Angličtina B2-1 (FSI-0A7)

Akademický rok 2022/2023
Garant: Mgr. Petr Klouda  
Garantující pracoviště: ÚJ všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: angličtina
Cíle předmětu:
Cílem předmětu je posílit individuální schopnost vyjadřování studentů při komunikaci v anglickém jazyce. Úkolem je upevnění získaných znalostí lexikálních a gramatických struktur a jejich systematické rozšiřování v reálných kontextech.
Výstupy studia a kompetence:
Po absolvování kurzu by studenti měli být schopni samostatného vyjadřování a komunikace v anglickém jazyce minimálně na vstupní úrovni B2. Nabyté znalosti a dovednosti mají pomoci studentům zlepšit plynulý projev a komunikační dovednosti v osobním, studijním i pracovním životě. Mohou být rovněž významnou podporou přípravy k mezinárodním jazykovým zkouškám z angličtiny.
Prerekvizity:
Znalosti gramatiky a slovní zásoby minimálně na úrovni zkoušky 7AZ, tedy B1.

Vazby k jiným předmětům:
povinná prerekvizita: Angličtina - zkouška B1 [7AZ]

Obsah předmětu (anotace):

Kurz je určen pro studenty, kteří dosáhli úrovně anglického jazyka alespoň B1.  Předmět nabízí rozšíření jazykových znalostí na úrovni B2 s využitím komunikativní metody.

Metody vyučování:
Jazyková výuka rozšiřující základní odborný učební plán.
Způsob a kritéria hodnocení:
Hodnocení kurzu provádí vyučující na základě četnosti docházky do kurzu, aktivní účasti v diskuzích a ve výuce samotné a na základě závěrečného testu.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Docházka je povinná.

Možnost a formu nahrazení absencí v odůvodněných případech upřesní vyučující.
Typ (způsob) výuky:
    Cvičení jazykové  13 × 2 hod. povinná                  
Osnova:
    Cvičení jazykové 1. týden: komunikační aktivity na zjištění jazykové úrovně skupiny;
2. týden: tvorba otázek a intonace, pomocná slovesa; osobnost a lidské vlastnosti
3. týden: předpřítomný čas vs. minulý; prožitky a zkušenosti
4. týden: předpřítomný čas prostý vs. průběhový; společenská témata
5. týden: trpný rod; technologie a soukromí
6. týden: použití used to/would/be used to; chování a zvyky/návyky
7. týden: budoucí časy; cestování
8. týden: minulý, předminulý a předpřítomný čas; vyprávění
9. týden: I wish/if only/should have; vyjádření přání v minulosti
10. týden: kladný/záporný vztah – likes/dislikes; literatura
11. týden: členy; vynálezy
12. týden: podmínkové věty; reklamy
13. týden: závěrečný test, udělování zápočtů
Literatura - základní:
1. EALES, Frances a Jane COMYNS CARR, 2011. Speakout: upper intermedite. Harlow: Pearson. ISBN 978-1-4082-1933-1.
Literatura - doporučená:
1. R. Murphy, English Grammar in Use, 2004
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
B-OBN-P hostující student --- bez specializace -- 2 Volitelný 1 1 Z
N-OBN-P hostující student --- bez specializace -- 2 Volitelný 2 1 Z