Technical English I (FSI-TEN1-K)

Akademický rok 2022/2023
Garant: Mgr. Jaroslav Trávníček  
Garantující pracoviště: ÚJ všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: angličtina
Cíle předmětu:
Cílem kurzu je vybavit studenty pro komunikaci v zaměstnání a v akademickém prostředí v technických oborech.
Výstupy studia a kompetence:

Student, který úspěšně absolvuje kurz TEN1 si osvojí profesně orientovanou slovní zásobu a dovednosti potřebné pro porozumění hlavním myšlenkám složitějších textů týkajících se jak konkrétních, tak abstraktních témat, včetně odborně zaměřených diskusí ve svém oboru. Dokáže se plynule a spontánně účastnit rozhovoru, přednést souvislou prezentaci, popsat skutečnosti a vysvětlit postupy s důrazem na potřeby technických profesí.

Prerekvizity:

Kurz je určen pro studenty, kteří si osvojili jazyk na úrovni B1.

Vazby k jiným předmětům:
povinná prerekvizita: Angličtina 4 [A4]

Obsah předmětu (anotace):

Kurz pokrývá jazykové dovednosti na úrovni B2 potřebné pro úspěšnou komunikaci v technických profesích.

Metody vyučování:
Jazyková výuka rozšiřující základní odborný učební plán.
Způsob a kritéria hodnocení:

Zápočet je podmíněn kromě aktivní účasti ve cvičeních a individuální přípravy také absolvováním zápočtového testu, který je rozdělen do tří průběžných testů psaných v předem stanovených termínech během semestru. V průběžných testech je možno získat 50 bodů, k splnění podmínek udělení zápočtu je požadováno dosáhnout alespoň 30 bodů. V případě nedostatečného bodového zisku má student možnost opravy, a to souhrnným testem.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Docházka je povinná a je pravidelně kontrolována. Student má povoleny dvě absence.
Typ (způsob) výuky:
    Konzultace v kombinovaném studiu  1 × 9 hod. povinná                  
    Konzultace  1 × 17 hod. nepovinná                  
Osnova:
    Konzultace v kombinovaném studiu 1. Úvod, U1 - technický popis, opakování minulých časů a tvoření otázek
2. U1 - technický text, minulé příčestí
3. U2 - popis funkce zařízení, opakování trpný rod
4. U2 - popis vlastností konstrukce, modální slovesa
5. 1. zápočtový test, U3 - vyjádření pravděpodobnosti, text automobilní inženýrství
6. U3 - tvorba poznámek z přednášky, shrnutí, vyjádření kontrastu, vztažné věty
7. U4 - odborný text, slovní zásoba fyzika a mechanika, frázová slovesa
8. U4 - pokyny a zpětná vazba, použití spojek while/as
9. 2. zápočtový test, U5 - vyjádření kauzality, popis procesu
10. U5 - popis procesu - vývojový diagram, přednáška, použití gerundia
11. U6 - vyjádření míry jistoty, plány, budoucí čas
12. U6 - účast v jednání, vedení diskuse
13. 3. zápočtový test
    Konzultace 1. Úvod, U1 - technický popis, opakování minulých časů a tvoření otázek
2. U1 - technický text, minulé příčestí
3. U2 - popis funkce zařízení, opakování trpný rod
4. U2 - popis vlastností konstrukce, modální slovesa
5. 1. zápočtový test, U3 - vyjádření pravděpodobnosti, text automobilní inženýrství
6. U3 - tvorba poznámek z přednášky, shrnutí, vyjádření kontrastu, vztažné věty
7. U4 - odborný text, slovní zásoba fyzika a mechanika, frázová slovesa
8. U4 - pokyny a zpětná vazba, použití spojek while/as
9. 2. zápočtový test, U5 - vyjádření kauzality, popis procesu
10. U5 - popis procesu - vývojový diagram, přednáška, použití gerundia
11. U6 - vyjádření míry jistoty, plány, budoucí čas
12. U6 - účast v jednání, vedení diskuse
13. 3. zápočtový test
Literatura - základní:
1. BONAMY, David. Technical English 4: Course Book. Harlow: Pearson Education, 2011. ISBN 978-1-4082-2955-2.
Literatura - doporučená:
2. IBBOTSON, Mark. Professional English in Use: Engineering. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. ISBN 978-0-521-73488-2.
3. BRIEGER, Nick a Alison POHL. Technical English Vocabulary and Grammar. Andover: Heinle, Cengage Learning, 2002. ISBN 978-1-902741-76-5.
4. MURPHY, Raymond. English Grammar in Use: A self-study reference and practice book for intermediate learners of English : with answers. 4th ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. ISBN 978-0-521-18906-4.
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
B-STR-K kombinované studium STG Strojírenská technologie -- 0 Povinný 1 2 Z
B-STR-K kombinované studium AIŘ Aplikovaná informatika a řízení -- 0 Povinný 1 2 Z
B-STR-K kombinované studium SSZ Stavba strojů a zařízení -- 0 Povinný 1 2 Z