Týden 5: Lekce 6 Neurology – Poslech 2 (Asking the Right Questions about AI), odůvodnění výroků
Týden 6: Lekce 6 Neurology – Video (Alan Turing), gerundia a infinitivy, skupinová diskuse
Týden 7: Lekce 7 Economics – Poslech 1 (Sudden Wealth), orientační výrazy v přednesu
Týden 8: Lekce 7 Economics – Poslech 2 (Happiness Breeds Success … and Money!), hodnocení názorů
Týden 9: Lekce 7 Economics – Video (Two Brothers), vyjádření souhlasu a nesouhlasu, skupinová diskuse
Týden 10: Lekce 8 Behavioral Science – Poslech 1 (Learning from Failure), příklady
Týden 11: Lekce 8 Behavioral Science – Poslech 2 (An Interview with Mohannad Abu-dayyah), parafrázování
Týden 12: Lekce 8 Behavioral Science – Video (Hurricane Katrina), předpony, minulý prostý a předpřítomný čas, vysvětlení, párová diskuse
Týden 13: Opakování

Literatura - základní:
1. Craven, Miles, and Kristin Donnalley Sherman. 2020. Q: Skills for Success 3. Listening and Speaking. Third edition. Oxford: Oxford University Press.
Literatura - doporučená:
2. MURPHY, Raymond. English grammar in use: a self-study reference and practice book for intermediate learners of English : with answers. 4th ed. Cambridge: Cambridge University Press, c2012. ISBN 978-0-521-18906-4.
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
B-OBN-P hostující student --- bez specializace -- zá,zk 3 Volitelný 1 1 L
N-OBN-P hostující student --- bez specializace -- zá,zk 3 Volitelný 2 1 L