Angličtina B2-2 (FSI-0A8)

Akademický rok 2022/2023
Garant: Mgr. Petr Klouda  
Garantující pracoviště: ÚJ všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: angličtina
Cíle předmětu:
Cílem předmětu je posílit individuální schopnost vyjadřování studentů při komunikaci v anglickém jazyce. Úkolem je upevnění získaných znalostí lexikálních a gramatických struktur a jejich systematické rozšiřování v reálných kontextech.
Výstupy studia a kompetence:
Po absolvování kurzu by studenti měli být schopni samostatného vyjadřování a komunikace v anglickém jazyce minimálně na úrovni B2. Nabyté znalosti a dovednosti mají pomoci studentům zlepšit plynulý projev a komunikační dovednosti v osobním, studijním i pracovním životě. Mohou být rovněž významnou podporou přípravy k mezinárodním jazykovým zkouškám z angličtiny.
Prerekvizity:
Znalosti gramatiky a slovní zásoby minimálně na úrovni zkoušky 7AZ, tedy B1.

Vazby k jiným předmětům:
povinná prerekvizita: Angličtina - zkouška B1 [7AZ]

Obsah předmětu (anotace):

Tento kurz obsahově navazuje na kurz Angličtina B2-1 (0A7). Je určen pro studenty, kteří splnili podmínku povinného studia anglického jazyka zakončenou závěrečnou zkouškou 7AZ. Předmět nabízí rozšíření jazykových znalostí na úrovni B2 s využitím komunikativní metody.

Metody vyučování:
Jazyková výuka rozšiřující základní odborný učební plán.
Způsob a kritéria hodnocení:
Hodnocení kurzu provádí vyučující na základě četnosti docházky do kurzu, aktivní účasti v diskuzích a ve výuce samotné a na základě závěrečné zkoušky.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Docházka je povinná.

Možnost a formu nahrazení absencí v odůvodněných případech upřesní vyučující.
Typ (způsob) výuky:
    Cvičení jazykové  13 × 2 hod. povinná                  
Osnova:
    Cvičení jazykové 1. týden: komunikační aktivity na zjištění jazykové úrovně skupiny; tvorba otázek
2. týden: modální slovesa; věk
3. týden: předbudoucí čas; optimismus a pesimismus
4. týden: vyjádření množství; televize
5. týden: nepřímá řeč a slovesa nepřímé řeči
6. týden: podmínkové věty; rozhodování se
7. týden: -ing forma a infinitiv; čas
8. týden: -ing forma a infinitiv; zločin
9. týden: minulá modální slovesa, šmejdi
10. týden: vztažné věty; film
11. týden: participle clauses; umění
12. týden: architektura a umění
13. týden: udělování zápočtů, zkouška
Literatura - základní:
1. EALES, Frances a Jane COMYNS CARR, 2011. Speakout: upper intermedite. Harlow: Pearson. ISBN 978-1-4082-1933-1.
Literatura - doporučená:
2. R. Murphy, English Grammar in Use, 2004
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
B-OBN-P hostující student --- bez specializace -- zá,zk 3 Volitelný 1 1 L
N-OBN-P hostující student --- bez specializace -- zá,zk 3 Volitelný 2 1 L