General English II (FSI-GEN2-K)

Akademický rok 2022/2023
Garant: Mgr. Dita Gálová, Ph.D.  
Garantující pracoviště: ÚJ všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: angličtina
Cíle předmětu:

Cílem kurzu je vybavit studenty pro každodenní komunikaci, aby zvládli běžné úkoly a byli dostatečně jazykově připraveni na kurz technické angličtiny ve 2. ročníku. Je koncipován jako kurz, v němž si studenti zopakují a upevní znalosti získané na střední škole.

Výstupy studia a kompetence:

Studenti si upevní slovní zásobu a gramatické struktury potřebné pro běžnou komunikaci na úrovni B1. Student, který úspěšně absolvuje kurz GEN2, rozumí hlavním myšlenkám srozumitelné spisovné vstupní informace týkající se témat, se kterými se pravidelně setkává v každodenních situacích, na pracovišti, během studia nebo při návštěvě míst, kde je angličtina používána jako hlavní jazyk komunikace. Dokáže se zapojit do rozhovoru, popsat skutečnosti, události a cíle a umí stručně popsat své názory a plány. 

Prerekvizity:

Kurz je určen pro studenty, kteří si osvojili anglický jazyk minimálně na úrovni A2+ (Pre-Intermediate). Zároveň navazuje na znalosti slovní zásoby a gramatiky probrané v kurzu GEN1.

Vazby k jiným předmětům:
povinná neslučitelnost : Angličtina 3 [A3]
povinná korekvizita: General English I [GEN1-K]

Obsah předmětu (anotace):

Kurz je zaměřen na výuku obecné angličtiny jako cizího jazyka na úrovni B1 s důrazem na jeho zopakování a upevnění.

Metody vyučování:
Jazyková výuka rozšiřující základní odborný učební plán.
Způsob a kritéria hodnocení:

Zápočet je podmíněn aktivní účastí ve cvičeních, individuální přípravou a absolvováním zápočtového testu (min 60%), v němž student prokazuje znalosti probraných gramatických jevů a slovní zásoby. V případě nedostatečného bodového zisku má student možnost opravy.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:

Docházka je pravidelně kontrolována. Student má povoleny dvě absence v jazykovém cvičení. Formu náhrady absencí v odůvodněných případech stanoví vyučující.

Typ (způsob) výuky:
    Konzultace v kombinovaném studiu  1 × 13 hod. povinná                  
    Konzultace  1 × 26 hod. nepovinná                  
Osnova:
    Konzultace v kombinovaném studiu

1. U5: Technologie, informace. Stupňování přídavných jmen. Tázací dovětky.
2. U5: Zdvořilé dotazy. Dotazy týkající se vlastního oboru/profese. Vysvětlení a řešení problémů.
3. U5: Popis vynálezů. Srovnání výhod a nevýhod.
4. U6: Kondicionály (reálná a hypotetická podmínka): přítomnost, budoucnost. Sdělování nových zpráv.
5 U6: Opakování přídavných jmen zakončených na -ing/-ed. Kolokace. Životní události.
6. U6: Emoce a reakce v konkrétních situacích. Opakování.
7. U7: Úspěch: slovesné fráze. Předpřítomný čas prostý a průběhový.
8. U7: Schopnosti v minulosti a přítomnosti. Kvalifikace.
9. U7: Prezentace a objasnění názorů. Popis dosaženého úspěchu.
10. U8: Komunity, sociální situace.
11. U8: Opakování členů a výrazů pro vyjádření množství. Vztažné věty.
12. U8: Internet, reálné a online aktivity.
13. Zápočtový test.

    Konzultace

1. U5: Technologie, informace. Stupňování přídavných jmen. Tázací dovětky.
2. U5: Zdvořilé dotazy. Dotazy týkající se vlastního oboru/profese. Vysvětlení a řešení problémů.
3. U5: Popis vynálezů. Srovnání výhod a nevýhod.
4. U6: Kondicionály (reálná a hypotetická podmínka): přítomnost, budoucnost. Sdělování nových zpráv.
5 U6: Opakování přídavných jmen zakončených na -ing/-ed. Kolokace. Životní události.
6. U6: Emoce a reakce v konkrétních situacích. Opakování.
7. U7: Úspěch: slovesné fráze. Předpřítomný čas prostý a průběhový.
8. U7: Schopnosti v minulosti a přítomnosti. Kvalifikace.
9. U7: Prezentace a objasnění názorů. Popis dosaženého úspěchu.
10. U8: Komunity, sociální situace.
11. U8: Opakování členů a výrazů pro vyjádření množství. Vztažné věty.
12. U8: Internet, reálné a online aktivity.
13. Zápočtový test.

Literatura - základní:
1. CLARE, Antonia, J. J. WILSON a Stephanie DIMOND-BAYIR. Speakout: intermediate. 2nd edition. Harlow: Pearson Education, [2015]. ISBN 978-1-292-11594-8.
Literatura - doporučená:
2. MURPHY, Raymond. Essential grammar in use: a self-study reference and practice book for elementary students of English : with answers. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. ISBN 978-0-521-67543-7.
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
B-STR-K kombinované studium STR Strojírenství -- 0 Povinný 1 1 L