General English I (FSI-GEN1-K)

Akademický rok 2022/2023
Garant: Mgr. Dita Gálová, Ph.D.  
Garantující pracoviště: ÚJ všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: angličtina
Cíle předmětu:

Cílem kurzu je vybavit studenty pro každodenní komunikaci, aby zvládli běžné úkoly a byli dostatečně jazykově připraveni na kurz technické angličtiny ve 2. ročníku. Je koncipován jako kurz, v němž si studenti zopakují a upevní znalosti získané na střední škole.

Výstupy studia a kompetence:

Studenti si upevní slovní zásobu a gramatické struktury potřebné pro běžnou komunikaci na úrovni B1. Student, který úspěšně absolvuje kurz GEN1, rozumí hlavním myšlenkám srozumitelné spisovné vstupní informace týkající se témat, se kterými se pravidelně setkává v každodenních situacích, na pracovišti, během studia nebo při návštěvě míst, kde je angličtina používána jako hlavní jazyk komunikace. Dokáže se zapojit do rozhovoru, popsat skutečnosti, události a cíle a umí stručně popsat své názory a plány. 

Prerekvizity:

Kurz je určen pro studenty, kteří si osvojili anglický jazyk minimálně na úrovni A2+ (Pre-Intermediate).

Vazby k jiným předmětům:
povinná neslučitelnost : Angličtina 1 [A1]

Obsah předmětu (anotace):

Kurz je zaměřen na výuku obecné angličtiny jako cizího jazyka na úrovni B1 s důrazem na jeho zopakování a upevnění.

Metody vyučování:
Jazyková výuka rozšiřující základní odborný učební plán.
Způsob a kritéria hodnocení:

Zápočet je podmíněn aktivní účastí ve cvičeních, individuální přípravou a absolvováním zápočtového testu (min 60%), v němž student prokazuje znalosti probraných gramatických jevů a slovní zásoby. V případě nedostatečného bodového zisku má student možnost opravy.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:

Docházka je povinná a je pravidelně kontrolována. Student má povoleny dvě absence v jazykovém cvičení. Formu náhrady absencí v odůvodněných případech stanoví vyučující.

Typ (způsob) výuky:
    Konzultace v kombinovaném studiu  1 × 13 hod. povinná                  
    Konzultace  1 × 26 hod. nepovinná                  
Osnova:
    Konzultace v kombinovaném studiu

 1. Úvod do studia. U1: Studium jazyků. Tvoření otázek.

 2. U1: Popis životních událostí. Typy vztahů. Běžné stereotypy. Přehled časů.

 3. U1: Tipy pro pohovor. Mluvení o sobě při pohovoru.

 4. U2: Fakta nebo fikce. Typy příběhů. Předpřítomný čas a minulý čas prostý.

 5. U2: Konspirační teorie. Přehled časů používaných pro vyprávění.

 6. U2: Vyprávění příběhu. Slovesa say/tell.

 7. U3: Plánování a prokrastinace. Vyjadřování plánů v budoucnosti.

 8. U3: Budoucí vynálezy. Vyjadřování budoucích předpovědí. Časová určení v budoucnosti.

 9. U3: Idiomy. Řešení nedorozumění.

 10. U4: Zaměstnání. Osobní vlastnosti. Must/have to/should pro vyjádření povinnosti.

 11. U4: Práce snů. Přídavná jména. Často zaměňovaná slova.

 12. U4: Obchodní slovní zásoba. Dosažení dohody a vedení diskuse.

 13. Zápočtový test.

    Konzultace

 1. Úvod do studia. U1: Studium jazyků. Tvoření otázek.

 2. U1: Popis životních událostí. Typy vztahů. Běžné stereotypy. Přehled časů.

 3. U1: Tipy pro pohovor. Mluvení o sobě při pohovoru.

 4. U2: Fakta nebo fikce. Typy příběhů. Předpřítomný čas a minulý čas prostý.

 5. U2: Konspirační teorie. Přehled časů používaných pro vyprávění.

 6. U2: Vyprávění příběhu. Slovesa say/tell.

 7. U3: Plánování a prokrastinace. Vyjadřování plánů v budoucnosti.

 8. U3: Budoucí vynálezy. Vyjadřování budoucích předpovědí. Časová určení v budoucnosti.

 9. U3: Idiomy. Řešení nedorozumění.

 10. U4: Zaměstnání. Osobní vlastnosti. Must/have to/should pro vyjádření povinnosti.

 11. U4: Práce snů. Přídavná jména. Často zaměňovaná slova.

 12. U4: Obchodní slovní zásoba. Dosažení dohody a vedení diskuse.

 13. Zápočtový test.

Literatura - základní:
1. CLARE, Antonia, J. J. WILSON a Stephanie DIMOND-BAYIR. Speakout: intermediate. 2nd edition. Harlow: Pearson Education, [2015]. ISBN 978-1-292-11594-8.
Literatura - doporučená:
2. MURPHY, Raymond. Essential grammar in use: a self-study reference and practice book for elementary students of English : with answers. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. ISBN 978-0-521-67543-7.
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
B-STR-K kombinované studium STR Strojírenství -- 0 Povinný 1 1 Z