Jazyk anglický pro doktorské studium (FSI-9AJ)

Akademický rok 2022/2023
Garant: Mgr. Martina Vránová, Ph.D.  
Garantující pracoviště: ÚJ všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: angličtina
Cíle předmětu:

Cílem předmětu Jazyk anglický pro doktorské studium je vybavit studenty jazykovými dovednostmi vhodnými pro akademickou a odbornou oblast a připravit je na praktický výstup získaných akademických dovedností ve formě samostatného ústního i písemného projevu v odborném jazyce na úrovni C1.

Výstupy studia a kompetence:

Kompetence: Schopnost porozumět odbornému textu svého oboru, reprodukovat jeho obsah a sestavit odbornou slovní zásobu. Schopnost správně používat získané gramatické a stylistické jazykové znalosti v ústním i písemném odborném projevu. Schopnost kritického myšlení, samostatné komunikace a argumentace na úrovni vědeckého pracovníka.
Výstupy: samostatný odborný písemný i slovní projev.

Prerekvizity:

Minimální nutná znalost anglického jazyka na nižší úrovni B2 CEFR.

Obsah předmětu (anotace):

Předmět Jazyk anglický pro doktorské studium se zaměřuje na komplexní rozvoj jazykových dovedností v akademické a odborné oblasti. Je rozdělen do třech kurzů (Akademické dovednosti 1, 2, 3), které vedou k získání jazykové úrovně C1. Kurzy se zaměřují na získání obecné akademické i odborné slovní zásoby, dovednost porozumět čtenému odbornému text, prezentační schopnosti a nezávislé psaní publikovatelných odborných textů.

Metody vyučování:

Výuka se skládá ze tří volitelných kurzů, a to ve formě cvičení. Výuku doplňuje e-learningový kurz určený pro samostudium.

Způsob a kritéria hodnocení:

Zkouška se skládá z písemné a ústní části.

Písemná část:
1 Vypracování slovníčku odborných a akademických výrazů z minimálně tří věděckých statí z impaktových časopisů o rozsahu alespoň 50 termínů. Kritéria hodnocení: prokázání schopnosti studovat cizí jazyk samostatně.
2 Vypracování vědeckého článku (minimálně 9000 znaků) na téma magisterské nebo doktorské práce. Kritéria hodnocení: dodržení stanovené struktury článku, stylistická a gramatická správnost, použití odborné slovní zásoby.
3 Krátký písemný projev (150--200 slov) na obecné akademické téma. Kritéria hodnocení: schopnost použít obecnou akademickou slovní zásobu a vyjádřit myšlenky v každodenních akademických situacích.

Ústní část:
1 Prezentace konferenčního příspěvku s následnou diskuzí. Kritéria hodnocení: dodržení stanovené struktury prezentace, jazykové dovednosti, úroveň následné diskuze.
2 Rozhovor o průběhu doktorského studia (výzkum, výuka studentů, účast na konferencích včetně mezinárodních, zahraniční stáže). Kritéria hodnocení: plynulost projevu a interakce.

Student musí prospět ve všech částech zkoušky.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:

Účast na cvičeních je nepovinná a rozsah výuky (jeden až tři semestry) si studenti mohou stanovit na základě rozřazovacího testu v e-learningu.

Typ (způsob) výuky:
    Cvičení jazykové  30 × 2 hod. povinná                  
Osnova:
    Cvičení jazykové

Akademické dovednosti 1

Týden 1: Úvod, Appearance and success (poslech a mluvení)
Týden 2: Rozšířené definice (čtení a psaní)
Týden 3: Laws of science (poslech a mluvení)
Týden 4: Slovesné časy (gramatika)
Týden 5: Popis vizuální informace I (psaní)
Týden 6: Popis vizuální informace II (psaní)
Týden 7: Accidental discoveries (poslech a mluvení)
Týden 8: Trpný rod (gramatika)
Týden 9: Inspiring innovation (poslech a mluvení)
Týden 10: Jak efektivně učit


Akademické dovednosti 2

Týden 1: Adulting school (poslech a mluvení)
Týden 2: Popis procesu (čtení a psaní)
Týden 3: Modern cities (poslech a mluvení)
Týden 4: Modální slovesa (gramatika)
Týden 5: Science and food (poslech a mluvení)
Týden 6: Srovnání a kontrast (psaní a gramatika)
Týden 7: Work and fun (poslech a mluvení)
Týden 8: Podmínkové věty (gramatika)
Týden 9: Consequences of progress (poslech a mluvení)
Týden 10: Výslovnost


Akademické dovednosti 3

Týden 1: Proces psaní: heuristika, hodnocení zdrojů, odkazy a citace.
Týden 2: Akademická a odborná slovní zásoba.
Týden 3: Úvod do rétoriky; název, abstrakt, klíčová slova
Týden 4: Úvod a stať
Týden 5: Metody; Výsledky a diskuse
Týden 6: Koheze, tématická progrese, odkazování
Týden 7: Závěr
Týden 8: Členy a diakritika
Týden 9: Prezentace konferenčního příspěvku
Týden 10: Prezentace konferenčního příspěvku a následná diskuze

Literatura - základní:
3. Earle–Carlin, Susan. Q: Skills for Success 5. Listening and Speaking. Third edition. Oxford: OUP, 2020.
4. Freire, Robert, and Tamara Jones. Q: Skills for Success 4. Listening and Speaking. Third edition. Oxford: OUP, 2020.
7. Chazal, Edward de, and Sam McCartter. Oxford EAP: A Course for Academic Purposes. Upper-intermediate. Oxford: OUP, 2012.
8. Chazal, Edward de, and Julie Moore. Oxford EAP: A Course for Academic Purposes. Advanced. Oxford: OUP, 2013.
Literatura - doporučená:
3. Brieger, Nick, and Alison Pohl. Technical English Vocabulary and Grammar. Summertown, 2008.
4. Gardner, Peter S. New Directions: Reading, Writing and Critical Thinking. Cambridge: CUP, 2005.
5. Hewings, Martin. Advanced Grammar in Use. Cambridge: CUP, 2013.
6. McCarthy, Michael, and Felicity O'Dell. Academic Vocabulary in Use. Cambridge: CUP, 2008.
7. Mounsey, Chris. Essays and Dissertations. Oxford: OUP, 2002.
8. Oshima, Alice, and Ann Hogue. Introduction to Academic Writing. New York: Pearson, 2007.
9. Paterson, Ken, and Roberta Wedge. Oxford Grammar for EAP. Oxford: OUP, 2013.
10. Wallwork, Adrian. English for Academic Correspondence and Socializing. New York: Springer, 2011.
11. Wallwork, Adrian. English for Academic Research: Writing Exercises. New York: Springer, 2013.
12. Wallwork, Adrian. English for Presentations at International Conferences. New York: Springer, 2010.
13. Wallwork, Adrian. English for Writing Research Papers. New York: Springer, 2011.
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
D-ENE-P prezenční studium --- bez specializace -- drzk 0 Povinný 3 1 Z
D-FIN-K kombinované studium --- bez specializace -- drzk 0 Povinný 3 1 Z
D-FIN-P prezenční studium --- bez specializace -- drzk 0 Povinný 3 1 Z
D-IME-K kombinované studium --- bez specializace -- drzk 0 Povinný 3 1 Z
D-IME-P prezenční studium --- bez specializace -- drzk 0 Povinný 3 1 Z
D-KPI-K kombinované studium --- bez specializace -- drzk 0 Povinný 3 1 Z
D-KPI-P prezenční studium --- bez specializace -- drzk 0 Povinný 3 1 Z
D-MAT-K kombinované studium --- bez specializace -- drzk 0 Povinný 3 1 Z
D-MAT-P prezenční studium --- bez specializace -- drzk 0 Povinný 3 1 Z
D-STG-K kombinované studium --- bez specializace -- drzk 0 Povinný 3 1 Z
D-STG-P prezenční studium --- bez specializace -- drzk 0 Povinný 3 1 Z
D-APM-K kombinované studium --- bez specializace -- drzk 0 Povinný 3 1 Z
D-APM-P prezenční studium --- bez specializace -- drzk 0 Povinný 3 1 Z
D-ENE-K kombinované studium --- bez specializace -- drzk 0 Povinný 3 1 Z
D-ENE-A prezenční studium --- bez specializace -- drzk 0 Povinný 3 1 Z