Úvod do strojního inženýrství (FSI-1SI-A)

Akademický rok 2022/2023
Garant: prof. Ing. Josef Štětina, Ph.D.  
Garantující pracoviště: FSI  
Jazyk výuky: angličtina
Cíle předmětu:
Cílem je pochopení podstaty práce strojního inženýra a uvědomění si jeho profesní odpovědnosti. Porozumění procesu vývoje nových výrobků nebo postupů typických pro strojní inženýrství, jako jsou stroje, přístroje, zařízení a technologické procesy.
Výstupy studia a kompetence:

Student získá komplexní představu o tom, co je strojní inženýrství a na jaké dílčí obory se člení. Na základě tohoto bude lépe chápat význam dalších předmětů teoretického základu.

Prerekvizity:
Zájem o strojní inženýrství.
Obsah předmětu (anotace):

Předmět seznámí studenty se základní charakteristikou strojní inženýrství.
Provede je životní cyklem strojů. Seznámí je s funkcí základních druhů strojů.

Metody vyučování:
Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů strojního inženýrství.
Způsob a kritéria hodnocení:

Zpracovat odbornou esej zabývající se konkrétním výrobkem, strojem, produktem, který je výsledkem strojního inženýrství. Hodnotí se odborná i stylistická kvalita práce a použité zdroje. Volba tématu by měla odrážet budoucí profesní zájmy studenta. Součástí hodnocení může být test z přednášené látky.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:

Náplň výuky je povinný. Forma nahrazení výuky zameškané je řešen využitím videoprezentací.

Typ (způsob) výuky:
    Přednáška  13 × 2 hod. nepovinná                  
Osnova:
    Přednáška

 1. Věda, technika a inženýrství. Inženýrské obory, strojní inženýrství. Inženýrská etika.

 2. Metody inženýrské práce. Práce v týmu. Komunikační a prezentační dovednosti. Softwarové nástroje

 3. Koncepční vývoj stroje, konstrukce závodního vozu Formule Student

 4. Hnací stroje. Elektromotory, spalovací motory.

 5. Turbíny, hydraulické a pneumatické hnací stroje. Hybridní pohony.

 6. Kompresory, čerpadla a další poháněné stroje.

 7. Spolupráce hnacího a poháněného stroje. Význam převodovek, spojek.

 8. Výrobní stroje (Stroje pro zpracování surovin, materiálů a polotovarů)

 9. Stroje na dopravu látek. Jeřáby, dopravníky, vnitropodniková logistika.

 10. Dopravní stroje, motorová vozidla, kolejová vozidla, letadla, lodě.

 11. Energetická zařízení (výroba elektřiny)

 12. Vytápění, větrání, akumulace energie a technická úprava prostředí.

 13. Řídící a regulační technika. Mechatronika. Průmysl 4.0. 

Literatura - základní:
1. MOAVENI, Saeed. Engineering fundamentals: an introduction to engineering. 4th ed. United States: Cengage Learning, c2011. ISBN 978-1-4390-6208-1.
2. KEMKA, Vladislav. Stavba a provoz strojů: stroje a zařízení pro SPŠ strojní. 1. Praha: Informatorium, 2009. ISBN 978-80-7333-075-0.
3. FISCHER, Ulrich. Základy strojnictví. 1. Praha: Europa-Sobotáles, 2004. ISBN 80-867-0609-5.
Literatura - doporučená:
1. MOAVENI, Saeed. Engineering fundamentals: an introduction to engineering. 4th ed. United States: Cengage Learning, c2011. ISBN 978-1-4390-6208-1.
2. KEMKA, Vladislav. Stavba a provoz strojů: stroje a zařízení pro SPŠ strojní. 1. Praha: Informatorium, 2009. ISBN 978-80-7333-075-0.
3. FISCHER, Ulrich. Základy strojnictví. 1. Praha: Europa-Sobotáles, 2004. ISBN 80-867-0609-5.
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
CŽV prezenční studium CZV Základy strojního inženýrství -- kl 3 Povinný 1 1 Z
B-STI-A prezenční studium --- bez specializace -- kl 3 Povinný 1 1 Z