Odborná němčina 2 (FSI-0N2)

Akademický rok 2022/2023
Garant: Mgr. et Mgr. Monika Ryšavá  
Garantující pracoviště: ÚJ všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: němčina
Cíle předmětu:

Cílem kurzu je vybavit studenty pro odbornou komunikaci tak, aby zvládli běžné úkoly, s nimiž se mohou setkat v širokém okruhu technických profesí. Úkolem je upevnění získaných znalostí lexikálních a gramatických struktur a jejich systematické rozšiřování v odborných kontextech.

Výstupy studia a kompetence:

Studenti si osvojí slovní zásobu ve vztahu ke svému budoucímu zaměstnání a upevní si gramatické a lexikální kompetence potřebné pro komunikaci v rámci řady profesí technického zaměření. Osvojením odborné oborové terminologie přesahuje kurz na výstupu úroveň B2 SERR.

Prerekvizity:

Kurz je určen pro studenty, kteří si osvojili základy obecného jazyka na úrovni, která odpovídá minimálně úrovni B1 Společného evropského referenčního rámce.
Účast v kurzu není podmíněna předchozím absolvováním kurzu 0N1.

Obsah předmětu (anotace):
Kurs je zaměřen na výuku odborného jazyka potřebného pro profesní účely, zároveň přispívá k upevnění získaných jazykových dovedností v oblasti obecného jazyka.
Metody vyučování:
Jazyková výuka rozšiřující základní odborný učební plán.
Způsob a kritéria hodnocení:
Zápočet je podmíněn aktivní účastí ve cvičeních ve smyslu podmínek uvedených ve vymezení kontrolované výuky, vypracováním zadaných úkolů a absolvováním dílčích testů k jednotlivým tématům.

Písemná zkouška na úrovni B2+ testuje znalosti probraných gramatických a lexikálních jevů odborného jazyka včetně porozumění čtenému textu a samostatného rozvíjení jazykových struktur.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Docházka je povinná a je pravidelně kontrolována. Standardně jsou povoleny dvě absence. Absence mohou být v odůvodněných případech po dohodě s vyučujícím nahrazeny. Možnost a formu nahrazení upřesní vyučující.
Typ (způsob) výuky:
    Cvičení jazykové  13 × 2 hod. povinná                  
Osnova:
    Cvičení jazykové

1. Mathematik I
2. Mathematik II
3. Mathematik – Zusammenfassung
4. Geometrie I
5. Geometrie – Zusammenfassung
6. Körper I
7. Körper – Zusammenfassung
8. Werkstoffe I
9. Werkstoffe – Zusammenfassung
10. Werkzeuge I
11. Werkzeuge – Zusammenfassung
12. Sicherheit auf dem Arbeitsplatz
13. Kursauswertung

Literatura - základní:
1. kol.: Němčina pro strojírenské obory - Deutsch im Maschinenbau, Informatorium Praha 2008
2. DEUMA - multimediální jazykový program, VUT Brno 2004
Literatura - doporučená:
1. DEUMA: http://www.kj.fme.vutbr.cz/deuma/online/overview.htm
2. E-learningové studijní opory pro předmět Němčina 0N2.
3. Dologna, Sanja - Hoster, Tihana: Volldampf (Deutsch für Maschinenbau) Zagreb 2016
4. Fluck, Hans-Rüdiger a kol.: Fachdeutsch in Naturwissenschaft und Technik, Verlag Groos 1997
5. Becker, Norbert: Fachdeutsch Technik: Grundbuch Metall- und Elektroberufe, Hueber Verlag 1986
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
CŽV prezenční studium CZV Základy strojního inženýrství -- zá,zk 4 Povinný 1 1 L
B-OBN-P hostující student --- bez specializace -- zá,zk 4 Volitelný 1 1 L
N-OBN-P hostující student --- bez specializace -- zá,zk 4 Volitelný 2 1 L
B-VTE-P prezenční studium --- bez specializace -- zá,zk 4 Povinný 1 1 L