Čeština - konverzace 2 (FSI-2CK)

Akademický rok 2022/2023
Garant: Mgr. Dita Gálová, Ph.D.  
Garantující pracoviště: ÚJ všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: angličtina
Cíle předmětu:
Cílem předmětu je seznámit studenty se základy českého jazyka nezbytnými pro jednoduchou komunikaci s důrazem na praktické použití jazyka v běžných situacích.
Výstupy studia a kompetence:

Student, který úspěšně absolvuje kurz, rozumí známým každodenním výrazům a zcela základním frázím a umí je používat. Umí představit sebe a ostatní a klást jednoduché otázky týkající se informací osobního rázu a na podobné otázky umí odpovídat. Dokáže se jednoduchým způsobem domluvit, mluví-li partner pomalu a jasně a je ochoten mu/jí pomoci.

Prerekvizity:
Kurz je určen pro začátečníky.
Obsah předmětu (anotace):

Kurz je koncipován jako úvodní kurz konverzace českého jazyka pro cizince. Je nabízen zahraničním studentům, kteří se chtějí seznámit se základy českého jazyka a nacvičit základní komunikativní dovednosti nutné pro běžnou konverzaci.

Metody vyučování:
Jazyková výuka rozšiřující základní odborný učební plán.
Způsob a kritéria hodnocení:
Práce studentů a jejich příprava je průběžně kontrolována. Zvládnutí učiva je ověřeno formou závěrečného opakování.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Vyžaduje se aktivní účast a systematická příprava na cvičení, splnění úkolů vyplývajících z průběžné kontroly studia.
Typ (způsob) výuky:
    Cvičení jazykové  13 × 2 hod. povinná                  
Osnova:
    Cvičení jazykové Praktický nácvik základů výslovnosti
Procvičování základních gramatických jevů
Základní konverzační témata
Závěrečné opakování
Literatura - základní:
1. E. Čechová, H. Trabelsiová - Remediosová, H. Putz: Chcete mluvit česky? (Pour Les Fancophones qui veulent parler Tchegue), Liberec 1998
2. I. Rešková-Bednářová, M. Pintarová: Communicative Czech (Elementary Czech), Praha 1995
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
CŽV prezenční studium CZV Základy strojního inženýrství -- zá,zk 4 Povinný 1 1 L
M2E-A prezenční studium M-IND Industrial Engineering -- zá,zk 4 Povinný pro cizince (není v seznamu státních příslušností) 2 1 L
N-ENG-Z příjezd na krátkodobý studijní pobyt --- bez specializace -- zá,zk 4 Volitelný 2 1 L