Odborná němčina 1 (FSI-0N1)

Akademický rok 2022/2023
Garant: Mgr. et Mgr. Monika Ryšavá  
Garantující pracoviště: ÚJ všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: němčina
Cíle předmětu:

Cílem kurzu je vybavit studenty pro každodenní profesní komunikaci tak, aby zvládli běžné úkoly, se kterými se mohou setkat v širokém okruhu technických profesí.

Výstupy studia a kompetence:
Studenti si osvojí slovní zásobu ve vztahu ke svému budoucímu zaměstnání a zopakují si základní gramatické a lexikální kompetence potřebné pro běžnou profesní komunikaci.
Prerekvizity:

Kurz je určen pro studenty, kteří si osvojili základy obecného jazyka na úrovni, která odpovídá minimálně úrovni B1 Společného evropského referenčního rámce.

Obsah předmětu (anotace):

Kurz je zaměřen především na výuku němčiny pro účely technických, zejména strojírenských profesí. Zahrnuje však i opakování základních gramatických a skladebných jevů obecného jazyka.

Metody vyučování:
Jazyková výuka rozšiřující základní odborný učební plán.
Způsob a kritéria hodnocení:
Udělení zápočtu je podmíněno aktivní účastí ve cvičeních ve smyslu podmínek uvedených ve vymezení kontrolované výuky a splněním úkolů vyplývajících z průběžné kontroly studia.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Docházka je povinná a je pravidelně kontrolována. Standardně jsou povoleny dvě absence. Absence mohou být v odůvodněných případech po dohodě s vyučujícím nahrazeny. Možnost a formu nahrazení upřesní vyučující.
Typ (způsob) výuky:
    Cvičení jazykové  13 × 2 hod. povinná                  
Osnova:
    Cvičení jazykové

1. Straßenverkehr - Autoland Deutschland
2. Mit dem Auto unterwegs I
3. Mit dem Auto unterwegs II
4. Viertaktmotor I
5. Viertaktmotor II
6. Mit dem Motorrad unterwegs
7. Mit dem Fahrrad unterwegs
8. Technik und Umwelt
9. Umweltschutz
10. Computer I
11. Computer II
12. Technik für Haushalt und Freizeit
13. Kursauswertung

Literatura - základní:
1. kol.: Němčina pro strojírenské obory - Deutsch im Maschinenbau, Informatorium Praha 2008
2. DEUMA – multimediální jazykový program; VUT Brno 2004
Literatura - doporučená:
1. DEUMA: http://www.kj.fme.vutbr.cz/deuma/online/overview.htm
2. E-learningové studijní opory pro předmět Němčina 0N1.
3. Dologna, Sanja - Hoster, Tihana: Volldampf (Deutsch für Maschinenbau) Zagreb 2016
4. Becker, Norbert.: Fachdeutsch Technik, Grundbuch Metall- und Elektroberufe, Hueber Verlag 1986
5. Fluck, Hans-Rüdiger a kol.: Fachdeutsch in Naturwissenschaft und Technik, Verlag Groos 1997
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
CŽV prezenční studium CZV Základy strojního inženýrství -- 2 Povinný 1 1 Z
B-OBN-P hostující student --- bez specializace -- 2 Volitelný 1 1 Z
N-OBN-P hostující student --- bez specializace -- 2 Volitelný 2 1 Z
M2V-P prezenční studium M-VSY Výrobní systémy -- 2 Volitelný 2 1 Z
B-VTE-P prezenční studium --- bez specializace -- 2 Povinný 1 1 Z