General English Exam (FSI-GEN3-K)

Akademický rok 2022/2023
Garant: Mgr. Dita Gálová, Ph.D.  
Garantující pracoviště: ÚJ všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: angličtina
Cíle předmětu:

Cílem zkoušky je prokázat, že student je schopný samostatné komunikace v anglickém jazyce na úrovni B1.

Výstupy studia a kompetence:

Student, který úspěšně složí zkoušku GEN3, rozumí hlavním myšlenkám srozumitelné spisovné vstupní informace týkající se témat, se kterými se pravidelně setkává v každodenních situacích, na pracovišti, během studia nebo při návštěvě míst, kde je angličtina používána jako hlavní jazyk komunikace. Dokáže se zapojit do rozhovoru, popsat skutečnosti, události a cíle a umí stručně popsat své názory a plány. Rozsah odpovídá úrovni B1 a obsahu kurzů GEN1 a GEN2 (viz karty předmětů).

Prerekvizity:

Předpokládá se aktivní znalost gramatických jevů a slovní zásoby na úrovni B1 v rozsahu povinné literatury kurzů GEN1 a GEN2 (viz karty předmětů).

Vazby k jiným předmětům:
povinná prerekvizita: Angličtina 3 [A3]
povinná korekvizita: Angličtina 4 [A4]
povinná korekvizita: General English I [GEN1-K]
povinná korekvizita: General English II [GEN2-K]

Obsah předmětu (anotace):

Zkouška prověřuje schopnost samostatného použití jazyka na úrovni B1 s důrazem na potřeby úspěšné komunikace v běžných situacích. Písemná část testuje znalosti gramatiky a obecné slovní zásoby získané předchozím studiem. Ústní část ověřuje schopnost aktivního použití jazyka, tj. zda je student schopen se aktivně zapojit do hovoru a spontánně bez přípravy reagovat na otázky, vyjádřit a vysvětlit své myšlenky a názory, porovnat různé možnosti apod. 

Metody vyučování:

Samostatně evidovaná zkouška navazující na předchozí jazykovou výuku.

Způsob a kritéria hodnocení:

Zkouška má písemnou a ústní část, které prověřují znalosti obecné angličtiny na úrovni B1. Písemná část testuje znalost gramatických struktur, u ústního pohovoru se hodnotí pohotovost reakcí, plynulost projevu, fonetická správnost a schopnost aktivně používat slovní zásobu a gramatiku v rozsahu povinné literatury. V obou částech zkoušky musí student získat alespoň 50% bodů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Výuka neprobíhá.
Typ (způsob) výuky:
    Konzultace  1 × 1 hod. nepovinná                  
Osnova:
    Konzultace Výuka neprobíhá.
Literatura - základní:
1. CLARE, Antonia, J. J. WILSON a Stephanie DIMOND-BAYIR. Speakout: intermediate. 2nd edition. Harlow: Pearson Education, [2015]. ISBN 978-1-292-11594-8.
Literatura - doporučená:
2. MURPHY, Raymond. English Grammar in Use: A self-study reference and practice book for intermediate learners of English : with answers. 4th ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. ISBN 978-0-521-18906-4.
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
B-STR-K kombinované studium STR Strojírenství -- zk 2 Povinný 1 1 L