Angličtina C1-1 (FSI-0A9)

Akademický rok 2022/2023
Garant: Mgr. Ilona Pavlíková  
Garantující pracoviště: ÚJ všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: angličtina
Typ předmětu: oborový předmět
Cíle předmětu:
Cílem předmětu je posílit individuální schopnost vyjadřování studentů při komunikaci v anglickém jazyce. Úkolem je upevnění získaných znalostí lexikálních a gramatických struktur a jejich systematické rozšiřování v reálných kontextech.
Výstupy studia a kompetence:

Po absolvování kurzu by studenti měli být schopni samostatného vyjadřování a komunikace v anglickém jazyce minimálně na vstupní úrovni C1. Nabyté znalosti a dovednosti mají pomoci studentům zlepšit plynulý projev a komunikační dovednosti v osobním, studijním i pracovním životě. Mohou být rovněž významnou podporou přípravy k mezinárodním jazykovým zkouškám z angličtiny.

Prerekvizity:

Pro vstup do kurzu jsou vyžadovány velmi dobré znalosti anglického jazyka na úrovni B2.

Vazby k jiným předmětům:
povinná prerekvizita: Angličtina - zkouška B1 [7AZ]

Obsah předmětu (anotace):

Předmět nabízí rozšíření znalostí a prohlubování dovedností na úrovni C1 s využitím komunikativní metody.

Metody vyučování:
Jazyková výuka rozšiřující základní odborný učební plán.
Způsob a kritéria hodnocení:

Hodnocení kurzu provádí vyučující na základě aktivní účasti v kurzu a na základě závěrečného testu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:

Docházka je povinná a je pravidelně kontrolována. Student má povoleny dvě absence. Formu náhrady absencí v odůvodněných případech stanoví vyučující.

Typ (způsob) výuky:
    Cvičení jazykové  13 × 2 hod. povinná                  
Osnova:
    Cvičení jazykové

1. Úvod do studia a upřesnění výběru studijní literatury. U1: Osobní profil. Popis osobnosti, zvyků. Popis trvalého děje.
2. U1: Spekulace, vágní výrazy.
3. U2: Podmínkové věty. Metafory.
4. U2: Slovesné vzory. Vyjádření názoru.
5. U3: Popis míst. Přídavná jména.
6. U3: Vztažné věty. Život ve městě.
7. Opakování, video.
8. U4: Sociální otázky. Průběhový aspekt.
9. U4: Vyjádření hypotetických rozhodnutí.
10. U5: Modální slovesa. Trpný rod.
11. U5: Popis nové informace.
12. Opakování, video.
13. Zápočet.

Literatura - základní:
1. CLARE, Antonia, J. J. WILSON a Damian WILLIAMS. Speakout: advanced. Students' book. Harlow: Pearson, 2012. ISBN 978-1-4082-6749-3.
2.

Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden, Jerry Lambert. English File Advanced. Student's book. Oxford University Press, 2015. ISBN: 978 0 19 450240 5

Literatura - doporučená:
2. CLARE, Antonia a J. J. WILSON. Speakout: advanced. Workbook with key. Harlow: Pearson, 2012. ISBN 978-1-4082-5956-6.
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
B-OBN-P hostující student --- bez specializace -- zá,zk 3 Volitelný 1 1 Z
N-OBN-P hostující student --- bez specializace -- zá,zk 3 Volitelný 2 1 Z
BIT prezenční studium BITP Informační technologie -- zá,zk 3 Povinně volitelný 1 2 Z
BIT prezenční studium BITP Informační technologie -- zá,zk 3 Povinně volitelný 1 2 Z
IT-BC-3 prezenční studium BIT Informační technologie -- zá,zk 3 Povinně volitelný 1 2 Z