Zkoušení letadel (FSI-9ZLL)

Akademický rok 2022/2023
Garant: doc. Ing. Ivo Jebáček, Ph.D.  
Garantující pracoviště: všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština či angličtina
Cíle předmětu:
Cílem je naučit studenty nezbytným teoretickým základům měření při laboratorních zkouškách leteckých konstrukcí, letových výkonů a letových vlastností atmosférických letadel. Seznámit se s moderními metodikami měření, vyhodnocováním a interpretací měření.
Výstupy studia a kompetence:
Absolvent získá teoretické základy i praktické znalosti o zkoušení letadel jak za letu tak i v laboratoři.
Prerekvizity:
Základy obecné mechaniky. Základy technického měření sil, rychlostí, tlaků, teplot, délek a času. Vyhodnocování a zpracování naměřených dat, stanovení chyb měření. Základy mechaniky letu.
Obsah předmětu (anotace):
Obsahem kursu je problematika zkoušení letadel se zaměřením na letové výkony, letové vlastnosti a zatížení za letu atmosférických letadel s pevnými nosnými plochami. Zahrnuty jsou letouny opatřené jak vrtulovými, tak i proudovými pohonnými jednotkami. Dále je obsahem i problematika pevnostních laboratorních zkoušek. Kurs zahrnuje teoretické základy měření určujících veličin a konkrétní metodiky měření. Zpracování a interpretace výsledků naměřených dat.
Metody vyučování:
Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny.
Způsob a kritéria hodnocení:
Předmět je zakončen ústní zkouškou formou odborné rozpravy se školitelem nebo určeným examinátorem. K ústní zkoušce se obvykle požaduje předložit písemné pojednání k odborné rozpravě na téma a v rozsahu stanoveném školitelem. Hodnocení je stanoveno Studijním a zkušebním řádem FSI.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Nejedná se o řádnou pravidelnou výuku. Kurs je realizován samostatnou individuální přípravou pod odborným vedením příslušného školitele. Kontrola studia je prováděna v rámci pravidelných i nepravidelných konzultací se školitelem nebo školitelem specialistou.
Typ (způsob) výuky:
    Přednáška  10 × 2 hod. nepovinná                  
Osnova:
    Přednáška - Úvod rozdělení letových zkoušek. Náplň,zvláštnosti a postupy.
- Přehled měřených veličin, zákl. metody měření, chyby měření.
- Měření rychlostí letu. Aerodynamická oprava rychloměrného systému.
- Měření letových výkonů - stoupací rychlosti, poláry.
- Metody redukce naměřených výsledků na Mezinárodní standard.atmosféru.
- Metody měření letových vlastností - stabilita a řiditelnost.
- Účel a význam statických a únavových zkoušek.
- Vybavení zkušeben.
- Plánování zkoušek, zkušební přípravky.
- Zkoušení přetlakových kabin, podvozků a kol.
- Výpočet vahadlového systému.
- Měření napětí a deformací.
- Vyhodnocení zkoušek, zprávy a protokoly.
Literatura - základní:
1. Kimberlin,R.D.: Flight Testing of Fixed-Wing Aircraft. AIAA, Inc., Reston (Virginia), USA, 2003
2. Vedrov,V.C., Tajc,M.A.: Letnyje ispytanija samoletov. GIOP, Moskva, 1951
2. Drexler,J.: Pevnost a zkoušky leteckých konstrukcí, skripta VAZ, Brno, 1965
3. Daněk,M.: Zkoušení letadel za letu. skripta VUT, Brno, 1993
Literatura - doporučená:
1. Stinton,D.: Flying Qualities and Flight Testing of the Aeroplane. Blackwell Science, Oxford, 1996
2. Vedrov,V.C.- Tajc,M.A.: Letnyje ispytanija samoletov. GIOP, Moskva, 1951
4. Smith,H.C.: Understanding Performance Flight Testing,McGraw-Hill,N.Y,USA,2002,2nd ed.
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
D-KPI-K kombinované studium --- bez specializace -- drzk 0 Doporučený kurs 3 1 Z
D-KPI-P prezenční studium --- bez specializace -- drzk 0 Doporučený kurs 3 1 Z