Čeština 1 (FSI-1CJ)

Akademický rok 2022/2023
Garant: Mgr. Dita Gálová, Ph.D.  
Garantující pracoviště: ÚJ všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: angličtina
Cíle předmětu:
Cílem předmětu je seznámit studenty se základy českého jazyka nezbytnými pro jednoduchou komunikaci.
Výstupy studia a kompetence:

Student, který úspěšně absolvuje kurz, je schopen používat základní výrazy, fráze a jednoduché věty spojené s běžnými každodenními potřebami. Umí použít jednoduché základní gramatické jevy a osvojí si specifické jevy české výslovnosti.

Prerekvizity:
Kurz je určen pro začátečníky.
Obsah předmětu (anotace):

Kurz je koncipován jako úvodní kurz českého jazyka pro cizince. Je nabízen zahraničním studentům, kteří se chtějí seznámit se základy českého jazyka nezbytnými pro jednoduchou komunikaci a osvojit si specifické jevy české výslovnosti.

Metody vyučování:
Jazyková výuka rozšiřující základní odborný učební plán.
Způsob a kritéria hodnocení:

Práce studentů a jejich příprava je průběžně kontrolována. Zápočet je podmíněn docházkou a aktivní účastí ve cvičeních a splněním konkrétních požadavků stanovených učitelem. Kurz je ukončen zkouškou, která má formu písemného testu. Při hodnocení vyučující přihlíží také k celkové práci studentů ve cvičeních.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:

Vyžaduje se aktivní účast a systematická příprava na cvičení, splnění úkolů vyplývajících z průběžné kontroly studia.

Typ (způsob) výuky:
    Cvičení jazykové  13 × 2 hod. povinná                  
Osnova:
    Cvičení jazykové Základy výslovnosti
Základní gramatické jevy
Základní slovní zásoba
Závěrečný test
Literatura - základní:
1. E. Čechová, H. Trabelsiová - Remediosová, H. Putz: Chcete mluvit česky? (Pour Les Fancophones qui veulent parler Tchegue), Liberec 1998
2. I. Rešková-Bednářová, M. Pintarová: Communicative Czech (Elementary Czech), Praha 1995
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
CŽV prezenční studium CZV Základy strojního inženýrství -- zá,zk 6 Povinný 1 1 Z
M2E-A prezenční studium M-IND Industrial Engineering -- zá,zk 6 Povinný pro cizince (není v seznamu státních příslušností) 2 1 Z
N-ENG-Z příjezd na krátkodobý studijní pobyt --- bez specializace -- zá,zk 6 Volitelný 2 1 Z