English Skills for Workplace Communication (FSI-0SE)

Akademický rok 2022/2023
Garant: Mgr. Pavla Staňková  
Garantující pracoviště: ÚJ všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: angličtina
Typ předmětu: oborový předmět
Cíle předmětu:

Cílem kurzu je vybavit studenty pro komunikaci v kontextu budoucího zaměstnání na úrovni B2.

Výstupy studia a kompetence:

Student, který úspěšně absolvuje kurz 0SE se umí zapojit do jednání nebo diskuzí na různá pracovní témata a používat jazykové dovednosti potřebné k úspěšné komunikaci v kontextu zaměstnání. Dokáže se plynule a spontánně účastnit rozhovoru, přednést souvislou prezentaci, zvládne se účastnit jednání v angličtině a vést pracovní schůzku. Nabyté dovednosti studenti využijí u pracovních pohovorů vedených v anglickém jazyce nebo v různých situacích na pracovišti nebo během studia, které vyžadují aktivní a samostatný projev v anglickém jazyce.

Prerekvizity:

Kurz je určen pro studenty, kteří si osvojili jazyk na úrovni minimálně B1.

Vazby k jiným předmětům:
povinná prerekvizita: Angličtina - zkouška B1 [7AZ]

Obsah předmětu (anotace):

Kurz 0SE rozvíjí jazykové dovednosti nezbytné pro efektivní komunikaci ve vztahu k budoucímu zaměstnání. Hlavní důraz je kladen na nácvik ústního projevu a rozvoj dovedností potřebných pro úspěšné zvládnutí pracovního pohovoru, prezentaci výrobku a pro jednání na mezinárodním pracovišti.

Metody vyučování:
Jazyková výuka rozšiřující základní odborný učební plán.
Způsob a kritéria hodnocení:
Zápočet je podmíněn aktivní účastí ve cvičeních a vypracováním zadaných úkolů. Zkouška hodnotí splnění semestrálního projektu.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Docházka je povinná a je pravidelně kontrolována. Student má povoleny dvě absence. Formu náhrady absencí v odůvodněných případech stanoví vyučující. Podmínkou pro úspěšné absolvování zkoušky je pravidelná docházka a aktivní účast na hodinách.
Typ (způsob) výuky:
    Cvičení jazykové  13 × 2 hod. povinná                  
Osnova:
    Cvičení jazykové

 1. Navázání kontaktu, vedení konverzace v profesním kontextu.

 2. Psaní formálních dopisů, motivační dopis, životopis.

 3. Pracovní pohovor.

 4. Úvod do prezentačních dovedností, specifika vystoupení na veřejnosti.

 5. Struktura prezentace, reagování na otázky.

 6. Prezentace výrobku, krátká ochodní prezentace.

 7. Jednání a vedení pracovní schůzky.

 8. Vyjednávání.

 9. Práve v týmu, team building.

 10. Práce v zahraničí.

 11. Užitečné fráze a slovní zásoba z obchodní angličtiny.

 12. Projekty studentů.

 13. Hodnocení.

Literatura - základní:
1. APPLEBY, Rachel. Business One:One. Advanced. Oxford: OUP, 2009. ISBN 978-0194576819.
2.

CHAN, Mable. English for business communication. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2020. Routledge applied English language introductions. ISBN 978-1-138-48168-8.

Literatura - doporučená:
1. HEWINGS, Martin. Advanced grammar in use: a self-study reference and practice book for advanced learners of English : with answers and CD-ROM. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2013. ISBN 978-1-107-69989-2.
2.

COTTON, David, David FALVEY, Simon KENT, Bill MASCULL, John ROGERS a Lewis LANSFORD. Market leader: upper intermediate : business English. 3rd ed. Harlow: Pearson Education, 2012. ISBN 978-1-4082-3709-0.

Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
B-OBN-P hostující student --- bez specializace -- zá,zk 3 Volitelný 1 1 Z
N-OBN-P hostující student --- bez specializace -- zá,zk 3 Volitelný 2 1 Z
BIT prezenční studium BITP Informační technologie -- zá,zk 3 Volitelný 1 2 Z
BIT prezenční studium BITP Informační technologie -- zá,zk 3 Volitelný 1 2 Z
IT-BC-3 prezenční studium BIT Informační technologie -- zá,zk 3 Volitelný 1 2 Z