Introduction to Technical Writing (FSI-0TW)

Akademický rok 2022/2023
Garant: Mgr. Martina Vránová, Ph.D.  
Garantující pracoviště: ÚJ všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: angličtina
Cíle předmětu:

Studenti si během kurzu osvojí

1. myšlenkové procesy vedoucí k vyjádření tématu, cílů a tezí odborné práce,

2. strukturování odborného textu a jeho součástí (od odstavce až po celou práci),

3. jazykové prostředky vhodné pro převedení obsahu výzkumu do vhodné komunikační formy,

4. dovednost vyprodukovat koherentní odborný text,

5. dovednosti pro redakční úpravu odborného textu i závěrečné formátování.

Výstupy studia a kompetence:

Studenti budou vybaveni znalostmi o struktuře odborného textu, které uplatní při psaní závěrečných prací. 

Prerekvizity:

Zkouška GEN3.

Vazby k jiným předmětům:
povinná prerekvizita: Angličtina - zkouška B1 [7AZ]

Obsah předmětu (anotace):

Kurzu Introduction to Technical Writing rozvíjí jazykové dovednosti vhodné k psaní technických textů v akademickém prostředí. Tento kurz poskytne studentům studijní podporu a návod, jak psát dlouhé akademické texty v češtině i v angličtině. Zaměření není čistě odborné (pokryté ve výuce odborných předmětů a diplomových seminářů), ani bibliografické (vyhledáváním literatury a citováním se zabývají kurzy knihovny FSI i ÚK). Jde o textové hledisko (strukturování informace v akademickém textu a jazykové prostředky v češtině i angličtině). Kurz je doplněn o e-learningový modul.

Metody vyučování:

Cvičení a e-learningový modul.

Způsob a kritéria hodnocení:

Zápočet student získá po splnění pravidelné docházky, vyplnění e-learningových cvičení. Zkouška proběhne formou testu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:

Docházka je povinná a je pravidelně kontrolována. Možnost a formu nahrazení absencí v odůvodněných případech upřesní vyučující.

Typ (způsob) výuky:
    Cvičení jazykové  13 × 2 hod. povinná                  
Osnova:
    Cvičení jazykové

1. Informace o kurzu a proces psaní.
2. Odborný styl a jazykové prostředky
3. Kritická rešerše (bakalářská práce).
4. Výzkumná práce (diplomová práce).

Literatura - základní:
1.

Čmejrková, Světla, František Daneš, and Jindra Světlá. 1999. Jak napsat odborný text. Prague: Leda.

2. Gardner, Peter S. 2005. “The Essentials of Writing.” In New Directions: Reading, Writing and CriticalThinking. Cambridge: Cambridge University Press. 102–32.
3. McLaughlin Library, University of Guelph. 2021. “Seven Steps to Writing a Literature Review.” Guides.Last modified November 15, 2021. https://guides.lib.uoguelph.ca/c.php?g=130964&p=5000948.
4.

McCombes, Shona. 2019. “How to Write a Literature Review.” Scribbr. Last modified August 27, 2021.
https://www.scribbr.com/dissertation/literature-review/.

5. Wallwork, Adrian. English for Academic Research: Writing Exercises. New York: Springer, 2013.
6.

Černý, Michal. 2022. „Než začnete psát.“ In KISK: Kurz práce s informacemi . Masarykova univerzita.
Accessed on July 27, 2022. https://kisk.phil.muni.cz/kpi/trash hanka/tvorba informaci jako proces/nez
zacnete psat.

7.

Rajdová, Ilja. 2019. Úvod do odborného stylu pro SPU II. Course content. Brno: Masaryk University.

8.

Vránová, Martina. 2017. Research Paper in English. Course content. Brno: Brno University of Technology.

Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
B-OBN-P hostující student --- bez specializace -- zá,zk 3 Volitelný 1 1 L
N-OBN-P hostující student --- bez specializace -- zá,zk 3 Volitelný 2 1 L